தமிழ் நூல் அட்டவணை
     

நன்கொடை அளிக்க இங்கே சொடுக்கவும்.

1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

1863ஆம் ஆண்டு வெளியான தமிழ் நூல்களின் பட்டியல்
1863ஆம் ஆண்டு வெளியாகி அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ள நூல்கள் : 50

நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)
அருணாசல புராணம்
எல்லப்ப நாவலர், முத்தமிழ்விளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.172, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035367)
அறப்பளீசுர சதகம்
சீகாழி அம்பலவாணக் கவிராயர், இலட்சுமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.26, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018508)
ஆத்திசூடி கொன்றை வேந்தன் : மூலமும் உரையும்
மெய்ஞ்ஞான சூரியோதய விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.123, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3804.2)
இங்கிலீசுந் தமிழுமாகிய ஒக்காபிலேரி : டயிலாக்ஸ்
சண்முகவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.70, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041417)
இராமாயணக் கொம்மைப் பாட்டு
இந்துவித்தியாநிலய அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3801.14)
இனியவை நாற்பது
பூதஞ்சேந்தனார், இயற்றமிழ்விளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.29, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 103121)
கணிதம் : பெருகுழி-சிறுகுழி வருஷப்பிறப்பு
ஸ்ரீராமாநுஜவிலாச அச்சுக்கூடம், சிதம்பரம், 1863, ப.82, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9401.1)
கருடோப வாக்கிய ஸ்துதி
பாலசூரியோதய அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.86, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106556)
கிருஷ்ணஸ்வாமி தூது
வில்லிபுத்தூராழ்வார், முத்தமிழ்விளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030290)
குணவாகடம்
திருமூலநாயனார், அகஸ்தியமகாமுனிவர், தேரையர், இந்துநீதிஅச்சுக்கூடம், சென்னப்பட்டணம், 1863, ப.58, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000455)
குணவாகடம்
திருமூலநாயனார், அகஸ்தியமகாமுனிவர், தேரையர், கல்விக்களஞ்சிய அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.58, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000472)
குமர தாலாட்டு
நக்கீரர், கல்விப்பிரவாக வச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.6, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3802.8)
குருநாத சதகம்
கருணையாநந்த சுவாமிகள், இந்துவித்தியாநிலய அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018512)
கூளப்ப நாயக்கன் காதல்
சுப்ரதீபக் கவிராயர், சண்முகவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029131)
சடாக்கரசாரப் பதிகம்
இராமநாதபுரம் முத்துராமலிங்க சேதுபதி, திரமிடகீர்வாண முத்திராக்ஷரசாலை, இராமநாதபுரம், 1863, ப.10, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3656.6)
சிதம்பரம் சிவகாமியம்மை ஆசிரிய விருத்தம்
இந்துவித்தியாநிலய அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3801.9)
சீறாப்பதமென்று வழங்காநின்ற, சீறாக்கீர்த்தநம்
கோட்டாற்று சையிதபூபக்கர்ப் புலவர், கல்விவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.516, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026274)
சுப்பிரமணியர் விருத்தம்
திருவாவடுதுறை சுப்பிரமணிய சுவாமிகள், கல்விவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033694)
ஞானப் பாட்டுகளின் புஸ்தகம்
சுவிசேஷக லுத்தரன் மிசியோன் அச்சுக்கூடம், தரங்கன்பாடி, பதிப்பு 7, 1863, ப.418, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 087417)
ஞானம் 107
கொங்கணர், இந்துநீதி அச்சுக்கூடம், சென்னப்பட்டணம், 1863, ப.19, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 039952)
தண்ணிமலை வடிவேலர்பேரில் ஆசிரியவிருத்தம்
முத்துக்கருப்பஞ் செட்டியார், கல்விக்களஞ்சிய அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002227, 002228)
திருக்கருவைப் பதிற்றுப்பத் தந்தாதி
அதிவீரராம பாண்டியர், முத்தமிழ்விளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003594, 014283)
திருக்கழுக்குன்றப் புராணம்
வீரராகவ முதலியார், கல்விவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.314, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034651, 034724, 035645, 103882)
திருக்கழுக்குன்றம் வேதகிரியீஸ்வரர் பேரில் மும்மணிமாலை
அ.நாராயணசாமிபூபதி நாயகர், கல்விப்ரவாக அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102218)
திருக்குளந்தை வடிவேலன் பிள்ளைத்தமிழ்
மதுரை சு.சபாபதி முதலியார், எஸ்.என். அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.102, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 056522)
திருக்குறள்
திருவள்ளுவர், பிரபாகரவச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.583, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000882, 038082)
திருப்பாடற்றிரட்டு
தாயுமானவர், இந்துவித்தியாநிலய அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.184, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014596)
