1902ஆம் ஆண்டு வெளியான தமிழ் நூல்களின் பட்டியல்
நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)
அங்கக்குறிசாஸ்திரம்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008204)
அக்பர் சக்கிரவர்த்தி அதிமேதாநிதி பிரசங்கம் எனும் டில்லிபாக்ஷா கதைகள்
பாபதேசு செஞ்சுராகவுலு செட்டியார், வி. என். ஜூபிலி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.79, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105578)
அடுக்குநிலை போதம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031868)
அரிச்சந்திர நாடகம்
மானகுடி மு.முத்துக்கிருஷ்ண உபாத்தியாயர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.309, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015003)
அரிமளம் பரிபாலக விநாயகர் பதிகம்
முகவூர் இராமசாமிக் கவிராயர், அல்பினியன் அச்சியந்திர சாலை, சென்னை, 1902, ப.19, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012457, 012458, 033290, 033291)
அரியக்குடி யலர்மேன்மங்கை பிள்ளைத்தமிழ்
வேலாமூர் கிருஷ்ணமாசாரியர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.58, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004654, 046959)
அருட்புலம்பல்
பட்டினத்தார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.186, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014228.1)
அருணாசல புராணம்
எல்லப்ப நாவலர், மநோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.624, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023742)
அல்லியரசானிமாலை
புகழேந்திப் புலவர், வித்தியாரத்நாகரஅச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.183, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014066)
அறப்பளீசுரசதகம்
சீகாழி அம்பலவாணக் கவிராயர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுயந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.28, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001755)
அனுமசந்தேசத்தின் பூர்வசரித்திரம்
பூவை கலியாணசுந்தர முதலியார், 1902, ப.28, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100763)
ஆஞ்சநேயர் கீர்த்தனை
அயனம்பாக்கம் ச.முருகேச முதலியார், தனலக்ஷ்மி நிர்த்தன அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015636)
ஆரவல்லி சூரவல்லி நாடகம்
ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029945)
ஆழ்வாராசாரியர்கள் வைபவமான குருபரம்பரை
ஸ்ரீநிகேத நமுத்ராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1902, ப.210, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3685.1)
ஆனந்தலகரி
வீரை.கவிராசபண்டிதர், ஊ. புஷ்பரதசெட்டி அண்டு கம்பெனி, சென்னை, 1902, ப.53, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001333, 014374, 102959)
இங்கிலிஷும் தமிழுமான இருபாஷைப் பதசங்கிரகம்
கிறிஸ்டியன் லிட்ரேச்சர் சொசைட்டி ஃபார் இந்தியா, சென்னை, 1902, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048875, 048882)
இந்தியா சக்ரவர்த்தினியாகிய விக்டோரியாள் அரசாக்ஷியின் சித்ர விசித்ர அலங்காரத் திறவுகோல் ஓடம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 054064)
இந்திர சபா
சுந்தரராவ், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016621)
இந்திர சபா
திருமலைவாயல் முத்துசாமி பிள்ளை, ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.102, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017223)
இந்திர சபா
திருமலைவாயல் முத்துசாமி பிள்ளை, சிற்றம்பலவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.102, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029752)
இராம நாடகம்
சீர்காழி அருணாசலக் கவிராயர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.396, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029908)
இராமாயணவண்ணம்
இராமநாதபுரம் சரவணப் பெருமாள், பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006594)
இராமாயண ஸாரம் - முதற்பாகம்
செய்யூர் முத்தைய முதலியார், அடிஸன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.129, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3662.6)
இல்லற சார சங்கிரகம்
ரூபி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.108, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030018, 030019)
ஈட்டிக்காரனிடத்தில் கடன்பட்டு ஓட்டம்பிடிக்கும் சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002524, 002545)
உடற்கூறு ஏலப்பாட்டு
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011182)
உடன்கட்டையேறிய உத்தமிச்சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002299)
உண்மை நாயன்மார் குருபூசை மான்மியம்
முருகேச சுவாமிகள், றாபில்ஸ் அச்சுயந்திரசாலை, சிங்கப்பூர், 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005507, 005508, 016329, 022522, 022523)
உவமானசங்கிரகம்
