தமிழ் நூல் அட்டவணை
     

1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018


1923ஆம் ஆண்டு வெளியான தமிழ் நூல்களின் பட்டியல்
நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)
அகவலும் செங்கழுநீர் விநாயகர் பேரில் தேவாரமும் கண்ணியும்
நக்கீரர், முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.50-64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049996)
அசுவ சாஸ்திரம்
நகுலர் சகாதேவர், எஸ்.ஏ.எம். பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.151, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011641)
அட்டாங்க யோகக்குறள், வருத்தமற வுய்யும் வழி
மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை, பதிப்பு 2, 1923, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021795, 035488, 039153, 101630, 102123)
அதிர்ஷ்ட சிந்தாமணி
டி. எம். சாமி, ஸ்ரீ ராமலிங்காச்ரமம், சென்னை, 1923, ப.49, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4322.10)
அபிமன்னன் சுந்தரி மாலை
புகழேந்திப்புலவர், நிரஞ்சனவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1923, ப.172, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012519)
அபிராமி யந்தாதி
அபிராமி பட்டர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 8, 1923, ப.15, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005703, 005704, 012300)
அம்பிகாபதியின் சரித்திரம் : கம்பர் குமாரன்
ச.தா.மூர்த்தி முதலியார், நவீன கதா புத்தகசாலை, இரங்கூன், பதிப்பு 3, 1923, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007915)
அரமனைச் சிறுவயலைச் சார்ந்த களத்தூர் ஐயனார் பேரில் பதிகமும் பஞ்சகமும் அகவலும்
களத்தூர் கறு.ஆ.ஆறுமுகஞ் செட்டியார், விவேகானந்தா அச்சுக்கூடம், பொள்ளாச்சி, 1923, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003351, 011440, 023074)
அராபிக் கதை
திருமகள் விலாசம் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.1289, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019537, 032890)
அரிச்சந்திர புராணம்
ஆசு கவிராயர், கோள்டன் எலெக்ட்ரிக் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.352, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025685)
அரிச்சந்திரன் சரிதை
ஆ.வீ. கன்னைய நாயுடு, நா. முனிசாமி முதலியார், சென்னை, 1923, ப.110, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017469)
அரிமழம் ஸ்ரீ மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத் தமிழ்
சே.ரா. சுப்பிரமணியக் கவிராயர், ஸன் ஆப் இந்தியா அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004653)
அருணாசல புராணமும் அருணாசலத் தோத்திரத் திரட்டும்
எல்லப்ப நாவலர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.862, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023741)
அல்லியரசானி மாலை
புகழேந்திப்புலவர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.144, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014044)
அல்லியரசானி மாலை
புகழேந்திப்புலவர், நிரஞ்சனவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1923, ப.144, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014049)
அறிவுரைத் திரட்டு
தி.பா.சிவராம பிள்ளை, திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1923, ப.134, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012989, 011819, 104658)
அனுபோக வயித்திய பிரம்ம ரகசியம்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005342, 005343, 005344)
அஷ்டாஷ்ட லீலை யென்னும் தேவீ பராக்கிரமம்
ஈக்காடு இரத்தினவேலு முதலியார், B. இரத்தின நாயகர் அண்டு சன்ஸ், திருமகள் விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1923, ப.303, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009766, 054103)
அஷ்டைஸ்வரியத் தோத்திர மாலை
தஞ்சாவூர் சுப்பிரமணிய ஐயர், கிருஷ்ணா எலக்டிரிக் அச்சேந்திரசாலை, இரங்கோன், 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008885)
ஆசாரக்கோவை
பெருவாயின் முள்ளியார், டயோசியன் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017537)
ஆத்திசூடி
ஔவையார், இந்து கலாபிவிருத்திச் சங்கம், கொழும்பு, 1923, ப.29, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008903)
ஆத்திசூடியின் அற்புத நாவல்
தேவகோட்டை மு.சொ.சுந்தரேசன் செட்டியார், சுதேசமித்திரன் பிராஞ்சு பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.398, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008916, 040769)
ஆத்துமாநந்த விளக்கம்
ஆத்துமாநந்த சுவாமிகள், பாளையங்கோட்டை பிரிண்டிங்காபீஸ், பாளையங்கோட்டை, 1923, ப.294, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027862)
ஆயிர மசலாவென்று வழங்கும் அதிசய புராணம்
வண்ணப் பரிமளப் புலவர், ஷாஹுல் ஹமீதிய்யா அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1923, ப.176, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9409.11)
ஆரவல்லி சூரவல்லி கதை
புகழேந்திப்புலவர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.62, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012124)
ஆழ்வார் சரித்திரம்
பூ. அ. பாஷ்யம் ஐயங்கார், ரா. லோகநாதம் பிள்ளை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1923, ப.85, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 104265)
ஆறு பாஷைகளின் ஒக்கபில்லரி
ஈக்காடு இரத்தினவேலு முதலியார், ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024244)
ஆஸ்தான மாலை
வித்யாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049908)
இங்கிலாந்திற் கூட்டுறவு இயக்கம்
ஊ.சா.வேங்கடராமையர், தையனாயகி அம்மன் அச்சுக்கூடம், கும்பகோணம், 1923, ப.67, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020201)
இங்கிலிஷும் தமிழுமான இருபாஷைப் பதசங்கிரகம்
கிறிஸ்டியன் லிட்ரேச்சர் சொஸைட்டி ஃபார் இந்தியா, சென்னை, 1923, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036340, 036341)
இந்தியா இழந்த தனம்
எஸ்.கிருஷ்ணசாமி சர்மா, ஞானபோதினி பிரசுராலயம், சென்னை, 1923, ப.256, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035605, 036242, 107627)
இந்தியக் கைத்தொழில் : கதரின் மஹிமை
பொ.திரிகூடசுந்தரம், திருநெல்வேலி ஜில்லா காங்கிரஸ் சபை பிரசுரம், திருநெல்வேலி, 1923, ப.42, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004061, 006892)
இராஜ புத்திர மகா வீரர் கும்ப மஹாராணா
எஸ்.கிருஷ்ணசாமி சர்மா, ஞானபோதினி பிரசுராலயம், சென்னை, 1923, ப.95, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004865, 004866)
இராஜரீக சாஸ்திரம்