திருப்போரூர் தேவாரம்
கல்விப்பிரவாக வச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024814)
திருவண்ணாமலை ஸ்ரீ அருணாசலேஸ்வரர் பதிகம்
புரசை அஷ்டாவதானம் சபாபதி முதலியார், கல்விகளஞ்சிய அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102217)
திருவரங்கச் சந்நிதிமுறை
அரியக்குடி நமசிவாய நாவலர், ஆத்துமரட்சாமிர்த வச்சுக்கூடம், அரியக்குடி, 1863, ப.58, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003611)
திருவரங்கச் சந்நிதிமுறை
அரியக்குடி நமசிவாய நாவலர், கல்விக்களஞ்சிய அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.58, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015505)
திருவாசகம்
மாணிக்கவாசகர், கல்விவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.158, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018235, 018299)
திருவாய்மொழி
நம்மாழ்வார், இந்துவித்தியாநிலய அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.143, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016229)
திருவிரிஞ்சைப் புராணம்
எல்லப்ப நாவலர், களாநிதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.133, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041811, 103873)
திருவேங்கடமாலை
பிள்ளைப் பெருமாளையங்கார், முத்தமிழ்விளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023139)
திருவேரகம் சுப்பிரமணியக் கடவுள் மெய்ஞ்ஞானப் பதிகம்
சண்முகவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3810.9)
திருவொற்றியூர் வடிவுடையம்மன் ஆசிரியவிருத்தம்
இலக்ஷுமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சைதாப்பேட்டை, சென்னை, 1863, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002037)
தேவாரம்
சம்பந்தர், களாநிதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.562, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007700, 008179, 029372, 100987)
நிஷ்ட்டாநுபூதி
திருக்கோவலூர் ஆறுமுக சுவாமிகள், முத்தமிழ்விளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னபட்டணம், பதிப்பு 2, 1863, ப.146, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013309)
நெஞ்சறி விளக்கம்
கணபதிதாசர், கல்விவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106546)
நைடதம்
அதிவீரராம பாண்டியர், பராங்குசவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.556, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3655.7)
பொன்னிலக்கம், நெல்லிக்கம்
முத்தமிழ்விளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.22, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025106)
மகாபாரத விலாசம் சூது துகிலுரிதல்
இராயநல்லூர் இராமச்சந்திரக் கவிராயர், விவேகவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.92, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029302)
மகாபாரத விலாசம் சூது துகிலுரிதல்
இராயநல்லூர் இராமச்சந்திரக் கவிராயர், சண்முகவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.92, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029304)
மகாபாரத விலாசம் சூது துகிலுரிதல்
இராயநல்லூர் இராமச்சந்திரக் கவிராயர், கல்விப்பிரகாச வச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.92, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029310, 029289, 029763)
மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ்
குமரகுருபர அடிகள், ஜோதிஷ்களாநிதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.26, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005571)
மூதுரை
ஔவையார், இலட்சுமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.69, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031680)
ராமாயணம் ஆரணிய காண்டம்
கம்பர், வாணிநிகேதன வச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.153, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023694, 023695)
வைராக்கிய சதகம்
திருத்துறையூர் சாந்தலிங்க சுவாமிகள், விவேகவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.22, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025712, 025713)
ஸ்ரீரங்க மகத்துவம்
உரையூர் நித்தியானந்த பிரமம், முத்தமிழ்விளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016099)


தினமணி - இளைஞர் மணி - செய்தி (22-05-2018)
உங்கள் நூல்கள் அட்டவணை.காம் (www.attavanai.com) தளத்தில் இடம்பெற...
     உங்கள் நூல்கள் எமது அட்டவணை.காம் (www.attavanai.com) தளத்தில் இடம்பெற நூலின் ஒரு பிரதியை எமக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (முகவரி: கோ.சந்திரசேகரன், ஏ-2, மதி அடுக்ககம் பிரிவு 2, 12, ரெட்டிபாளையம் சாலை, ஜெஸ்வந்த் நகர், முகப்பேர் மேற்கு, சென்னை-600037 பேசி: +91-94440-86888). நூல் பழைமையானதாக இருந்தாலோ அல்லது கைவசம் நூல் பிரதி இல்லை என்றாலோ நூல் குறித்த கீழ்க்கண்ட தகவல்களை எமது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (gowthamwebservices@gmail.com)
நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)