திருவேங்கடையர், பிரின்ஸ் ஆப் வேல்ஸ் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001187)
உவமானசங்கிரகம்
திருவேங்கடையர், நிரஞ்சனவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001225)
எட்டிக்குடி வடிவேலர்பேரில் தங்கச்சிந்து
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012164)
ஒட்டநாட்டார் நாடக அலங்காரம்
மாயூரம் பக்கிரி படையாட்சி, ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.102, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029574)
ஔவைக் குறள்
ஔவையார், மநோன்மணி விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.31, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007354)
ஔவையார் சரித்திரம்
சித்தூர் சுப்பிரமணியாசாரியர், டி. ஆர். சந்திர ஐயர், சென்னை, 1902, ப.43, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3815.2)
கஞ்சகிரி சித்தேசர் சதகம்
சேலம் ஆநந்தநாராயண சர்மா, மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.87, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005782, 106056)
கணக்கதிகாரம்
காரிநாயனார், வித்தியாரத்நாகரஅச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018202, 018221, 018222, 047225)
கண்ணாட்டிச்சிந்து
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001743)
கண்ணுடையம்மன் பள்
முத்துக்குட்டிப் புலவர், ஸ்ரீகணேசர் அச்சுக்கூடம், இரங்கோன், 1902, ப.46, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002980, 028561, 046334, 046979, 046731, 046732)
கதிர்வேல் மாலை
நீ.இராமலிங்கம் பிள்ளை, ஸ்ரீ மீனாம்பிகை அச்சாபீஸ், மதுரை, 1902, ப.5, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021953)
கந்தபுராணசார சங்கிரகம்
நெல்லி அப்பாசாமியுடையார், ஸ்ரீவைஜியந்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106130)
கம்பராமாயணம் : மூன்றாவது ஆரணியகாண்டம்
கம்பர், வை. மு. சடகோபராமாநுஜாசாரி & சே. கிருஷ்ணமாசாரி, உரை., 1902, ப.645, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023254)
கலியுகச் சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002578)
கலியுகச் சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002581)
காட்சிக்கண்ணி
இராமலிங்க சுவாமிகள், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014344)
காந்திமதி
கெ. வி.சுப்பய்யா ஐயர், சென்னை, 1902, ப.229, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011866)
கிருஷ்ணஸ்வாமி தூது
வில்லிபுத்தூராழ்வார், ஸ்ரீ பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005400)
கீதாமிர்தசாரம்
மாம்பழக் கவிச்சிங்க நாவலர், பத்மநா பவிலாசஅச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015279, 039602)
கீதாமிர்தசாரம்
மாம்பழக் கவிச்சிங்க நாவலர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025798)
குடியர் ஆனந்தப் பதமும் கெஞ்சாவின் ஆனந்தக்களிப்பும் புகையிலையின் வெண்பாவும்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.9, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005167; 005168)
குணபூஷணி
டி.யல்.துரைசாமி அய்யர், கணேச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.152, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9398.3)
குண்ணூர் பாட்டு
அப்பாவு பிள்ளை, ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041267)
குமரேசசதகம்
குருபாததாசர், பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.28, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001909)
குரூகர், ஜீபார்ட், கிராஞ்ஜே
தன்னாடுநேசி, மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.116, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033690)
குறமாது
மீறான்கனி யண்ணாவியர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9425.13)
கேதாரி ஈஸ்பரர் நோன்பு கதை
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021682)
கொசுப்பதம், நெற்குத்துப்பதம், மூக்குத்தூள்புகழ்பதம், மேற்படி இகழ்பதம், காவேரியம்மன் கும்மிப்பாடல்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001999)
கோவிலன் கதை
புகழேந்திப் புலவர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.84, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013145)
கொலைமறுத்தல்
மௌன சுவாமிகள், மநோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 3, 1902, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005365, 046338, 026481)
சங்கீத சந்திரிகை
எஸ்.மாணிக்க முதலியார், சந்திரிகா அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.199, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031104, 042453)
சண்முகஜாவளி
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025804)
சந்தனக்குறடென்கிற, நிமித்தசூடாமணியும், 108 இலக்கமென்கிற சகாதேவசாஸ்திரம் அடங்கியிருக்கிற சுத்தப்பிரதி
ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008285, 008286)
சரசுவதியந்தாதி