எஸ்.கிருஷ்ணசாமி சர்மா, ஞானபோதினி பிரசுராலயம், சென்னை, 1923, ப.249, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004294, 046426)
இலக்கண வினாவிடை
ஜி.யூ.போப், கிறிஸ்டியன் லிட்ரேச்சர் சொஸைட்டி ஃபார் இந்தியா, சென்னை, 1923, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036224)
இஷ்டலிங்கப் பதிகம்
கொளத்தூர் நாராயணசாமி முதலியார், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021122)
இஹபர ஸூகம் அல்லது ஐம்பது மஹாத்மாக்கள், ஞானிகளின் மொழிகள்
கா.சு.சேஷகிரி அய்யர், லா ஜர்னல் பிரஸ், சென்னை, பதிப்பு 2, 1923, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010173)
எறிபந்த நாயனார் சரித்திரக் கீர்த்தனை
வெங்கடசுப்பையர், விவேகபாநு அச்சியந்திரசாலை, கருவூர், 1923, ப.52, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022508)
ஏகாதசி விருதம் : விருத்தமும் கீர்த்தனமும்
பாரியாள் சீதை அம்மாள், ஸ்ரீ மட்டுவார் குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம், திருச்சினாப்பள்ளி, 1923, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106955)
ஏரெழுபது
கம்பர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1923, ப.76, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102881)
ஔஷத ஜாபிதா
ஆந்திர ஆயுர்வேதிக் பார்மஸி, மனோரஞ்சினி பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006324, 010857)
கட்டளைக் கொத்து
ஆதிமுலம் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.248, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025509)
கண்ணப்பர் கலம்பகம்
வீ.துரைசாமி முதலியார், ஆனந்தா பிரஸ், புதுவை, 1923, ப.42, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 103262)
கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு
மதுரகவியாழ்வார், ஸ்ரீநிகேதன முத்ராக்ஷர சாலை, சென்னை, 1923, ப.235, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 124598)
கதா மஞ்சரி
தாண்டவராய முதலியார், டயோசியன் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.65, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105318)
கதிரை யாத்திரை விளக்கம்
நல்லூர் விநாயகமூர்த்திச் செட்டியார், சைவப்பிரகாச யந்திரசாலை, யாழ்ப்பாணம், 1923, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 038335, 051452)
கதிர்காம மாலை
சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012106)
கந்த புராணம்
ஆறுமுக நாவலர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 3, 1923, ப.584, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024226, 024493, 103826)
கந்தர்சஷ்டி கவசம்
தேவராய சுவாமிகள், முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.33-48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049902)
கந்த ஷஷ்டியும் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய தத்துவமும்
நா.சுப்பிரமணிய அய்யர், ஸ்ரீ சாது இரத்தின சற்குரு புத்தகசாலை, சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023628)
கபிலர் அகவல்
கபிலர், முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.65-80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049903)
கர்ன மகாராஜன் சண்டை
புகழேந்திப்புலவர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006161)
கலிங்கத்துப் பரணி
சயங்கொண்டார், கமர்ஷியல் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.150, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 058584, 103300)
கலியுகச் சிந்து, கடன்பத்திரம், கலிகாலக் கண்ணாடி
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், இம்பீரியல் பிரஸ், இரங்கோன், 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002584)
கலியுக பால்யப் பெண்கள் தலையணை மந்திர அலங்காரம்
கும்பகோணம் ஜி.இராமசந்திர நாயுடு, ஸ்ரீஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, பதிப்பு 5, 1923, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001795)
கள்ளர் சரித்திரம்
நடுக்காவேரி மு.வேங்கடசாமி நாட்டார், ஜெகம் & கோ, திருச்சினாப்பள்ளி, 1923, ப.150, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010987)
கள்ளுகடை சிந்து என்னும் குடியர் சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020596)
கற்பம் 300
புலஸ்தியர், ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1923, ப.106, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000343, 018264, 036215)
கற்பம் 300
திருவள்ளுவ நாயனார், ராமச்சந்திரவிலாச அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1923, ப.132, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3909.1)
கன்னபுரம் முத்து மாரியம்மன் பதிகம்
திருமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049966)
காஞ்சீபுரம் காமாட்சியம்மன் ஆசிரிய விருத்தம்
B. இரத்தின நாயகர் அண்டு சன்ஸ், திருமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049955)
காஞ்சீபுரம் காமாட்சி யம்மன் ஆசிரிய விருத்தம்
சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 110664)
காத்தவராய சுவாமி சரித்திரக் கதை
புகழேந்திப்புலவர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.180, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013060)
காந்தி சரித்திரக் கும்மி
கோடகனல்லூர் எஸ்.ரெங்கம்மாள், சுதேசமித்திரன் பிராஞ்சு பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019781, 108040)
காந்தி புராணம்
திருப்பாதிரிப்புலியூர் அசலாம்பிகை அம்மாள், பி. ஆர். ராம ஐயர் கம்பெனி, சென்னை, 1923, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014397, 014398, 014399, 014400, 046751, 046755, 036017, 036018, 105485)
காமன் பண்டிகை எரிந்தகட்சி மன்மதன் லாவணி
பழநிக்குமாரு சுவாமி, எக்ஸெல்ஸியர் பிரஸ், மதுரை, 1923, ப.58, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036465)
காரிய சித்தியின் இரகசியம்
ச. கந்தசாமி முதலியார், அம்பாவிலாச புத்தகசாலை, சென்னை, 1923, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 089840)
காரை சிவக்கொழுந்து தஞ்சராயன் என்பவர் மனைவியையும் சோர நாயகனையும் வெட்டி திருப்பனூர் சந்தையில் கூரிட்ட விபசார படுகொலை வேடிக்கைச் சிந்து
கணபதி அச்சேந்திரசாலை, திருச்சினாப்பள்ளி, 1923, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012627, 012639)
காரை சிவக்கொழுந்து தஞ்சராயன் என்பவர் மனைவியையும் சோர நாயகனையும் வெட்டி திருப்பனூர் சந்தையில் கூரிட்ட விபசார படுகொலை வேடிக்கைச் சிந்து - முதற் பாகம்
விக்டோரியா பிரஸ், மதுரை, பதிப்பு 2, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012626)
கானூர் என்ற இராஜ அம்மணிபுரம் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய ஸ்வாமி ஆனந்தக் களிப்பு, சிந்துகளடங்கிய பாமாலை
