1907ஆம் ஆண்டு வெளியான தமிழ் நூல்களின் பட்டியல்
நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)
அகடவிகட ஆனந்தவல்லி சரித்திரம்
கவிராஜ கந்தசாமிப் பிள்ளை, பாலவிர்த்தி போதினி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011810)
அகடவிகட கலியாணச் சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002292, 002294)
அகட விகடப்ரசங்க தண்டுபஜாரி கதை
கவிராஜ கந்தசாமிப் பிள்ளை, பாலவிர்த்தி போதினி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034460)
அகத்தியமகாமுனிவர் திரட்டியருளிய தேவாரத்திரட்டு
பாலவிருத்தி போதினி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029159, 034168)
அப்பர் ப்ரைமெரி பாடசாலை பூகோள சாஸ்திரம்
லாங்மேன்ஸ், பாம்பே, பதிப்பு 5, 1907, ப.94, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019988, 017479)
அரிச்சந்திரநாடகம்
மானகுடி மு.முத்துக்கிர்ஷ்ண உபாத்தியாயர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.304, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029918)
அரிச்சந்திரநாடகம்
மானகுடி மு.முத்துக்கிர்ஷ்ண உபாத்தியாயர், சென்னை, 1907, ப.298, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 040800)
அரிச்சந்திரபுராணம்
ஆசு கவிராயர், மனோன்மணிவிலாசம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.212, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019321, 020242, 040612)
அரிமழத்தலபுராணம் : மூலமும் குறிப்புரையும்
மு.ரா.திகந்தசாமிக் கவிராயர், விவேகபாநு அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1907, ப.159, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017148, 018436)
அரிமழம் சுப்பிரமணியர் பதிகம்
சே.ரா.சுப்பிரமணியக்கவிராயர், விவேகபாநு அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1907, ப.3, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3647.7)
அரிமழம் பரிபாலக விநாயகர் பதிகம்
முகவூர் இராமசாமிக் கவிராயர், விவேகபாநு அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, பதிப்பு 2, 1907, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3647.6)
அரிமழம் பெருமாள் பதிகம்
மு.ரா.கந்தசாமிக் கவிராயர், விவேகபாநு அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1907, ப.5, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3647.10)
அரிமழம் மீனாட்சி சுந்தரேசர் பதிகம்
அருணாசலக் கவிராயர், விவேகபாநு அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1907, ப.5, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3647.8)
அரிமழம் மீனாட்சியம்மை தோத்திரப் பதிகம்
எம்.கருப்பையாப் பாவலர், விவேகபாநு அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1907, ப.4, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3647.11)
அரிமழம் மீனாட்சியம்மை பதிகம்
அருணாசலக் கவிராயர், விவேகபாநு அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1907, ப.5, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3647.9)
அருணகிரியந்தாதி
குகை நமசிவாய தேவர், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 6, 1907, ப.15, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012600)
அருணாசலபுராணம்
எல்லப்ப நாவலர், மநோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.704, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023743)
அருணாசல புராணம்
எல்லப்ப நாவலர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.252, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் MF 050013)
அளவியல் என்னும் தருக்க விளக்கம்
சே.சோமசுந்தரப் பிள்ளை, சென்னை, 1907, ப.151, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102552)
அழகரந்தாதி
பிள்ளைப் பெருமாளையங்கார், கலாரத்நாகரம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 7, 1907, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106107)
அறப்பளீசுரசதகம்
சீகாழி அம்பலவாணக் கவிராயர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.28, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001753)
அன்னே பின்னே என்னும் வேதாந்தஸார பிரத்தியோத்திர கும்மி
செங்கோட்டை ஆவிடையம்மாள், பிரம்மானந்த அச்சுக்கூடம், திருவாதி, 1907, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012459, 012134)
அனுபோக ஆரூடசிந்தாமணி
செஞ்சி ஏகாம்பர முதலியார், வாணிவிலாஸ அச்சுக்கூடம், மதுரை, 1907, ப.63, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4304.1)
அஸ்வமேதயாகம்
வி.கோவிந்த பிள்ளை, ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.244, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023484 L)
ஆஞ்சநேயர் தோத்திரப் பதிகம்
ஹரிஹர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005964)
இந்தியக் கைத்தொழில் முயற்சி
டி.ஆர்.ஸ்ரீநிவாஸ ஐயங்கார், ஜி.எஸ்.மணியா & கோ, தஞ்சாவூர், 1907, ப.216, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004906, 007174, 019494, 029676)
இந்திரசபா
சுந்தரராவ், சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016620)
இரண்டாவது தொழிலாலோசனைக் கூட்டத்தில் செய்யப்பட்ட முக்கிய உபந்நியாசங்கள் 1906
சுவதேசிமித்ரன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.108, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 039198)
இராமநாடகம்
சீர்காழி அருணாசலக் கவிராயர், ஸ்ரீ பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.428, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015271)
இலக்க சௌமியசாகரம்