கம்பர், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.6, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005728)
சர்வசமயசமரசக்கீர்த்தனை
வேதநாயகம் பிள்ளை, வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.200, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007191)
சாகுந்தள நாடகம்
என்.சுவாமிநாத சாஸ்திரி, சுதேசமித்திரன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.219, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029667, 029668)
சாதகாலங்காரம் : மூலமும் உரையும்
கீரனூர் நடராசர், கோள்டன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.349, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008721)
சிவஞான விளக்கம் - முதற்பாகம்
சைவப்பிரகாச அச்சியந்திரசாலை, தூத்துக்குடி, 1902, ப.54, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036856)
சிவவாக்கியர் பாடல்
சிவவாக்கியர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.83, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035265)
சுத்தஞானம் 100
பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049348)
சுப்பிரமணிய சுவாமிபேரில் காவடிச்சிந்து
அண்ணாமலை ரெட்டியார், நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002322)
சுப்பிரமணிய சுவாமிபேரில் காவடிச்சிந்து
அண்ணாமலை ரெட்டியார், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002391)
சுப்பிரமணிய சுவாமிபேரில் காவடிச்சிந்து
அண்ணாமலை ரெட்டியார், மினெர்வா அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003151)
சுப்பிரமணியர் பேரில் கீர்த்தனங்கள்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025805)
சுப்ரமண்யர் மாலை
சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், திரிசிரபுரம், 1902, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020462)
சுப்பிரமணிய சுவாமிபேரில் காவடிச்சிந்து
அண்ணாமலை ரெட்டியார், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003719)
சூடாமணிநிகண்டு : மூலமுமுரையும்
மண்டல புருடர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 8, 1902, ப.216, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024734)
சூரிய நமஸ்காரப் பதிகம்
நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031808)
செங்கோன்றரைச்செலவு : மூலமும் உரையும்
முதலூழித் தனியூர்ச்சேந்தன், ஸ்ரீ மீனாம்பிகை அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.10, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3807.3)
செய்யுளிலக்கணம் : கத்தியரூபம்
பூவை கலியாணசுந்தர முதலியார், மனோன்மணிவிலாசவச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3631.5)
செல்வக்குழந்தைகள் திருத்தாலாட்டு
விருதுபட்டி இராமலிங்கக் குருக்கள், ஸ்ரீலட்சுமிநாராயணவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001933)
சேயூர்முருகன் பிள்ளைத்தமிழ்
வீரராகவ முதலியார், மினெர்வா அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003182, 030252, 105824)
சைவசித்தாந்தப் பிரசங்கக் கோவை
சோ.வீரப்ப செட்டியார், பண்டித மித்திர யந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.38, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020633)
சைவபூஷண சந்திரிகை
நா.கதிரைவேற் பிள்ளை, வித்தியாரத்நாகர அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.136, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 040762, 102885)
சைவபூஷண சந்திரிகை
நா.கதிரைவேற் பிள்ளை, சி. நா. அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1902, ப.200, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025228)
சோதிட கோட்சாரசிந்தாமணி
செஞ்சி ஏகாம்பர முதலியார், கிளாட்ஸ்டன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.120, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4325.5)
சோமசுந்தரக் காஞ்சி
கலாரத்னாகரம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 104823)
ஞானக்கும்மி
பாலையானந்த சுவாமிகள், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011272)
ஞானமணிமாலை
தற்கலை பீருமுகம்மது சாகிபு, ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9410.10)
ஞானவாசிட்ட வமலராமாயண வசனம்
மநோன்மணிவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.412, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026621)
ஞானவுடற்கூறு
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012171)
ஞானாமிர்தபாஷிணி
ம.தி.பாநுகவி, ஸ்டார் ஆப் இந்தியா பிரஸ், சென்னை, 1902, ப.111, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025747)
டம்பாச்சாரியின்மீது மதனசுந்தரி பாடுகின்ற சிறப்புச் சிந்தும் பதமும்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001592)
டிவெட், போதா, டிலாரி : முக்கியமான போவர்த்தலைவர்கள்
தன்னாடுநேசி, மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.148, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033691)