சௌமியநாராயண சர்மா, வைசியமித்திரன் அச்சியந்திரசாலை, தேவகோட்டை, 1923, ப.42, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002500, 033908, 033909, 033940)
கான்வர்ஸேஷன் கைட்
V.S.கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யர், செயின்ட் ஜோசப் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்கூல் பிரஸ், திருச்சினாப்பள்ளி, 1923, ப.85, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031930)
காஸி அன்வர் பாஷா
இ.செ.முகம்மது இபுறாஹீம், ஷம்ஸியா பிரஸ், மதுரை, 1923, ப.30, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041714)
கிண்டர் கார்ட்டன் : கதையும் பாடலும்
ஜான் சாமுவேல் குருபாதம், தமிழ்ச் சங்கம் பவர் பிரஸ், சென்னை, பதிப்பு 2, 1923, ப.50, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017993)
கிழக்கும் மேற்கும்
ஸ்வாமி விவேகாநந்தர், ஸ்ரீ சாது இரத்தின சற்குரு புத்தகசாலை, சென்னை, 1923, ப.113, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018321)
குசேலன் வறுமையிற் செம்மை
கா.நமச்சிவாய முதலியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1923, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 059117)
குருநாடி சாஸ்திரம் 235
அகத்தியர், ஸ்ரீ ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000052)
குலசேகரி
நா.கிருஷ்ணசாமி நாயுடு, எக்ஸெல்ஸியர் அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1923, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048655)
குன்றக்குடி முருகர் காவடிச்சிந்து
சிதம்பரஞ் செட்டியார், மனோன்மணி விலாச அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1923, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002345, 002346, 002540, 039352, 046851, 046917)
கைவல்ய நவநீதம்
தாண்டவராய சுவாமிகள், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.200, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007006)
கைவல்லிய நவநீத வசன வினாவிடை
கோ.வடிவேலு செட்டியார், நோபிள் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.304, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009585)
கொங்கு நாட்டரசி அல்லது குணசுந்தரம்
சி.கு.நாராயணசாமி முதலியார், வி. நாராயணன் அண்டு கம்பெனி, சென்னை, 1923, ப.224, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011090)
கொங்கு மண்டல சதகம்
கார்மேகக் கவிஞர், சாது அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.161, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106944)
கொலை மறுத்தல்
திருத்துறையூர் சாந்தலிங்க சுவாமிகள், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9212.7)
கோமதி அம்மாள் ஆசிரிய விருத்தம்
முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049931)
கோவிலன் கதை
புகழேந்திப்புலவர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.92, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013065)
சங்கர சதாசிவமாலை, கோமதியம்மன் பதிகம்
ஸ்ரீ காந்திமதி விலாஸம் பிரஸ், திருநெல்வேலி, 1923, ப.15, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002387)
சந்திரஹரி
பம்மல் சம்பந்த முதலியார், பியர்லெஸ் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.66, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029530, 029770)
சரீர மர்ம சாஸ்திரம்
எம்.எஸ்.நடேச முதலியார், மாணிக்க விலாசம் பிரஸ், சென்னை, பதிப்பு 2, 1923, ப.136, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001647)
சரீர மர்ம சாஸ்திரம்
எம்.எஸ்.நடேச முதலியார், மாணிக்க விலாசம் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.136, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001643)
சரீர மர்ம சாஸ்திரம்
எம்.எஸ்.நடேச முதலியார், மாணிக்க விலாசம் பிரஸ், சென்னை, பதிப்பு 3, 1923, ப.152, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001648)
சருவ ஞானோத்தர ஆகமம்
பொ.முத்தையா பிள்ளை, எஸ்டேட் பிரஸ், தேவகோட்டை, 1923, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007251, 101984)
சர்வவிஷ முறிப்பு : மூலமும் உரையும்
செஞ்சி ஏகாம்பர முதலியார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 3, 1923, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032510)
சனிபகவான் தோத்திரம், நவக்கிரக தோத்திரம்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049983)
சாத்திரக் கோவை
குமாரதேவர், கோள்டன் எலெக்ட்ரிக் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.183, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026446, 046103)
சாத்திரக் கோவை
குமாரதேவர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.184, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026447, 026448)
சாவல் பாட்டு
வித்யாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027529)
சாவித்திரி சத்தியவந்தன்
வேலூர் நாராயணசாமி பிள்ளை, ஸ்ரீராமாநுஜம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 7, 1923, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014980)
சாவித்திரி பாடம்
R.S.சுபலக்ஷுமி அம்மாள், சென்னை, பதிப்பு 6, 1923, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 110670)
சிதம்பரநாதர் பதிகம்
துறைமங்கலம் கருணை ஐயர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024431)
சிதம்பர மகாத்மியம்
சி.அண்ணாசாமி ஐயர், நாராயணசாமிப் பிள்ளை அண்டு பிரதர், நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1923, ப.110, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017210, 039634)
சிதம்பர மகாத்மியம்
சி.அண்ணாசாமி ஐயர், ஸ்ரீ ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.84, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 039268)
சிதம்பரம் நடராஜபதி மாலை
பெரியநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049897)
சித்திராக்கிக்கும் சாரங்கதரனுக்கும் தர்க்கம், புறாப்பாட்டு - இரண்டாம் பாகம்
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048521)
சித்திராங்கிக்கும் சாரங்கதரனுக்கும் தர்க்கம் புராப்பாட்டு - முதற்பாகம்
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003575)
சிவகாமியம்மை ஆசிரிய விருத்தம்
முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049930)
சிவகாமியம்மை பிள்ளைத் தமிழ்
ராம.சொ.சொக்கலிங்கச் செட்டியார், ஸ்ரீ ஜ்ஞானசம்பந்த விலாஸ ப்ரெஸ், சிதம்பரம், 1923, ப.67, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002861, 002862, 040039, 040040, 040041, 040042, 040043, 031059, 031060, 033922, 002946, 002947, 020031, 047708, 047709, 105867, 105986)
சிவ சின்னங்க ளணிவதேன்?