அகத்தியர், முஸ்லிம் அபிமானி அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.216, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000202, 3923.1-4)
உருத்திராக்ஷங்களின் கிரயஜாப்தா
ஆநந்தா பிரஸ், சென்னை, 1907, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 042811)
எண் சுவடி : சிறுகுழி, பெருங்குழி, கீழ்வாய் லக்கம் சதுரவாய், வருஷப்பிறப்பு
ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.55, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024874, 032353)
எல்லார்க்கும் பார்க்கத்தகுந்த எட்டுக் கிரிமினல் கேஸ்
கா.ப.செய்குதம்பிப் பாவலர், கோள்டன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.293, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014999)
ஐந்தாம் வாசக புஸ்தகம்
மெக்மிலன், சென்னை, 1907, ப.118, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022166)
ஔவைக் குறள்
ஔவையார், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.31, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030791)
கச்சி இதழகல் அந்தாதி
திருமாகறல் ப.தி.கார்த்திகேய முதலியார், டிவைன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.35, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3657.3)
கண்டசுத்தி கதைகளென்கிற, விகட அதிவினோத கதை
கவிராஜ கந்தசாமிப் பிள்ளை, ஆயுர்வேத அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.184, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010219)
கண்டனூரில் எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீமீனாட்சிசுந்தரேசுரர் கலியாணப்பாட்டு
கண்டனூர் நா.பெ.நா.மு.முத்துராமையா, விவேகபாநுஅச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1907, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002891)
கந்தபுராணம் மூலமும் உரையும்
கச்சியப்ப சிவாசாரியர், ம. தி. பானுகவி, உரை., ஸ்டார் ஆப் இந்தியா, சென்னை, 1907, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036841, 104170)
கந்தராரூடம். முதற்பாகம் 305. கூபசாஸ்திரம்
ஸ்ரீமட்டுவார்குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம், திருச்சி, பதிப்பு 2, 1907, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4303.9)
கம்பராமாயணம் - சுந்தரகாண்டம்
கம்பர், வாணீ விலாஸ் பிரஸ், ஸ்ரீரங்கம், 1907, ப.279, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005395)
கருணாமிர்த சாகரத்திரட்டு - முதற்பாகம்
மு.ஆபிரகாம் பண்டிதர், ஹோ அண்டு கம்பெனி, சென்னை, 1907, ப.206, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 113983)
கருவூரார் மாந்திரீகம் அட்டமாசித்து
க.அங்கமுத்து முதலியார், ஞானசம்பந்த அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.39, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008709)
கர்னமகாராஜன் சண்டை
புகழேந்திப் புலவர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013064)
கலியுகச் சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002592)
காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் வழிநடைச்சிந்து
புதுபேட்டை வி.ஆறுமுக முதலியார், தனலக்ஷ்மி நிர்த்தன அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003156)
கிருஷ்ணஸ்வாமி தூது
வில்லிபுத்தூராழ்வார், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005433)
கீதாசாரத்தாலாட்டு
திருவேங்கடநாதர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011765)
குமண சரித்திரம்
மு.ரா.கந்தசாமிக் கவிராயர், விவேகபாநு அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1907, ப.63, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018344, 032059, 039027)
குமரகுருபர நாமசங் கீர்த்தனை
சேவகப்பெருமாள் நாடார், ஸ்ரீ ராமச்சந்திரவிலாச அச்சியந்திர சாலை, மதுரை, 1907, ப.44, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022645)
குமரேசசதகம்
குருபாததாசர், வாணீவிலாஸஅச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002225)
கும்பகோணம் கும்பேசுரர் கோவிற் கண்காட்சிகள்
எம்.சொக்கலிங்க தேசிகர், சித்திவிநாயகர் அச்சியந்திரசாலை, திருநெல்வேலி, 1907, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018621)
கூளப்ப நாயக்கன் காதல்
சுப்ரதீபக் கவிராயர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029139, 046370)
கெவுளி சாஸ்திரம்
சகாதேவர், பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009023)
சதுரகராதி
வீரமாமுனிவர், பிரின்ஸ் ஆவ் வேல்ஸ் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.560, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100052)
சந்தனக்குறடென்கிற நிமித்தசூடாமணி, 108 இலக்கமென்கிற சகாதேவசாஸ்திரம்
ஸன் ஆப் இந்தியா பிரஸ், சென்னை, 1907, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008205, 008284)
சந்தனத்தேவன் சிந்து
ச.பூலாருசாமி பிள்ளை, ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாசம் பிரஸ், மதுரை, 1907, ப.11, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004042, 002587)
சந்தனநூல் சாஸ்திரம்
அகத்தியர், தனலக்ஷ்மி நிர்த்தன அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008282)
சமயதீக்ஷிதர் அநுட்டானவிதி
ஆறுமுக நாவலர், சைவவித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், 1907, ப.41, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030626, 030627)
சர்வரோக நிதான சிகிச்சாகார சங்கிரகம்
வேல்முருகன் மெடிகல் ஹால், மதராஸ், 1907, ப.29, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3923.6)
சாகுந்தலா சரித்திரம்
முருகதாஸ், பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030522)
சிக்கல் சிங்காரவேலவர் பதிகம்