தண்டலையார் சதகம்
படிக்காசுப் புலவர், ஊ. புஷ்பரத செட்டியார் அண்டு கம்பெனி, சென்னை, 1902, ப.29, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003424)
தலைவிதிக் கீர்த்தனை
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015645)
தனிப்பாடற்றிரட்டு
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.210, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001074, 003017)
தனிப்பாடற்றிரட்டு
பத்மநாப விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.216, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007284)
தனிப்பாடற்றிரட்டு - இரண்டாம் பாகம்
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.373, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007418, 047990)
தனிப்பாடற்றிரட்டு - முதற் பாகம்
கா. இராமசாமிநாயுடு, உரை., ஸ்ரீ பத்மநாப விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.435, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006260, 001092)
தனிப்பாடற்றிரட்டுரை - முதற்பாகம்
ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை & வைஜயந்தி அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.418, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003015, 049713)
திக்கற்ற இரு குழந்தைகள்
ச. ம. நடேச சாஸ்திரி, 1902, ப.302, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 081374)
திரிசிரபுரம் மயிலஞ்சந்தை மங்கல விநாயகர் பதிகம்
உறையூர் வாஞ்சலிங்க வைத்தியநாத செட்டியார், சௌத் இந்தியா டைம்ஸ் அச்சுக்கூடம், திருச்சினாப்பள்ளி, 1902, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106372)
திருக்கருவைப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி
அதிவீரராம பாண்டியர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015326)
திருக்களர்ப் புராணம்
ஆதியப்ப புலவர், ஸ்ரீவித்தியா முத்திராக்ஷரசாலை, கும்பகோணம், 1902, ப.114, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018656, 024086)
திருக்குருகூர் யமகவந்தாதி
வேலாமூர் கிருஷ்ணமாசாரியர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028887, 028888, 047234, 047235, 047236)
திருக்குறள்
திருவள்ளுவர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.492, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000953, 000651)
திருஞானத்தாழிசை
மாணிக்கவாசகர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017324)
திருத்தொண்டர் பெரியபுராணப் பிரசங்கவைபவம்
ராம. சொ.சொக்கலிங்கச் செட்டியார், மீனலோசனி அச்சியந்திரசாலை, தேவகோட்டை, 1902, ப.9, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022517, 046700, 046963)
திருநாகைத் திரிபந்தாதி
வேலாமூர் கிருஷ்ணமாசாரியர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.17, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005821, 005893, 012477, 012478)
திருப்பதி வெங்டேஸ்வரர் தேர்வண்டிக்கால் சரித்திரம்
சுப்புராய அய்யர், ஸ்ரீஅரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.76, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 093776)
திருப்பாடற்றிரட்டு
தாயுமானவர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.336, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013594)
திருப்பாடற்றிரட்டு
பட்டினத்தார், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013797)
திருப்பாடற்றிரட்டு
பட்டினத்தார், கிருபாலக்ஷ்மிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.54, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014185)
திருப்பாடற்றிரட்டு
குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு, ஸ்ரீ பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.182, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029290, 032739)
திருப்புகழ்
அருணகிரிநாதர், மநோன்மணி விலாசம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.136, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014748)
திருப்புல்லைத் திரிபந்தாதி
வேலாமூர் கிருஷ்ணமாசாரியர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003110, 040671, 012542, 012604, 012605, 042362, 046337, 003357, 003358, 003359, 003360, 003361, 004645, 004648, 004649, 046527, 047008, 047009, 047010, 047011, 047559, 042728, 045646, 042626)
திருப்போரூர் முருகர்சிந்து
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012162)
திருமுக விலாசம்
பாடுவார் முத்தப்பர், நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 047823)
திருவரியக்குடித் திரிபந்தாதி
வேலாமூர் கிருஷ்ணமாசாரியர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.17, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005896, 012597, 012598)
திருவரியைச் சிலேடை வெண்பாமாலை
வேலாமூர் கிருஷ்ணமாசாரியர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013016)