ச.சச்சிதானந்தம் பிள்ளை, திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடெட், சென்னை, 1923, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024840, 034383, 101993)
சிவஞான சித்தியார் சுபக்கம்
அருணந்தி சிவாசாரியார், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1923, ப.438, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027928, 047403, 047555)
சிவதத்துவ விவேகம்
சிவஞான முனிவர், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1923, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 101320)
சிவபுரி புராணம்
சண்முகானந்தகிரி சுவாமி, கணேச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1923, ப.175, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034710, 034711)
சிவபோக சாரம்
குருஞானசம்பந்தர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1923, ப.39, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 101227)
சிவாஜி மஹாராஜா
எஸ்.கிருஷ்ணசாமி சர்மா, சுதேசமித்திரன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 3, 1923, ப.170, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004510)
சிறுபஞ்சமூலம்
காரியாசான், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1923, ப.183, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096875, 102879)
சிற்றலக்கண வினா விடை
கா.நமச்சிவாய முதலியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1923, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026887)
சிற்றின்ப சாஸ்திர சிந்தாமணி
சி.அ.சாமிநாத பிள்ளை, வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 13, 1923, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030242, 031163)
சீட்டுக்கட்டு தமாஷ்கள் - முதற்பாகம்
கே.எஸ். வைத்தியநாதன், என்.பி.ராஜா பிரிண்டிங் வொர்க்ஸ், திருச்சினாப்பள்ளி, 1923, ப.58, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036458)
சீவகாருண்ய ஒழுக்கம்
இராமலிங்க அடிகள், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1923, ப.55, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005206, 014358, 031580, 031581)
சுகர் கைவல்லியம்
ஆர்.ரெங்கனாத அய்யங்கார், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1923, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 108287)
சுகாதார விளக்கக் கதை
மாக்மில்லன், சென்னை, 1923, ப.70, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001197)
சுந்தரமூர்த்தி
S.தண்டபாணி செட்டியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1923, ப.19, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018127)
சுப்பிரமணியக் கடவுள் மெஞ்ஞானப் பதிகம்
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021121)
சுப்பிரமணிய ராட்டகம்
ஸ்ரீ பாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049941)
சுப்பிரமணியர் விருத்தம்
திருவாவடுதுறை சுப்பிரமணிய சுவாமிகள், கோள்டன் எலெக்ட்ரிக் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002081)
சுப்பிரமணியர் விருத்தம்
திருவாவடுதுறை சுப்பிரமணிய சுவாமிகள், திருமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049443)
சுயராஜ்யம் : அதன் பொருளும் அவசியமும்
பொ.திரிகூடசுந்தரம், மீறானியா பிரிண்டிங் பிரஸ், திருநெல்வேலி, 1923, ப.11, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006811)
சூடாமணி உள்ளமுடையான்
மண்டல புருடர், ஸன் ஆப் இந்தியா பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.168, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4310.2)
சூடாமணி நிகண்டு - தெய்வப் பெயர்த்தொகுதி
மண்டல புருடர், திருமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021586, 046189)
சூடாமணி நிகண்டு பதினோராவது நிகண்டு
மண்டல புருடர், கலாநிதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.108, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021612)
சூத்திரர்கள் யார்
ஜே.எஸ்.கண்ணப்பர், தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகப் பதிப்பு நிலையம், சென்னை, 1923, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051353)
சூரிய நமஸ்காரப் பதிகம்
முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.81-88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049957)
சென்னிமலைத் தலபுராணம்
சரவணவிரத முனிவர், சி. கு. நாராயணசாமி முதலியார், கோயமுத்தூர், 1923, ப.135, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 104143)
சேந்தன் திவாகரம்
திவாகரர், கோள்டன் எலெக்ட்ரிக் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.168, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025390, 047538)
சைவ சித்தாந்த விளக்கச் சுருக்கம்
கா.சுப்பிரமணிய பிள்ளை, திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடெட், சென்னை, 1923, ப.13, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006938, 034390, 101088)
சைவபோதம் - முதற் புத்தகம்
சு.சிவபாதசுந்தரம், தையல்நாயகி அச்சியந்திரசாலை, யாழ்ப்பாணம், பதிப்பு 4, 1923, ப.68, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 101945)
சோணசைல மாலை
சிவப்பிரகாசர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.22, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013787, 013788, 046674, 046675)
சோதிட கடலகராதி
நா.அரங்கசாமி பிள்ளை, ஸ்ரீ ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4325.1)
சோதிடகிரக சிந்தாமணி என்னும் வீமேசுர உள்ளமுடையான் : மூலமும் உரையும்
ஸன் ஆப் இந்தியா பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.267, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035474)
சோமசுந்தரேசர், மீனாக்ஷி அம்மன், செல்லாயி அம்மன் இவர்கண் மீது பதிகப் பிரபந்தத் திரயம்
வைத்தியநாத சருமா, மீனலோசனி அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1923, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002332, 002379)
ஞாநமிர்தக் கட்டளை
திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடெட், சென்னை, 1923, ப.39, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012786)
ஞானயேத்தம்
சோஷயோகி, நிரஞ்சனவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1923, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 047778)
ஞானாமிர்தக் கட்டளை
மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை, பதிப்பு 2, 1923, ப.27, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021793, 102124)
ஞானமிர்தக் கட்டளை
திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடெட், சென்னை, 1923, ப.39, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 060833, 101482)
தசகுமார சரித்திரம்
ந.பலராம ஐயர், பாரதி அச்சுக்கூடம், மன்னார்குடி, 1923, ப.187, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001095, 001096, 018276, 022972, 022973, 023907, 046333)
தணிகாசலர் பேரில் பஞ்சரத்தினம் ஆறுமுகசுவாமி பேரில் பஞ்சரத்தினம் சண்முகக் கடவுள்பேரில் பஞ்சரத்தினம்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051004)
தண்டபாணித் தெய்வரஞ்சித மெனும் பக்திரசக் கீர்த்தனம்
M.R.S.வேல்சாமி கவிராயர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036271, 046198, 048598, 048599)
தத்துவமஸி மகாவாக்கிய உபதேசம்
பிரம்மாநந்த சுவாமி, தஞ்சை ஸ்ரீசங்கரவிலாச சாரதாமந்திர பிரஸ், தஞ்சை, பதிப்பு 3, 1923, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102791)
தமிழக வொழுகு என்ற மக்கட் சட்டம்
மெய்கண்டான் அச்சியந்திரசாலை, கொழும்பு, 1923, ப.116, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021279)
தமிழ்ச் சில்லாக்களின் பார்ப்பன ரல்லாதார் முதல் மாநாட்டின் வரவேற்புப் பத்திரம்
மு.சித.பெத்தாச்சி செட்டியார், ஜெகன் அன் கோ, டாட்ஸன் அச்சுக்கூடம், திருச்சிராப்பள்ளி, 1923, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005760)
தமிழ்த் தந்திக் கோட்
சுப்பிரமணியர் கதிரேசு, எஸ்.ரகுநாத் & கோ, யாழ்ப்பாணம், 1923, ப.754, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009800, 033451, 031067)