சிக்கல் ரா.ம.சொக்கலிங்கம் பிள்ளை, சிவகாமிவிலாசம் பிரஸ், சென்னை, 1907, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001969)
சிதம்பரம் ஸ்ரீசபாநாதர்பேரில் முத்துத்தாண்டவர் கீர்த்தனை
முத்துத்தாண்டவர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015295, 016925)
சித்தாந்தத்தேன்
ஹர சண்முக முதலியார், வி.டி.அச்சுக்கூடம், சேலம், 1907, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012662, 101305)
சித்தாந்தம்
பூவை கலியாணசுந்தர முதலியார், பண்டிதமித்திர யந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 067511)
சித்தாந்தரத்நாகரம் : ஆசார்யப்பிரபாவம்
சோமசுந்தர நாயகர், வித்யாபாஸ்கர அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.230, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008209)
சித்திரபுத்திரநயினார் கதை
புகழேந்திப் புலவர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.84, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013098)
சிவசுப்பிரமணியர் மணம்புரிந்த வள்ளியம்மன் கும்மி
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001546)
சிவநாமாவளித் திரட்டு
இராமலிங்க சுவாமிகள், நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014851)
சிவநாமாவளித் திரட்டு
இராமலிங்க சுவாமி, பூமகள்விலாசம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 042833)
சிவராத்திரி புராண வசனம்
பூவை கலியாணசுந்தர முதலியார், ஆயுர்வேத அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021332)
சிறுத்தொண்ட நாயனார் சரித்திரக் கீர்த்தனை, சீலவதி சரித்திரக் கீர்த்தனை
விசாலாட்சியம்மாள், நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029947)
சிற்றின்ப சாஸ்திர சிந்தாமணி
சி.அ.சாமிநாத பிள்ளை, கிருஷ்ணவிலாஸ அச்சுக்கூடம், தஞ்சை, 1907, ப.62, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030244, 030245)
சின்மயதீபிகை
முத்தையா சுவாமி, பிரம்ம ஆர்பன் அசைலம் பிரஸ், சென்னை, 1907, ப.171, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 042683)
சீவகசிந்தாமணி
திருத்தக்கதேவர், ப்ரெஸிடென்ஸி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1907, ப.1187, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009458, 010478)
சீவக சிந்தாமணி வசனகாவியம்
ஆ. க.குமாரசாமி முதலியார், சின்னைய நாடார் அச்சுயந்திரசாலை, திருப்பத்தூர், 1907, ப.152, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024675, 024676, 006484, 047683)
சுகந்த பரிமள சாஸ்திரம் - முதற்பாகம்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000121)
சுகாதாரபோதினி
ஆனந்தா ஸ்டீம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.109, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3940.8)
சுந்தராங்கி
ஆர்.சுப்பராமய்யர், ஸன் ஆப் இந்தியா பிரஸ், சென்னை, 1907, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011570)
சுப்பிரமணியர் பஜனைகீர்த்தனம்
முத்தைய பிள்ளை, ஸ்ரீ ராமச்சந்திரவிலாசம் பிரஸ், மதுரை, 1907, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015833)
சுப்பேயம் என்னும் பிரச்நைசாஸ்திரம்
ம.வெ.சிவசுப்பிரமணியய்யர், இலக்ஷிமிவிலாசம் பிரஸ், இராமநாதபுரம், 1907, ப.68, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4311.9)
சூடாமணிநிகண்டு : மூலமும் உரையும்
மண்டல புருடர், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 9, 1907, ப.321, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025666)
சென்னபட்டணம் புகைவண்டி ஏலப்பாட்டு
தொழுவூர் வேங்கடாசல ஆசாரி, ஸ்ரீமீனாம்பிகை முத்திராசாலை, மதுரை, 1907, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041255)
சென்னை மாநகரம் சாலை விநாயகர் சந்திரகலாமாலை
திருஎவ்வுளூர் இராமசாமி செட்டியார், ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 110285)
சேந்தன் திவாகரம்
திவாகரர், சுபகரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024853)
சோதிடபாலசிட்சை
பூவாளூர் இராமலிங்கம் பிள்ளை, மநோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017561)
சௌந்தரியலகரி
வீரை கவிராசபண்டிதர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.132, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013958, 015353)
டம்பாசாரி விலாசம்
சைதாபுரம் காசிவிசுவநாத முதலியார், ஸ்ரீ மாதவவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.400, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4605.3)
தஞ்சைமாநகரைச் சார்ந்த வல்லமாநகர் மணிமுத்தா நதிக்கரைச் சுப்பிரமணியர் தோத்திர மஞ்சரி
நமசிவாயப் பிள்ளை, வித்தியாவிநோதினி பிரஸ், தஞ்சை, 1907, ப.38, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002650)
தண்டலையார் சதகம்
படிக்காசுப் புலவர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.30, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004336)
தண்ணீர்மலைவடிவேலர் பஞ்சரத்தினம்
எஸ்.என்.கணேசம் பிள்ளை, சர்வதேச சம்பந்த அச்சியந்திரசாலை, பினாங்கு, 1907, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010840, 010841)
தனிப்பாடற்றிரட்டு
ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.216, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003016, 039617, 030716)
தனிப்பாடற்றிரட்டு - இரண்டாம் பாகம்
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.360, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007714, 042373)
தனியூர்ப்புராணம்
மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை, பிரஸிடென்ஸி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.30, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 104491)