திருவருட்பா
இராமலிங்க சுவாமிகள், வாணீவிலாஸ அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014879)
திருவருட்பா
இராமலிங்க சுவாமி, நிரஞ்சனிவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.1001, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027752)
திருவெவ்வுளூர்த் திரிபந்தாதி
வேலாமூர் கிருஷ்ணமாசாரியர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.19, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012602, 012603, 046251, 046255)
திருவையாற்று நவமணிமாலை ஸப்தஸ்தல தோத்திர வெண்பா
உறையூர் தே.பெரியசாமி பிள்ளை, டாட்சன் அச்சுக்கூடம், திருச்சி, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032405.2)
திருவொற்றியூர் தியாகேசர் பஞ்சரத்தினம், வடிவுடையம்மை பஞ்சரத்தினம்
இரட்டைப் புலவர்கள், மட்டுவார் குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னபட்டணம், 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106454)
தில்லைவளாகம் ஸ்ரீ வீரகோதண்டராமஸ்வாமி உலா
அ.நாராயணசாமி ஐயர், லார்ட் ரிப்பன் யந்திரசாலை, கும்பகோணம், 1902, ப.84, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012147)
தினபல ஆரூடமஞ்சரி - முதற்பாகம்
செஞ்சி ஏகாம்பர முதலியார், கிலாட்ஸ்டன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035856)
துரோபதை குறம்
புகழேந்திப் புலவர், பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014056)
துரோபதை குறம்
புகழேந்திப் புலவர், வித்தியாரத்நாகரஅச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014061, 031225)
தெய்வீகத்தன்மை பொருந்திய விக்கிரமாதித்தன் கதை
பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.438, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024823)
தென்னாட்டுச் சிரேட்டர்கள்
ஆநந்த முத்ராக்ஷர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007294, 007295, 007293-v.1v.1v.2)
தோத்திரப் பாமாலை
மேலமடம் சேவு. பழ.பழநியப்ப அய்யர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.208, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034971, 042344, 042345, 042346)
தோத்திரப் பிரபந்தத்திரட்டு
நிரஞ்சனவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.952, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041687)
நடேசர் சிந்து
வி.சுந்தர முதலியார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003143)
நந்தனார் சரித்திரக் கீர்த்தனை
கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.144, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019552)
நளச்சக்கிரவர்த்திகதை
ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018466)
நன்னூல்
பவணந்தி, வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், 1902, ப.328, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027166)
நன்னூற் காண்டிகையுரை விளக்கம்
வ.குமாரசுவாமிப் புலவர், விவேகாநந் தயந்திரசாலை, யாழ்ப்பாணம், 1902, ப.436, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027322)
நாட்டுச்செல்வர்களுக்கு நல்வழிகாட்டும் ஆத்திசூடி சிந்து
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001739)
நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம்
ரூபி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.196, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 104097)
நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் இயற்பா
ரூபி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 104097.2)
நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் திருவாய்மொழி
ரூபி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.170, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 104097.3)
நாலு பாஷை ஒக்கபிலேரி
சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024248)
நானாஜீவவாதக் கட்டளை
சேஷாத்திரி சிவனார், நிரஞ்சனவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.22, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020927)
நீதிசாரம் : மூலமும்-உரையும்
பூமகள்விலாச அச்சுயந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008615, 031681, 040057)
நீதிநெறி விளக்கம்
குமரகுருபர அடிகள், சோதிடப்பிரகாச யந்திரசாலை, கொக்குவில், 1902, ப.55, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013675)
நைடதம்
அதிவீரராம பாண்டியர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.614, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020953)
நைடதம்
அதிவீரராம பாண்டியர், பூமகள்விலாச அச்சுயந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.614, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032889)
பகவத்கீதார்த்தபங்கம்
பூவை கலியாணசுந்தர முதலியார், பண்டித மித்தர யந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100762)
பஞ்சதந்திரக்கதை