தமிழ்நாடும் நம்மாழ்வாரும்
திரு.வி. கலியாண சுந்தரனார், சாதுரத்ந சத்குரு புத்தகசாலை, சென்னை, 1923, ப.31, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007440)
தமிழ் நாட்டு இந்து சமயங்களின் சுருக்க வரலாறு
கா.சுப்பிரமணிய பிள்ளை, திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1923, ப.39, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004797, 101089)
தமிழ்நாட்டு வீரர் முதலாவது இராஜ இராஜ சோழன்
எஸ்.கிருஷ்ணசாமி சர்மா, ஞானபோதினி பிரசுராலயம், சென்னை, 1923, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004839)
தமிழ் ஸ்கூல் கணிதம்
ஜே.எஸ்.தேவசகாயம், மெக்மிலன், சென்னை, 1923, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036823, 048939)
தரிசன மாலைச் சதகம்
மீறான்சாகிபுப் புலவர், பிரிண்டிங் பிரஸ், பாளையங்கோட்டை, 1923, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9418.4)
தனபாக்கியம் அல்லது பொறுமைக் கரசி
S.A. திருமலைக் கொழுந்துப் பிள்ளை, மீனலோசனி அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, பதிப்பு 3, 1923, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025754)
தனிப்பாடற் றிரட்டு - முதற்பாகம்
ஸன் ஆப் இந்தியா அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.419, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006203)
தனிப்பாடற் றிரட்டு : மூலமும் உரையும் - இரண்டாம் பாகம்
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.360, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 047734, 048006)
தாயுமானவர்
ஈ.ந.தணிகாசல முதலியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1923, ப.92, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 101170)
திரிசிரபுரம் சமயபுரம் மாரியம்மன் பதிகம்
திருமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049971)
திருக்குறள் வீட்டின்பால்
ஜே. எம். நல்லசாமி பிள்ளை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகப் பதிப்பு நிலையம், சென்னை, 1923, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 056344)
திருக் கோட்டியூர் க்ஷேத்திர மகத்துவம்
அ.ராகவாச்சாரியர் பாஷ்யம், கோமளாம்பா அச்சுக்கூடம், கும்பகோணம், 1923, ப.29, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034845, 023725, 034652, 035438, 035439, 035440)
திருச்செந்தூர்க் கந்தர் கலிவெண்பா
குமரகுருபர அடிகள், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1923, ப.116, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005524, 001577, 046441, 046884)
திருச்செந்தூர் சிவஞான, பால சுப்பிரமணிய சுவாமி தோத்திர மஞ்சரி பதிகம்
சண்முககடாக்ஷரம் பிள்ளை, காந்திமதி விலாஸம் பிரஸ், திருநெல்வேலி, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007334)
திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியக் கடவுள் பேரில் மாதப் பதிகம், திருப்பழனிவடி வேலர் பேரில் வாரப் பதிகம்
வித்யாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011872)
திருஞானம்
நாகை B.ராஜகணபதி பிள்ளை, சி.திருநாவுக்கரசு செட்டி & கோ, சென்னை, 1923, ப.132, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026832)
திருத்தொண்டர் புராணம் என்னும் பெரிய புராணம்
சேக்கிழார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1923, ப.208, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3764.3)
திருத்தொண்டர் பெரியபுராணம்
ஆறுமுக நாவலர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 13, 1923, ப.328, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020858, 013506)
திரு நாகை நான்மணி மாலை
வி.சாமிநாதபிள்ளை, பங்கஜவல்லி அச்சுக்கூடம், தஞ்சை, 1923, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102532)
திருநாமப் பதிகம்
பரமபாகவதரிலொருவர், முரஹரி பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.89-96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049975)
திருநாவுக்கரசர்
P.S.தண்டபாணி செட்டியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1923, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011561)
திருப்பாடற் றிரட்டு
பட்டினத்தார், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.418, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014113)
திருப்பாடற் றிரட்டு
பட்டினத்தார், ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.416, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006552, 006549)
திருப்பாடற் றிரட்டு
குணங்குடி மஸ்தான் சாஹிபு, வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.337, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 042361)
திருப்புகழ்
அருணகிரிநாதர், இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோனார், மதுரை, 1923, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005901, 015567, 015568, 046811, 047169, 047984, 047985, 047986)
திருப்புகழ்
அருணகிரிநாதர், முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.144, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036430)
திருப்புகழ்
அருணகிரிநாதர், தாதா அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.416, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036433)
திருப்புத்தூர்ப் புராணம்
ராம.சொ.சொக்கலிங்கச் செட்டியார், குமரன் அச்சியந்திரசாலை, காரைக்குடி, பதிப்பு 2, 1923, ப.182, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005217, 017728, 018380, 018381, 039399, 017204, 104188)
திருப்பூவண நாதருலா
திருப்பூவணம் கந்தசாமிப் புலவர், கமர்ஷியல் அச்சுக்கூடம், சென்னபட்டணம், பதிப்பு 2, 1923, ப.54, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001693, 005328, 106670)
திருப்போரூர் ஆறுமுகசுவாமி பேரில் அலங்கார ஆசிரிய விருத்தம்
திருமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049999)
திருப்போரூர் கந்தர் மயில் விருத்தம்
திருமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049997)
திருமந்திரம்
திருமூலர், விவேக போதினி காரியாலயம், சென்னை, 1923, ப.525, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005855, 101570)
திருமந்திரம்
திருமூலர், எலெக்டிரிக் பிரிண்டிங் ஒர்க்ஸ், கோயமுத்தூர், 1923, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 039842)
திருமுருகாற்றுப் படை
நக்கீரர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 13, 1923, ப.74, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029052)
திருவகுப்பு
அருணகிரிநாதர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.61, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013542)
திருவடிப்புகழ் மாலை : மலர்-3
திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடெட், சென்னை, 1923, ப.31, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011630, 047982)
திருவரங்கக் கலம்பகம்
பிள்ளைப் பெருமாளையங்கார், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1923, ப.42, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102880)
திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி மாலை
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சௌரியப்பெருமாள் தாசர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015729)
திருவள்ளுவர் நூல்நயம்
ரா.பி.சேதுப் பிள்ளை, யம். இ. வீரபாகு பிள்ளை, சென்னை, 1923, ப.185, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003782)
திருவாசகம்
மாணிக்கவாசகர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.179, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018226)
திருவாதவூரர் புராணம்
கடவுண் மாமுனிவர், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1923, ப.107, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017330, 035459, 046329, 104240)
திருவாரூர் வன்மீகபுர மெனும் மடப்புரம் ஸ்ரீகுரு தக்ஷிணா மூர்த்தி சுவாமிகள் சரித்திரம்