தியாகராஜ சோதிட ஆனந்தக்களிப்பு
தியாகராஜ பிள்ளை, ஸ்ரீமட்டுவார்குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம், திருச்சி, பதிப்பு 2, 1907, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4306.1)
திருக்கழுக்குன்றத் தோத்திரப்பாமாலை
கருங்குழி கதிர்வேலு முதலியார், திரிபுர சுந்தரிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106432)
திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி
திரிகூடராசப்பக் கவிராயர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001703)
திருக்கோவையார்
மாணிக்கவாசகர், சைவவித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், 1907, ப.159, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017269)
திருக்கோளக்குடி யென்னும் திருக்ககோளபுரப்புராணம்
வேலாயுததேசிக சுவாமிகள், விவேகபாநுப் பிரஸ், மதுரை, 1907, ப.125, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017699, 035449, 034656, 103781)
திருச்செந்தூர்க் கந்தர்கலிவெண்பா
குமரகுருபர அடிகள், வாப்பிரகாச அச்சியந்திரசாலை, தூத்துக்குடி, 1907, ப.25, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014125)
திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியக்கடவுள் பேரில் மாதப்பதிகமும் பழனிவடிவேலர்பேரில் வாரப்பதிகமும்
ஸ்ரீராமச்சந்திரவிலாச அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1907, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011496)
திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியக்கடவுள் பேரில் மாதப்பதிகமும் பழனிவடிவேலர்பேரில் வாரப்பதிகமும்
சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011499)
திருத்தொண்டர் பெரியபுராணம்
ஆறுமுக நாவலர், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 8, 1907, ப.272, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022092, 022305, 022306, 022307, 015588, 015589, 015590)
திருநள்ளாற்றுப் புராணம்
ரூபி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.159, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034738, 034739, 034740, 034699, 023739, 047605, 047606)
திருநாவலூர் மான்மியம்
ஆ.அம்பலவாண நாவலர், விவேகபாநு அச்சாபீஸ், மதுரை, 1907, ப.53, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034708)
திருப்பதி வெங்டேஸ்வரர் தேர்வண்டிக்கால் சரித்திரம்
சுப்புராய அய்யர், தனலக்ஷ்மிநிர்த்தன அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.78, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016100, 038824)
திருப்பரங்கிரிமாலை
முசிரி வெங்கடரங்க நாயுடு, கணேச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004485)
திருப்பாடற்றிரட்டு
தாயுமானவர், கலாரத்நாகரம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.421, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006083)
திருப்புன்கூர்ப்புராணம்
கனகசபைக் கவிராயர், சண்முகசுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சிதம்பரம், 1907, ப.151, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017379, 017057, 034912, 034913, 034841, 047060, 103953)
திருப்போரூர்ச்சந்நிதிமுறை
திருப்போரூர் சிதம்பர சுவாமிகள், நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.255, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033926)
திருமாலிருஞ்சோலைமலை பெரிய அழகர்வர்ணிப்பு
மதுரை இராமசாமிக் கவிராயர், பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.39, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003273)
திருவருட் கதம்பம்
திருவையாறு லக்ஷ்யானந்தம், எஸ்.பி.சி.கே. அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016959)
திருவாசகம்
மாணிக்கவாசகர், பாலவிருத்தி போதினி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018227)
திருவாசகம்
மாணிக்கவாசகர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.319, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 101175)
திருவாதவூரர் புராணம்
கடவுண் மாமுனிவர், சைவவித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1907, ப.110, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017336)
திருவிளையாடற்புராணம்
பரஞ்சோதி முனிவர், நவித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், 1907, ப.355, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029984, 019178, 030086, 030087)
திருவிளையாடற்புராணம்
பரஞ்சோதி முனிவர், வித்தியாரத்நாகர அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.602, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029998)
திருவேரகம் சுப்பிரமணியக்கடவுள் மெஞ்ஞானப்பதிகம்
ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012509)
தேவஸான்னிந்திய புறமென்னும், ஸ்ரீ திருச்சிக்கல் க்ஷேத்திர மான்மியவசனம்
ஸ்ரீவித்யா பிரஸ், கும்பகோணம், 1907, ப.76, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034225, 024070, 047648)
தேவாரத்திரட்டு
அகத்தியர், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 9, 1907, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014840, 016805)
தேவாரத்திரட்டு
அகத்தியர், எம். வி. நாயுடு அண்டு கம்பெனி, சென்னை, 1907, ப.62, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020360)
தேவாரம்
சம்பந்தர், நேஷனல் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.1050, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027272, 027417)
தேவோபாசனாதீபம்