தாண்டவராய முதலியார், ஸ்ரீலக்ஷ்மி நாராயணவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016278)
பஞ்சபட்சிசாஸ்திர சந்திரிகை
டிசில்வா & கோ பிரிண்டர்ஸ், திருச்சிராப்பள்ளி, 1902, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3930.2)
பஞ்சபாண்டவர் வனவாசம்
புகழேந்திப் புலவர், லக்ஷிமி நாராயணவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.204, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049334)
பதார்த்தகுண சிந்தாமணி
நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000789)
பதினெண்சித்தர்கள் பெரிய ஞானக்கோவை
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036780)
பத்மினி சபா
திருமலைவாயல் முத்துசாமி பிள்ளை, ஸ்ரீபத்மநாப விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030673, 029558)
பழமொழித்திரட்டு
நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.84, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007231)
பழனியாண்டவர் காவடிச்சிந்து
வே.முத்தனாசாரியர், சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024165)
பழனியாண்டவர் பேரில் உடற்கூறு ஆநந்தக்களிப்பு
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002059)
பிரபோத சந்திரோதய வசநம்
காஞ்சிபுரம் இராமயோகிகள், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.257, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022598, 042685, 045764)
பீபில்ஸ்பார்க்கு வழிநடைச்சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002588)
புதிய கியாட்லாக்கு
வி. என்.இராகவக் கோனார், தொண்டைமண்டலம் பிரஸ், சென்னை, 1902, ப.28, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 039756)
புதிய கியாட்லாக்கு
ஆர். மகாலிங்கக்கோன் புக்ஷாப், ஸ்ரீ மீனாம்பிகா அச்சுக்கூடம், மதுரை, 1902, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041893)
புதுவைக் கலம்பகம்
பு.அ.பெரியசாமிப் பிள்ளை, சந்திரகலாவிர்த்தநி அச்சியந்திரசாலை, புதுவை, 1902, ப.53, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 103263)
பூகோள சாஸ்திரம் : சென்னபட்டணம் ஜில்லா
மெக்மிலன், கல்கத்தா, 1902, ப.22, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 037583)
பெண்மதி யீனாலங்காரம்
த.சீ.பக்கீர்க்கனிப் புலவர், ஸ்ரீபத்மநாப விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.30, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031374)
பெரிய திருமொழி
திருமங்கையாழ்வார், ரூபி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.184, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 104097.1)
பெரிய விநோதரசமஞ்சரி
அஷ்டாவதானம் வீராசாமி செட்டியார், வித்தியாரத்திநாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.472, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021482, 042410)
பொன்மரத்து நாடகம்
நத்தம் பொன்னம்பல முதலியார், ரூபி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014993, 106978)
மகாமகிமை பொருந்திய மைனாவதிக்கதை
பு. சு.நாராயணதாசர், ஸன் ஆப் இந்தியா பிரஸ், சென்னை, 1902, ப.167, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011582)
மடவார் வளாகம் என்னும் புதுவைத் தலபுராணம்
பெருமாள்பட்டி வயித்தியலிங்கம் பிள்ளை, அல்பினியன் அச்சியந்திர சாலை, சென்னை, 1902, ப.303, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 104004)
மதனசுந்தரி ஓரடிச்சிந்து
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001595)
மதிவாணன் - இரண்டாம் பகுதி
வி. கோ. சூரியநாராயண சாஸ்திரி, சென்னை, 1902, ப.55, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048918)
மதிவாணன் : புதுவது புனைந்ததோர் செந்தமிழ்க் கதை
வி. கோ. சூரியநாராயண சாஸ்திரி, வி. சூ. சுவாமிநாதன், மதுரை, 1902, ப.112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028366, 105615)
மதுரையின்கண் ணெழுந்தருளியிருக்கும் அழகியசொக்கநாதர்பதம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003580)
மயில் விருத்தம்
அருணகிரிநாதர், நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011738)
மருதூரந்தாதி
தலைமலை கண்ட தேவர், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.61, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029195, 047374)
மனுநீதிகாதல்
ஆறைமாநகர் தெய்வச்சிலையா பிள்ளை, ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.77, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002559)
மனுநீதிகாதல்
ஆறைமாநகர் தெய்வச்சிலையா பிள்ளை, வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.79, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002560)
மான விஜயம்
வி. கோ. சூரியநாராயண சாஸ்திரி, டி. ஆர். சந்திர ஐயர், சென்னை, 1902, ப.68, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028358, 028359)
மானிடக் கீர்த்தனை - முதற்பாகம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035886)
மின்னொளியாள் குறம்