சிவானந்த சுவாமி, கணேச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 5, 1923, ப.71, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 128401)
திருவாலவாய் என்கிற மதுரையில் எழுந்தருளி யிருக்கிற கடவுளது திருவிளையாடற் புராணம்
நிரஞ்சனவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1923, ப.512, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019754, 047098)
திருவிளையாடற் புராணம்
பரஞ்சோதி முனிவர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.608, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028339)
திருவிளையாடற் புராணம் மாணிக்கம் விற்ற சிந்து
P.M.சண்முகம் செட்டியார், மீனலோசனி அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1923, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 038927)
திருவெண்காடர்
சே.சோமசுந்தரம் பிள்ளை, ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1923, ப.50, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 090079)
திருவேரகம் திருப்பழனி வடிவேலர் பேரில் பதிகம்
திரிசிரபுரம் தங்கமுத்து கவுண்டர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021113)
திருவொற்றியூர் வடிவுடை மாணிக்க மாலை
இராமலிங்க அடிகள், ஸ்ரீ மநோன்மணி விலாஸ அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002750)
திருவொற்றியூர் வடிவுடையம்மன் ஆசிரிய விருத்தம்
திருமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049442)
திருவோத்தூர் நான்மணிமாலை
திரிசிரபுரம் சோ.வீரபத்திரப் பிள்ளை, வைசியமித்திரன் அச்சியந்திரசாலை, தேவகோட்டை, 1923, ப.17, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003299)
தினைப்புனம்காத்த வள்ளியம்மையைச் சிறையெடுத்த ஸ்ரீ சுப்பிரமணியர் திருவிளையாட லென்னும் காவடிப்பாட்டு
S.அய்யாச்சாமி பிள்ளை, மனோன்மணி விலாசம் பிரஸ், மதுரை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041294)
துரோபதை யம்மன் பேரில் விருத்தம்
முண்டியம்பாக்கம் செல்லப்பெருமாள் பிள்ளை, முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049929)
தெண்டாயுதக் கடவுள்பேரில் அமுர்தப் பத்து
முரஹரி பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.153-160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020588)
தெலுங்கு சிங்கார ஜாவளி
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049894)
தென்பழனி ஆண்டி பண்டாரம்
பெரியநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041153)
தேவாரத் திரட்டு
அகத்தியர், சேஷாத்திரி சிவனார், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 14, 1923, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007760, 029271, 015564, 022718, 025315)
தேவாரத் திரட்டு
ஆனந்தாபிரிண்டிங் ஒர்க்ஸ், திருவள்ளூர், 1923, ப.160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 037568)
தேவார தோத்திரத் திரட்டு
கோள்டன் எலெக்ட்ரிக் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.144, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025343)
தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம்
தொல்காப்பியர், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1923, ப.384, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004656, 096847)
தொல்காப்பியம் : சொல்லதிகாரம்
தொல்காப்பியர், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1923, ப.218, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027055)
தொல்காப்பியப் பொதுப்பாயிரம் : மூலமும் உரையும்
ஆத்திரையர் பேராசிரியர், ஸ்ரீ கோமளாம்பா பிரஸ், கும்பகோணம், 1923, ப.15, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 062289 L, 100317)
நடராஜப்பத்து, பஞ்சாட்சரப் பதிகம், கண்டசுத்தி
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், மனோன்மணி விலாசம் அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034777)
நந்தனார் சரித்திரக் கீர்த்தனை
கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார், நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1923, ப.159, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018909, 030195)
நந்தனார் சரித்திரக் கீர்த்தனை
கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.168, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030680)
நந்தனார் சரித்திரக் கீர்த்தனை
கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார், ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.166, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031178)
நபிகள் நாயகமும் நான்கு தோழர்களும்
பா.தாவுத்ஷா, தி கார்டியன் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.146, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9411.1)
நமச்சிவாய மாலை
குருநமச்சிவாய தேவர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 15, 1923, ப.10, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036052)
நம்மாழ்வார்
பூ.அ.பாஷ்யம் ஐயங்கார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1923, ப.27, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 090076)
நயனவிதி 500
அகத்தியர், வெ. ரா. சுந்தரம், சென்னை, 1923, ப.171, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000010)
நல்லதங்காள் கதை
புகழேந்திப்புலவர், எக்ஸெல்ஸியர் அச்சுக்கூடம், மதுரை, 1923, ப.58, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014077)
நல்வழி
ஔவையார், காக்ஸ்டன் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 040743)
நளச் சக்கரவர்த்திக் கதை
வித்யாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.120, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024963)
நளவெண்பா
புகழேந்திப் புலவர், ஆர். வெங்கடேஷ்வர் கம்பெனி, சென்னை, 1923, ப.119, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019651)
நளவெண்பா
புகழேந்திப் புலவர், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடெட், சென்னை, 1923, ப.172, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033997)
நளவெண்பா
புகழேந்திப் புலவர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1923, ப.511, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034398, 021929, 033994)
நற்புத்தி
தி.அ.சாமிநாத அய்யர், கார்டியன் அச்சுக்கூடம், மதராஸ், 1923, ப.44, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016435, 033604)
நன்னூல்
பவணந்தி, கணேச அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 10, 1923, ப.315, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100247)
நன்னூல் சுருக்கம்
ஸ்ரீ கிருஷ்ண விலாஸம் பிரஸ், திருமங்கலம், 1923, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027167)
நன்னெறி
சிவப்பிரகாசர், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1923, ப.31, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011290)
நன்னெறி
சிவப்பிரகாசர், ஊ. புஷ்பரத செட்டி அண்டு கம்பெனி, கலாரத்நாகரம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 9, 1923, ப.38, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100738)
நாட்டுச் செல்வருக்கு நல்வழி காட்டும் நன்னெறிக் கும்மியும் லாக் காஸ்பத்திரி கும்மியும்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.6, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049895)
நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம்
லக்ஸஸ் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.864, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096835)
நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் முதலாயிரம்
ஸக்ஸஸ் ப்ரெஸ், திருவல்லிக்கேணி, சென்னை, 1923, ப.236, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 119552)
நால்வர் நான்மணி மாலை
சிவப்பிரகாசர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012007, 012008, 012009, 030817, 030818, 030819, 046127, 046165, 046676, 046677, 046678, 046679, 046680, 046681, 046682, 046683, 046684, 046685, 046686, 046687, 046688, 046689, 046887, 046888, 046889)