விருதை சிவஞான யோகிகள், ஸ்ரீ வித்தியவிநோதினி அச்சுக்கூடம், தஞ்சாவூர், 1907, ப.172, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021926, 036720)
தோத்திரப்பிரபந்தத்திரட்டு
சிவப்பிரகாசர், கலாரத்நாகரம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1907, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014418, 020848, 101372)
நந்தனார் சரித்திரக் கீர்த்தனை
கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.152, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4606.9)
நம்பாடுவார் சரித்திரமென்னும் கைசிக வேகாதசி புராணம்
க.வ.திருவேங்கட நாயுடு, எஸ். மூர்த்தி அண்டு கோ & கபாலிபிரஸ், சென்னை, 1907, ப.82, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 103935)
நரிவிருத்தம்
திருத்தக்கதேவர், தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலைப் பதிப்பு, மதுரை, 1907, ப.26, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030982)
நல்லதங்கா ளென்னும் இயற் பெயருடைய நற்குலசேகரிசரிதை
தி.சுப்பராய முதலியார், பெரியநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035948, 048554)
நல்லதங்காள் கதை
புகழேந்திப் புலவர், பூமகள்விலாசஅச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013183)
நல்வழி
ஔவையார், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், 1907, ப.26, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003588)
நளச்சக்கரவர்த்திக் கதை
சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.108, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041081)
நன்னெறி சத்தியபாஷை அரிச்சந்திரவிலாசம்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036381)
நஷ்டஜாதகதீபிகை : மூலமும், உரையும்
டி.எஸ்.கலியப்பெருமாள் பிள்ளை, இந்தியா முத்திரசாலை, தஞ்சை, 1907, ப.97, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4322.2)
நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம்
டெயிலர் ஒர்க்ஸ், சென்னை, 1907, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011349)
நாலுபாஷை ஒக்கபிலேரி
கோள்டன் அச்சுயந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.66, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023873)
நால்வர் சரித்திரம்
மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.54, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018749)
நானாஜீவவாதக் கட்டளை
சேஷாத்திரி சிவனார், மநோன்மணிவிலாசம் அச்சுக்கூடம், சென்னை , 1907, ப.54, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021230)
நித்யாநுஸந்தாநம்
பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015514, 022233)
நித்யாநுஸந்தாநம்
பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.158, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022268)
நீதிசாரம் : மூலமும் - உரையும்
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008609)
நீதிசாரம் : மூலமும் - உரையும்
ரூபி அச்சுக்கூடம், மதராஸ், 1907, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008613)
நீதி நூல்
வேதநாயகம் பிள்ளை, வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005438, 031555)
நெஞ்சறிவிளக்கம்
கணபதிதாசர், இரங்கசாமிமுதலியார் அண்டுசன்ஸ், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010596)
பகவத்கீதை வெண்பா
அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார், ஸ்ரீ வாணீ விலாஸ் பிரஸ், ஸ்ரீரங்கம், 1907, ப.259, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102786, 102787)
பஞ்சதந்திரக்கதை
தாண்டவராய முதலியார், லட்சுமிநாராயணவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016279)
பஞ்சநதமான்மியம்
சோலைமுத்துப் பிள்ளை, ஸ்ரீ கிருஷ்ணவிலாச அச்சுக்கூடம், தஞ்சை, 1907, ப.115, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035464, 035465, 017119, 023610, 103861)
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்
அகத்தியர், ஆயுர்வேத அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.62, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3926.3)
பதார்த்தகுண சிந்தாமணி : மூலமும் உரையும்
கோபாலவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.395, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030649)
பதார்த்தகுண சிந்தாமணி : மூலமும் உரையும்
நற்றமிழ் விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.436, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000764, 000765)
பதார்த்தகுண சிந்தாமணி : மூலமும் உரையும்
ஸன் ஆப் இந்தியா அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.436, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000771)
பரிபூரணம் 400
அகத்தியர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3927.8)
பரிமளா
பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி, டி.வி.கிருஷ்ணசாமி சாஸ்திரி, மொழி., நாஷனல் பிரிண்டிங் ஒர்க்ஸ், சென்னை, 1907, ப.138, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 042444)
பவளக்கொடி மாலை
புகழேந்திப் புலவர், வாணீவிலாஸ அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014042)
பழனியாண்டவர்பேரில் உடற்கூறு ஆனந்தக் களிப்பு
தொண்டமண்டலம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.236, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 082789)
பாகவதபுராணம்
ஆரியப்பப் புலவர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.594, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031024, 031333)
பார்வதி பரணியம் என்னும் விஷவைத்திய சிந்தாமணி