புகழேந்திப் புலவர், பூமகள்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013157)
முச்சந்திக்கருப்பர் பதிகம்
அருணாசல செட்டியார், முகம்மதுஸமதானி அச்சுக்கூடம், காரைக்கால், 1902, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002011)
முப்பத்திரண்டு பதுமை கதை
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.207, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019531)
முருகரந்தாதி
திருப்பாதிரிப்புலியூர் சண்முக ஞானியார், வித்யாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.41, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012368)
முருகர் ஒயிற்கும்மி
கிருபையாச்சாரி, நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001850)
முருகர் சிங்காரப்பாட்டு, சங்கிலி சிங்காரப்பாட்டு, தொம்பரவர் ஒய்யாரப்பாட்டு, ஜானகிபாட்டு, நாரப்பாட்டு
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031862)
மூதுரை
ஔவையார், ஸ்ரீபத்மநாப விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031454, 031712)
யூநாநி பதார்த்தகுணவிளக்க சாரசங்கிரகம்
செய்யுது அப்துர் ரஹிமான் சாகிபு, சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.272, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000159, 012887)
ராமாயணம்
கம்பர், பண்டிதமித்திர யந்திரசாலை, சென்னை, 1902, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005683, 005684, 005685, 047642-v.1v.2v.2v.2)
ருது நூல் சாஸ்திரம்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், வாணீ விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017257)
ரூபாவதி, அல்லது, காணாமற் போன மகள்
வி. கோ. சூரியநாராயண சாஸ்திரி, வி. சூ. சுவாமிநாதன், மதுரை, 1902, ப.192, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028368)
லலிதாங்கி
வி.நடராஜ ஐயர், வைஜயந்தி அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.110, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025746)
வடதிருமுல்லைவாயிற் குகபரர் வண்ணம்
பாம்பன் குமரகுருதாச சுவாமிகள், பண்டித மித்திர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.10, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102331)
வயித்தியமலை அகராதி
வித்தியாரத்திநாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3824.1)
வாதவூரர் புராணம்
மா.வடிவேலு முதலியார், அபாலோ பிரஸ், சென்னை, 1902, ப.190, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3796.8)
விநாயகப் பிரபாவ தீபிகை : முதற்காண்டம்
சோமசுந்தர நாயகர், மினெர்வா அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.437, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051500)
விநாயகர் அகவல்
ஔவையார், ஸ்ரீபத்மநாப விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031568)
விராலிமலைச் சந்தக்கும்மி
தம்பிரான் சுவாமிகள், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002751, 108002)
விவேகசிந்தாமணி : மூலமும் உரையும்
ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005239)
வீரகாளியம்மை பேரில் கலித்துறை
யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் வே. கனகசபாபதி ஐயர், விவேகாநந்தயந்திரசாலை, யாழ்ப்பாணம், 1902, ப.10, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016962, 016963, 016964)
வீரவன்மன் வெற்றி
பு.வே.சபாபதி முதலியார், ஸ்ரீ ஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036354, 048924, 038443-pt.1pt.2pt.2)
வேதாந்தபோதினி அல்லது நாலு சிஷ்யர்களின் கதை
மநோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1902, ப.177, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 038069)
வைகுந்த அம்மானை
பத்மநாபவிலாசஅச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.188, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002676)
வைத்திய திறவுகோல்
செஞ்சி ஏகாம்பர முதலியார், சிற்றம்பலவிலாசம் பிரஸ், சென்னை, 1902, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003483)
வைத்தியரத்தினச்சுருக்கம் 360
அகத்தியர், நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000021)
வைராக்கிய தீபம்
திருத்துறையூர் சாந்தலிங்க சுவாமிகள், கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.123, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102184)
ஜர்மன் சில்வர் சரித்திரக்கீர்த்தனை
புதுவை நடராஜ ஆசாரி, மீனாக்ஷிவிலாசம் பிரஸ், சென்னை, 1902, ப.34, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4605.6)
ஜலஜாக்ஷி
வி.நடராஜ ஐயர், வைஜயத்தி பிரஸ், சென்னை, 1902, ப.98, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 037662)
ஜெயங்கொண்ட சௌந்தரவல்லிக்கதை
கே.பி.நாராயணசாமி முதலியார், 1902, ப.200, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 037548, 039012)
ஜெர்மன் சில்வர் சிங்காரப்பாடல்
புதுவை நடராஜ ஆசாரி, ஸ்டார் ஆப் இந்தியா அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041265)