நால்வர் நான்மணி மாலை
சிவப்பிரகாசர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 7, 1923, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004814, 013808, 046895)
நானா ஜீவவாதக் கட்டளை
சேஷாத்திரி சிவனார், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 5, 1923, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012720)
நிகண்டு 300
நந்தீசுர மகாமுனிவர், ஸ்ரீ ராமச்சந்திரவிலாச அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1923, ப.71, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000040)
நித்யா நுஸந்தாநம்
சாஸ்திர ஸஞ்ஜீவிநீ அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.110, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021149)
நீதிசாஸ்திரம்
தி.அ.சாமிநாத அய்யர், கார்டியன் அச்சுக்கூடம், மதராஸ், 1923, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008915, 103192)
நீதிநெறி விளக்கம்
குமரகுருபர அடிகள், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 9, 1923, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004820, 046855, 013761)
நீதிநெறி விளக்கம்
குமரகுருபர அடிகள், ஊ. புஷ்பரத செட்டி அண்டு கம்பெனி, கலாரத்நாகரம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 6, 1923, ப.101, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100890)
நீலாக்ஷீ
எஸ்.கே.சுப்பிரமணியம், அஷ்டலட்சுமி விலாசம் அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1923, ப.168, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011987)
நேமிநாதம்
குணவீரபண்டிதர், தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை, பதிப்பு 2, 1923, ப.106, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027339)
நைடதம்
அதிவீரராம பாண்டியர், திருமகள்விலாசம் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.662, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020954, 022479, 031678)
நொண்டிச் சிந்து
நல்லபெருமாள், மார்னிங் ஸ்டார் பிரஸ், தூத்துக்குடி, 1923, ப.3, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002627, 002628, 002629, 002630, 007368, 039343, 039344, 039345, 039346, 039347)
பக்திரஸ கீர்த்தனங்கள்
P. M. பாண்டியதாஸர், பெரியநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026390)
பக்திரஸ கீர்த்தனங்கள்
உடுமலை முத்துசாமிக் கவிராயர், எக்ஸெல்ஸியர் பிரஸ், மதுரை, 1923, ப.79, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026659, 026660, 048606)
பக்திரசப் பஜனைக் கீர்த்தனம்
S.A.இராமசாமிக் கவிராயர், கோள்டன் எலெக்ட்ரிக் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026397)
பக்தி ஸ்தோத்திரப் பதிகம்
கவிராஜ கந்தசாமிப் பிள்ளை, ஸன் ஆப் இந்தியா அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051009)
பஞ்சதந்திரக் கதை
தாண்டவராய முதலியார், நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1923, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016283)
பஞ்சதந்திரக் கதை
இந்தியன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ், சென்னை, 1923, ப.50, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105551, 105644)
பஞ்சதந்திரக் கதை - முதலாவது மித்திரபேதம்
இந்தியன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ், சென்னை, 1923, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 038186, 105549)
பஞ்சாக்ஷரப் பதிகம், ஜோதிமயம், நடராஜப்பத்து, சங்கப்புலவர் கண்டசுத்தி
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.113-128, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049901)
பதிவிரதா பூஷணம் எனும் ஒர் நீதி நூற் கதாவாசகம்
தி.ஆ.பெருமாள் பிள்ளை, திருமகள் விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1923, ப.78, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019019, 019020)
பத்திநெறிப் பிரவேசம்
அர்ச். பிராஞ்சீஸ்கு சலேசியார், மாதாக்கோயில் அச்சுக்கூடம், புதுவை, பதிப்பு 3, 1923, ப.548, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008130)
பட்டினத்தடிக ளென்னும் திருவெண்காடர் புராணசார அற்புதத் தோத்திரப் பதிகம்
சின்மயானந்த சுவாமி, குமரன் அச்சுக்கூடம், காரைக்குடி, 1923, ப.15, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014173, 030845, 014230, 014231)
பப்பு திம்மய்ய நாய்க்கன்
சோ.ச.கிருஷ்ணசாமி ஐயர், மெக்மிலன் & கோ, சென்னை, 1923, ப.46, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105257)
பரதன் அல்லது ப்ராத்ரு சிகாமணி
மா. சேசையா, அல்லயன்ஸ் கம்பெனி, சென்னை, பதிப்பு 2, 1923, ப.78, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029835)
பரமசிவ ஸ்தோத்திரம்
அப்பா சுவாமிகள், முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.146-152, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020592)
பரமாத்மா ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சரித்ரம்
G. இராமசந்திரன், கும்பகோணம், 1923, ப.44, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031598)
பரியா மருந்தீசுவரர் மருந்தலங்காரம், சேவகப் பெருமாளையர் சேவக மாலை
நெற்குப்பை மு.பைரவையர், மனோன்மணி விலாசம் அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1923, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004552)
பர்த்துருகரி
பர்த்துருகரியார், கடிகை நமசிவாயப் புலவர், மொழி., மீனலோசனி அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, பதிப்பு 2, 1923, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006066, 016428)
பலராமர் கெருடபகவான் சத்தியபாமா மூவர் கெர்வபங்க மென்னும் கிருஷ்ண வதாரத்தில் ஸ்ரீராமர்தெரிசனம்
ஸ்ரீ ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 072239)
பலவித அலங்கார புஷ்பப்பாட்டு
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016106)
பழநிமலை பாலாபிஷேகப் பாட்டு : சுருள் நடை, ஆண்டிப் பண்டாரம் பாட்டு உடற்கூற்று திருப்புகழ்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 046595)
பழனிமலை வடிவேலர் அலங்கார ஆசிரிய விருத்தம்
திருமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051001)
பழனியங்கிரி ஆறுமுகவர் திருநீற்றுப் பதிகம்
பழனி திருக்கைவேல் பண்டிதர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021118)
பழனி யாண்டவர் பதிகம்
வே.முத்தனாசாரியர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021126)
பழனி யாண்டவர் பேரில் உடற்கூறு ஆனந்தக் களிப்பு
முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.97-112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049939)
பாஞ்சாலி சபதம்
பாரதியார், பாரதி பிரசுராலயம், சென்னை, 1923, ப.134, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013929, 013278, 014317)
பாமணிக் கோவை
கே. பழனியாண்டிப் பிள்ளை கம்பெனி, சென்னை, பதிப்பு 2, 1923, ப.159, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017089)
பாய்ச்சலூர்ப் பதிகம்
வே.முத்தனாசாரியர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021127)
பாரதி நூல்கள் - பகுதி 3
ஸி. ஸுப்ரமண்ய பாரதி, பாரதி பிரசுராலயம், சென்னை, 1923, ப.111, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048841, 048844)
பார்ஸி சற்குண ஞானசவுந்தரி சரித்திரம் - முதற் பாகம்
விரகாலூர் சுப்பையா பிள்ளை, எக்ஸெல்ஸியர் பிரஸ், மதுரை, 1923, ப.31, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036254)
பால ராமாயணம்
P.மங்களாபாய், சென்னை, பதிப்பு 2, 1923, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100945)
பால விநோதக் கதைகள்
அ.மாதவையா, இந்தியன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் லிமிடெட், சென்னை, 1923, ப.47, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 063883)
பிரசங்க ரத்தின தீபம் - முதற்பாகம்
வ. மு.இரத்தினேசுவரையர், சோதிடப்பிரகாச யந்திரசாலை, கொக்குவில், 1923, ப.100, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011546, 019823, 036492, 019826)
பிரபந்தத் திரட்டு