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032501, 032503)
பார்ஸி காமரஞ்சினி
வேலூர் நாராயணசாமி பிள்ளை, பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015262, 029932)
பார்ஸி சரஸமோஹன ஜாவளி
வேலூர் நாராயணசாமி பிள்ளை, ஸ்ரீலட்சுமிநாராயணவிலாச அச்சுக்கூடம், தக்கோலம், 1907, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020486)
பார்ஸி பெரிய நல்லதங்காள் சரித்திரம் - இரண்டாம் பாகம்
இராமசாமி பிள்ளை, கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1907, ப.39, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048658)
பார்ஸி சேல்படா மோஹனா ராணி சரித்திரம்
வேலூர் நாராயணசாமி பிள்ளை, மாதவவிலாச அ ச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.44, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029825)
பார்ஸி மதனவல்லி
வேலூர் நாராயணசாமி பிள்ளை, பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.52, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015015)
பார்ஸி ஜெகதலப்ரதாபன்
வேலூர் நாராயணசாமி பிள்ளை, பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016633)
பாலநாகம்மாள் கதை
வேலூர் கன்னைய நாயுடு, அமெரிக்கன் டைமெண்ட் பிரஸ், சென்னை, 1907, ப.174, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 038995)
பாலபாடம். நான்காம்புத்தகம்
ஆறுமுக நாவலர், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 16, 1907, ப.286, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048211)
பி. சுப்பறாயின் ஆயுர்வேத மருந்துகள்
பி. சுப்பறாய், ஹரிஹர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004999)
பிசுமில்க்குறம்
தற்கலை பீருமுகம்மது சாகிபு, வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.39, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026613)
பிரகடனப் பத்திரிகை
எட்வர்ட் அச்சுக்கூடம், திருவாரூர், 1907, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 038159)
பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்
வேதநாயகம் பிள்ளை, ஜீவகாருண்ய விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.326, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035597; 039325; 038502)
பிரமசூத்திர சிவாத்துவித சைவபாடியம்
நீலகண்டசிவாசாரியர், செந்திநாதசுவாமி யந்திரசாலை, திருமங்கலம், 1907, ப.660, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102777)
பிரமோத்தரகாண்ட வசனம்
வ. த.சுப்பிரமணிய பிள்ளை, மிமோரியல் அச்சுக்கூடம், சென்னபட்டணம், பதிப்பு 2, 1907, ப.144, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017474, 017475)
பூலோகவசியமென்னும் புஷ்பப்பாட்டு
செஞ்சி ஏகாம்பர முதலியார், ஸ்ரீராமச்சந்திரவிலாச அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1907, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016104)
பெண்மதிமாலை, பெண்கல்வி, பெண்மானம்
மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை, வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.128, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007966)
பெண்மதிமாலை, பெண்கல்வி, பெண்மானம்
மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை, ஸ்ரீ மாதவவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.140, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007968)
பெரிய பார்சி சதாரமென்னும், சௌந்தரவல்லிசரிதை
பாலகமலாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015010)
பெரிய விவேகசிந்தாமணி
ராமச்சந்திரவிலாஸ அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1907, ப.112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008381, 030418)
பெருமாள் தாலாட்டு என்கிற ஸ்ரீராமர் தாலாட்டு, ஸ்ரீரங்க நாயகர் திரு ஊசல்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001923)
பெருமாள் தாலாட்டு என்கிற ஸ்ரீராமர் தாலாட்டு, ஸ்ரீரங்க நாயகர் திரு ஊசல்
திரிபுரசுந்தரிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001926)
பொருநராற்றுப்படைப் பொருள் விளக்கம்
காரப்பங்காடு கோபாலாசாரியர், கார்டியன் அச்சியந்திர சாலை, சென்னை, 1907, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் MF 3806.8)
பொன்னிலக்கம், நெல்லிலக்கம்
நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025103)
போக ரேழாயிர சூஸ்திரமெழுநூறு
போகர், முஸ்லிம் அபிமானி அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.225, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000208)
மகாகவி பாரதியார் கதைகள்
பாரதியார், சென்னை, 1907, ப.400, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 090861)
மணிமாலிகை சரித்திரம்
எஸ்.சங்கிலியா பிள்ளை, ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 047772)
மண்ணிப்படிக்கரைப் புராணம்
மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை, பிரஸிடென்ஸி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.71, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010681, 104492)
மதுரைச்சொக்கநாதரது அறுபத்துநாலு திருவிளையாடற் பயகரமாலை
கலாரத்நாகரம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1907, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019732, 103050)
மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க மான்மியம்
எம்.கே.எம்.அப்துல்காதிறு ராவுத்தர், விவேகபாநு அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1907, ப.53, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3648.1)
மநுதரும சாஸ்திரம்