ஜோதிட ஜாதகாரூட சாரம் : மூலமும் உரையும்
நம்பெருமாளய்யர், சேலம் யூனியன் அச்சுக்கூடம், சேலம், 1902, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4322.6)
ஜோதிமாலை : இது நாடிகை என்னும் ஒருவகைத் தமிழ்நாடகம்
சருக்கை வரதாசாரியர், தாம்ஸன் அண்டு கம்பெனி, சென்னை, 1902, ப.94, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4605.5)
ஸ்திரீபுருஷரத்நமாகிய பழமொழிக்கதைகள்
இராமலிங்க முதலியார், ஹிந்து மாறல் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1902, ப.126, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006212)
ஸ்ரீ கருடபுராணம்
கவித்தலம் துரைசாமி மூப்பனார், மொழி., மீனாக்ஷிவிலாசம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.117, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020831)
ஸ்ரீ க்ருஷ்ண சைதன்ய ஸ்வாமிகள் சரித்திரம்
டி.பக்தவத்ஸலம், வைஜயந்தி அச்சியந்திர சாலை, சென்னை, 1902, ப.331, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033897, 036286)
ஸ்ரீ சிவசுப்ரமண்யக்கடவுள் வெள்ளிரதோற்சவ விநோதரசமாலை
பல்லாவரம் சோணாசல பாரதியார், பிறையர் அச்சுக்கூடம், இரங்கோன், 1902, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003261)
ஸ்ரீ பகவத்கீதாபாஷ்யார்த்தபோதிநி : விஷாதயோகஸாங்க்யயோகங்கள்
காஞ்சீபுரம் ராமஸ்வாமி நாயுடு, லட்சுமி நாராயண விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.451, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006544)
ஸ்ரீ பழனியாண்டவன்மீது பதிகமும், வேலாயுதக்கண்ணியும், நாமாவளிகளும்
மௌனம் இராமலிங்கசுவாமிகள், டி.டி.எஸ்.அச்சுக்கூடம், திருச்சிராப்பள்ளி, 1902, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012488)
ஸ்ரீ பாண்டவதூத விலாசம் காளீயநிர்த்தனம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 0304099)
ஸ்ரீ மகா பாரதவண்ணம்
மலையலங்காரக் கவிராயர், பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022133)
ஸ்ரீ மூலமந்திரப்ரபாவம்
வைரவன்கோயில் வயி. வ.இராமநாதச் செட்டியார், ஸ்காந்த முத்ராக்ஷரசாலை, கொழும்பு, 1902, ப.46, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021550)
ஸ்ரீ ரங்கநாதர் சிந்து
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003141)
ஸ்ரீ ருத்திரபகவான் பார்வதியாருக்குஉபதேசித்த ஏகாதசிமகத்துவம்
ஸ்ரீபத்மநாப விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010990)
ஹரிநாம சங்கீர்த்தனை
குத்தனூர் சின்னசாமி சாஸ்திரி, லட்சுமி நாராயண விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1902, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026226)


ஆண்டு வரிசைப்படி தமிழ் நூல்களின் பட்டியல்
1801 - 1900
ஆண்டு
நூல்கள்
ஆண்டு
நூல்கள்
-

1901 - 2000
ஆண்டு
நூல்கள்
ஆண்டு
நூல்கள்
23
2

2000 - 2018
ஆண்டு
நூல்கள்
ஆண்டு
நூல்கள்

தினமணி - இளைஞர் மணி - செய்தி (22-05-2018)

உங்கள் நூல்கள் அட்டவணை.காம் (www.attavanai.com) தளத்தில் இடம்பெற...
     உங்கள் நூல்கள் எமது அட்டவணை.காம் (www.attavanai.com) தளத்தில் இடம்பெற நூலின் ஒரு பிரதியை எமக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (முகவரி: கோ.சந்திரசேகரன், ஏ-2, மதி அடுக்ககம் பிரிவு 2, 12, ரெட்டிபாளையம் சாலை, ஜெஸ்வந்த் நகர், முகப்பேர் மேற்கு, சென்னை-600037 பேசி: +91-94440-86888). நூல் பழைமையானதாக இருந்தாலோ அல்லது கைவசம் நூல் பிரதி இல்லை என்றாலோ நூல் குறித்த கீழ்க்கண்ட தகவல்களை எமது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (gowthamwebservices@gmail.com)
நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)


அன்புடையீர்! எமது கௌதம் பதிப்பகம் & தரணிஷ் பப்ளிகேசன்ஸ் சார்பில் அடுத்த 6 மாதத்திற்குள் 100 நூல்கள் வெளியிட உள்ளோம். எவ்வித செலவுமின்றி நூலாசிரியர்கள் தங்கள் படைப்புகளை வெளியிட சிறந்த வாய்ப்பு. வித்தியாசமான படைப்புகளை எழுதி வைத்துள்ள நூலாசிரியர்கள் உடனே தொடர்பு கொள்ளவும். அன்புடன் கோ.சந்திரசேகரன் பேசி: +91-94440-86888 மின்னஞ்சல்: gowthampathippagam@gmail.com
உங்களின் யூடியூப் வீடியோ மூலம் வருமானம் ஈட்ட வேண்டுமா? - ஒரு முறை கட்டணம் : Rs.3000/- பேசி: 9444086888இனிப்பு நோயின் கசப்பு முகம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.50.00
Buy

எந்த மொழி காதல் மொழி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.45.00
Buy

அற்புத மகான்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.100.00
Buy

சங்கமம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.30.00
Buy

உலக சினிமா - ஓர் பார்வை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.50.00
Buy
நீங்கள் எத்தனை நூல் வாங்கினாலும் அஞ்சல் கட்டணம் ஒரு நூலுக்கு மட்டும் செலுத்தவும்.
உதாரணமாக 3 நூல்கள் ரூ.50+ரூ.60+ரூ.90 என வாங்கினால், அஞ்சல் கட்டணம் ரூ.30 (சென்னை) சேர்த்து ரூ. 230 செலுத்தவும்.
அஞ்சல் செலவு: சென்னை: ரூ.30 | இந்தியா: ரூ.50 | (வெளிநாடு: நூலுக்கேற்ப மாறுபடும். தொடர்பு கொள்க: +91-9444086888)