இளையவல்லி இராமாநுஜாசாரியர், பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.356, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022199, 022200, 022201)
மருமக்கள் துயரம்
டி.வி.கிருஷ்ணதாசர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012014)
மலாய்க்குத் தமிழ் வாக்கிய சங்கிரகம்
சி.வெ.நாராயணசாமி நாயகர், தனலக்ஷ்மி நிர்த்தன அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.76, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025838)
மனோரஞ்சனி
ஸன் ஆப் இந்திய பிரெஸ், சென்னை, பதிப்பு 2, 1907, ப.168, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011989)
மனோரஞ்சித அலங்காரம்
காளையத்தாராவுத்தர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036560, 048612)
மன்மதவிலாசம்
தாண்டவராய முதலியார், பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016634)
மஹாதுயரடைந்து சுகானந்தமெய்திய மாஹிஜாபின் சரித்திரம் - முதல் பாகம்
கந்தசாமிபிள்ளை, ஸன் ஆப் இந்தியா பிரஸ், சென்னை, 1907, ப.98, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9401.3)
மாதரொழுக்க இலக்கணம்
பெரும்பாக்கம் அய்யாக்கண்ணு முதலியார், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 3, 1907, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018768, 040098)
மாதர்நீதி
ஆரணி சி.முருகேச முதலியார், ஆயுர்வேத அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.138, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030338)
மானிடக்குறியென்றும், திரேகக்குறி புருஷ லட்க்ஷணமென்றும், வழங்கிய அங்ககுறி சாஸ்திரம்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001142)
மின்னொளியாள் குறம்
புகழேந்திப் புலவர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 093781)
முத்தகபஞ்சவிஞ்சதி
சுன்னாகம் அமுத்துக்குமார கவிராசர், சைவவித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், 1907, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102345)
முத்திரா ராக்ஷஸம்
நடேச சாஸ்திரி, கார்டியன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.118, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020250, 042529)
முருகன் ஸ்தோத்திர திரட்டு
வசந்தா பிரஸ், தேவகோட்டை, 1907, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026266)
மூதுரை
ஔவையார், சைவவித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், 1907, ப.70, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007349)
ருஷியா, ஜப்பான் யுத்த சரித்திரம்
சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.46, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024938, 026271)
லீலாவதி-சுலோசனை அல்லது இரண்டு சகோதரிகள்
பம்மல் சம்பந்த முதலியார், ஸ்டார் ஆப் இந்தியா பிரஸ், சென்னை, பதிப்பு 2, 1907, ப.152, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029438)
வடமொழியிற் காளிதாசர் இயற்றிய சாகுந்தல நாடகம்
மறைமலையடிகள், மிமோரியல் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.146, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029854)
வட்டி விவர தேதி வரை விளக்கம்
டி.எம்.பஞ்சாபகேசய்யர், தி சாரதா விலாச அச்சுக்கூடம், கும்பகோணம், 1907, ப.248, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008986, 049475)
வயித்திய சதகம்
பி. ஜெ. பிரஸ், திருவனந்தபுரம், 1907, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 107593)
வருணதருப்பணம்
கா. ஆறுமுக நாயகர், ஸ்டார் ஆப் இந்தியா, சென்னை, 1907, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012533)
வள்ளலார் சாத்திரம்
சிவஞான வள்ளலார், மனோன்மணிவிலாசம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.320, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034060, 045961)
வள்ளலார் சாஸ்திரம்
சிவஞான வள்ளலார், டெய்லர் வொர்க்ஸ், சென்னை, 1907, ப.297, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 103356)
வால்மீகி ராமாயண வசனம் : கிஷ்கிந்தா காண்டம்
நடேச சாஸ்திரி, வெ. கல்யாணராம ஐயர், சென்னை, 1907, ப.226, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008325, 009511, 009512)
விநாடிபஞ்சபட்சி 603
உரோமரிஷி, ஆயுர்வேத அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.296, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3928.7)
வில்லிபாரதம்
வில்லிபுத்தூராழ்வார், தமிழ்ச்சங்கமுத்திராசாலை, மதுரை, 1907, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030695)
வில்லிபாரதம்
வில்லிபுத்தூராழ்வார், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.416, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031482, 035792, 031634)
விவசாய நூல் முதற் புத்தகம்
ஸி. பென்ஸன், ஆர். இராமசுவாமி அய்யர், மொழி., மெக்மிலன் & கோ, சென்னை, 1907, ப.225, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 107733)
விவேகசிந்தாமணி : மூலமும் உரையும்
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005616)
விவேகாநந்த விஜயம்
மஹேச குமார சர்மா, மதராஸ் ரிப்பன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.468, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013641, 046741)
விளக்கொளி க்ஷேத்திர மான்மியம்
சென்னை, 1907, ப.29, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049769)
வீமராஜன் பாரிக்கும் தேவகி அம்மாளுக்கும் சம்மந்திஏசல் பரியாசப்பாட்டு
கண்ணணூர் பத்மாஸனி அம்மாள், பாண்டியன் பிரஸ், மதுரை, 1907, ப.26, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007288)
வீரகுமார நாடகம்
ஸ்ரீ பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008388)
வைத்திய காவியம் 1500
அகத்தியர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.248, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012899)
வைத்தியக்குறள் : பழமொழிவிளக்கம் 108 - முதற் பாகம்
செழுமணவை தேவேந்திரநாத பண்டிதர், ஜீவகாருண்யவிலாஸம் பிரஸ், சென்னை, 1907, ப.47, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000264)
ஜவாஹிருல்அதீது
அப்துல் காதிர் சாயபு, ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.163, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9427.3)
ஜெகன் மோகன சிங்கார ஜாவளிவர்னமெட்டு : நூதனஜாவளிகள் - இரண்டாம் பாகம்
சங்கநிதி விளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3048735)
ஸ்திரீகள் பக்தவிஜயமென்னும், பதிவிரதைகள் சரித்திரம்
புதுவை நாராயணதாசர், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 3, 1907, ப.419, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021499, 021500)
ஸ்ரீகுணசீலத் தலபுராணம்
அ.நரசிம்மபாரதி, ஸ்ரீவாணீ விலாஸ் பிரஸ், ஸ்ரீரங்கம், 1907, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018664, 104461)
ஸ்ரீசீகாழிப் பெருவாழ்வின் சீவகாருண்ணியமாட்சி
ஸ்ரீகாசிவாசி செந்திநாதையர், செந்திநாதசுவாமி யந்திரசாலை, திருமங்கலம், 1907, ப.28, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018747, 019435)
ஸ்ரீபகவத்கீதை வெண்பா
ஸா.முத்து ஐயர், ரிப்பன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.271, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012257, 046420)
ஸ்ரீபாகவத தசமஸ்கந்த கீர்த்தனை - உத்தரபாகம்
அனந்தபாரதி சுவாமிகள், டாட்ஸன் அச்சாபீஸ், திரிசிரபுரம், 1907, ப.698, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009816)
ஸ்ரீமஹாபாகவதம் : வசனகாவியம் : முதல் வாலியம்
நிரஞ்சனவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.663, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031482, 035792, 042719)
ஸ்ரீமஹாபாரதவசனம் - நான்காம்புத்தகம் - சாந்திபர்வம், அனுசாசனிகபர்வம், ஆசிரமவாசபர்வம், முசலபர்வம், மகப்பிரதானிகபர்வம், சொர்க்காரோகணபர்வம்
கோபாலவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.323, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048127 L)
ஸ்ரீமஹாபாரதவசனம் நான்காவது விராடபர்வம்
த.சண்முகக் கவிராயர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.144, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023648 L)
ஸ்ரீரங்கமகத்துவம்
உரையூர் நித்தியானந்த பிரமம், நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1907, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015486, 017195)
ஸ்ரீருத்திரபகவான் பார்வதி தேவியாருக்கு உபதேசித்த ஏகாதசிமகத்துவம்
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010992)
ஸ்ரீலக்ஷுமம்மா கதை
வேலூர் கன்னைய நாயுடு, பால கமலாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 038938)
ஸ்ரீவசிஷ்டமுனிவரும் ஸ்ரீவால் மீகியும் இருவரும், ஸ்ரீராமபிரானுக்கு உபதேசித்த ஞானஇரகசியக்கதை
தேவகோட்டை இராமசுவாமி செட்டியார், ஆயுர்வேத அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, ப.150, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006102, 023423)
ஸ்ரீவால்மீகிராமாயணம். அயோத்த்யாகாண்டம், ஆரண்யகாண்டம்
ஸ்ரீ வெங்கடேசா அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1907, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049794, 049798)


ஆண்டு வரிசைப்படி தமிழ் நூல்களின் பட்டியல்
1801 - 1900
ஆண்டு
நூல்கள்
ஆண்டு
நூல்கள்
-

1901 - 2000
ஆண்டு
நூல்கள்
ஆண்டு
நூல்கள்
23
2

2000 - 2018
ஆண்டு
நூல்கள்
ஆண்டு
நூல்கள்

தினமணி - இளைஞர் மணி - செய்தி (22-05-2018)

உங்கள் நூல்கள் அட்டவணை.காம் (www.attavanai.com) தளத்தில் இடம்பெற...
     உங்கள் நூல்கள் எமது அட்டவணை.காம் (www.attavanai.com) தளத்தில் இடம்பெற நூலின் ஒரு பிரதியை எமக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (முகவரி: கோ.சந்திரசேகரன், ஏ-2, மதி அடுக்ககம் பிரிவு 2, 12, ரெட்டிபாளையம் சாலை, ஜெஸ்வந்த் நகர், முகப்பேர் மேற்கு, சென்னை-600037 பேசி: +91-94440-86888). நூல் பழைமையானதாக இருந்தாலோ அல்லது கைவசம் நூல் பிரதி இல்லை என்றாலோ நூல் குறித்த கீழ்க்கண்ட தகவல்களை எமது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (gowthamwebservices@gmail.com)
நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)


அன்புடையீர்! எமது கௌதம் பதிப்பகம் & தரணிஷ் பப்ளிகேசன்ஸ் சார்பில் அடுத்த 6 மாதத்திற்குள் 100 நூல்கள் வெளியிட உள்ளோம். எவ்வித செலவுமின்றி நூலாசிரியர்கள் தங்கள் படைப்புகளை வெளியிட சிறந்த வாய்ப்பு. வித்தியாசமான படைப்புகளை எழுதி வைத்துள்ள நூலாசிரியர்கள் உடனே தொடர்பு கொள்ளவும். அன்புடன் கோ.சந்திரசேகரன் பேசி: +91-94440-86888 மின்னஞ்சல்: gowthampathippagam@gmail.com
உங்களின் யூடியூப் வீடியோ மூலம் வருமானம் ஈட்ட வேண்டுமா? - ஒரு முறை கட்டணம் : Rs.3000/- பேசி: 9444086888பூவும் பிஞ்சும்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.60.00
Buy

விளம்பர வீதி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.45.00
Buy

சரணாகதி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.125.00
Buy
நீங்கள் எத்தனை நூல் வாங்கினாலும் அஞ்சல் கட்டணம் ஒரு நூலுக்கு மட்டும் செலுத்தவும்.
உதாரணமாக 3 நூல்கள் ரூ.50+ரூ.60+ரூ.90 என வாங்கினால், அஞ்சல் கட்டணம் ரூ.30 (சென்னை) சேர்த்து ரூ. 230 செலுத்தவும்.
அஞ்சல் செலவு: சென்னை: ரூ.30 | இந்தியா: ரூ.50 | (வெளிநாடு: நூலுக்கேற்ப மாறுபடும். தொடர்பு கொள்க: +91-9444086888)