ச.மு.கந்தசாமி பிள்ளை, ஸன் ஆப் இந்தியா, சென்னை, 1923, ப.442, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003096, 039340, 040672, 022652, 029374, 103177)
பிள்ளை வளர்ப்பு
வ.அ.மரிசலின் சுவாமியார், செயிண்ட் ஜோசப் கத்தோலிக் பிரஸ், யாழ்ப்பாணம், 1923, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000119)
புதிய கேட்லாக்
பூ. சு. குப்புசாமி முதலியார், ஸ்ரீசுந்தரவிலாசம் பிரஸ், மதராஸ், 1923, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 040426)
புதுச் சட்டக் கணிதம்
கா.நமச்சிவாய முதலியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1923, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036303)
புதுவயல் கைலாய நாத விநாயகர் பதிகம்
இராம.வயித்தியநாத சர்மா, தனவைசிய ஊழியன் அச்சுக்கூடம், காரைக்குடி, 1923, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003179, 049372)
புதுவயல் ஸ்ரீ கைலாய நாத விநாயகர் பதிகம்
இராம.வயித்தியநாத சர்மா, நாடியம்மன் பிரஸ், பட்டுக்கோட்டை, 1923, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003206, 003207)
புத்த தர்மோபதேஸ அனுஷ்டான நியமம்
ஸ்ரீ ஸித்தார்த்த புத்தகசாலை, தங்கவயல், 1923, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019505)
புருஷ சூக்தம், ஸ்ரீ சூக்தம் துர்க்கா சூக்தம் கநக தாராஸ்தவம்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார் சன்ஸ், சென்னை, 1923, ப.52, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096453)
புறநானூறு
கமர்ஷியல் அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1923, ப.705, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100442)
பூகோள சாஸ்த்ரம் சென்னை ராஜ்யம்
கெ.ஏ.வீரராகவசார்யர், லாங்மன்ஸ், க்ரீன், சென்னை, 1923, ப.122, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034115)
பூபாலன் புவனசுந்தரி
காஞ்சீபுரம் தி.அரங்கசாமி நாயுடு, பாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 4, 1923, ப.108, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008308)
பெரிய பாளையம் மாரியம்மன் பதிகம்
தொழுவூர் வெங்கடாசல ஆசாரி, திருமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049963)
பெரிய புராணம்
சேக்கிழார், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 6, 1923, ப.517, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022188)
பெரிய புராணம் : இலைமலிந்த சருக்கம்
சேக்கிழார், கணேச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.306, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022081)
பெரிய புராணம் திருநின்ற சருக்கம்
சேக்கிழார், கணேச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1923, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031820)
பெரிய விக்கிரமாதித்தன் கதை
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.560, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024498)
பெரிய விவேக சிந்தாமணி : 500 பாடல்
ராமச்சந்திரவிலாசம் அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, பதிப்பு 2, 1923, ப.112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005248)
பெரிய விவேக சிந்தாமணி : மூலமும் உரையும்
கோள்டன் எலெக்ட்ரிக் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.132, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030437, 005247)
பொது அறிவு என்னும் நவீன போதனா முறைப் பாடங்கள்
V.S.கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யர், மீனலோசனி அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, பதிப்பு 11, 1923, ப.54, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033736)
பொற்றெடி
குருமலை சுந்தரம்பிள்ளை, இ. மா. கோபால கிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, பதிப்பு 4, 1923, ப.208, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 045825)
மகாராணி மங்கம்மாள்
பு.சி. புன்னைவனநாத முதலியார், பி. நா. சிதம்பர முதலியார் பிரதர்ஸ், மதுரை, 1923, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004019)
மஞ்சள் வியற் பதிற்றுப்பத் தந்தாதி
திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை, லாலி எலக்டிரிக் அச்சுக்கூடம், தஞ்சை, 1923, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011405, 106913)
மதன காமராஜன் கதையென்னும் மந்திரிகுமாரனால் சொல்லப்பட்ட பன்னிரண்டு கதை
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.200, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024292, 024293)
மதுரை மீனாட்சி யம்மன் அறுசீரடி யாசிரிய விருத்தம்
பெரியநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009084)
மதுரை மீனாட்சி யம்மன் அறுசீரடி யாசிரிய விருத்தம்
திருமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.6, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049990)
மதுரை மீனாட்சி யம்மன் பதிகம்
B.இரத்தின நாயகர் அண்டு சன்ஸ், திருமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049992)
மதுரைவீர சுவாமிபேரில் தோத்திரம்
ஸன் ஆப் இந்தியா அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049919)
மயிலி ராவணன் கதை
ஸன் ஆப் இந்தியா பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018676)
மயிலி ராவணன் கதை
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018677)
மயில் நர்த்தனம்
வே .இராஜ கோபாலையங்கார், ஸி.குமாரசுவாமி நாயுடு & சன்ஸ், சென்னை, 1923, ப.54, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016998)
மருத்துவ சாஸ்திரம்
கே.எம்.ராதாகிருஷ்ணன், ராமகிருஷ்ணா அச்சுக்கூடம், அம்பாசமுத்திரம், 1923, ப.182, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001310)
மலையனூர் அங்காளம்மன் பேரில் பதிகம்
முண்டியம்பாக்கம் செல்லப்பெருமாள் பிள்ளை, திருமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049937)
மலையனூர் பாவாடை ராயன் விருத்தம்
திருமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049921)
மறை நூன் முகம்
தி.அ.சாமிநாத அய்யர், டெம்பிள் அண்டு கோ, சென்னை, 1923, ப.150, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041652, 102870)
மனமோஹன அதிரூப அமராவதி சரித்திரம் - இரண்டாம் பாகம்
தி.கு.கலியப்பெருமாள் உபாத்தியாயர், சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.42, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048716)
மனுநீதி காதல்
ஆறைமாநகர் தெய்வச்சிலையா பிள்ளை, வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.79, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029125)
மனுநீதி காதல்
ஆறைமாநகர் தெய்வச்சிலையா பிள்ளை, மனோன்மணி விலாசம் அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1923, ப.78, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029126)
மனுநீதி காதல்
ஆறைமாநகர் தெய்வச்சிலையா பிள்ளை, சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.79, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106495)
மனுஷன் இயற்கை யமைப்பை ஜயித்தது எப்படி?
மின்னி ஜே. றயினோல்ட்ஸ், மெக்மிலன் & கோ, சென்னை, 1923, ப.119, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018478, 105272)
மஹாத்மா காந்தி புகழ் : கதராடைச் சிறப்பு
பாளைச்செய்யூர் வ.சி.நா.சிதம்பரம் பிள்ளை, T.S.துரைசாமி முதலியார், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016972)
மஹாத்மா காந்தியும் மற்றுமுள்ள தேசாபிமானி களின் தியானம்
ஏ.ந.வ.முஹையதீன் அப்துல் காதீறு, ஏ. எல். வி. பிரஸ், மதுரை, 1923, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019776)
மாணிக்க வாசகர்
S.தண்டபாணி செட்டியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1923, ப.28, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 058774)
மாதவ நிதாநம் என்கிற ரோக விநிச்சயம்
ஸ்ரீமாதவ கரன், வைத்திய கலாநிதி ஆபிஸ், சென்னை, 1923, ப.263, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007087)
மாம்பழக் கொம்மி
தேரெழுந்தூர் அம்புஜத்தம்மாள், ஆதிமூலம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 8, 1923, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004437)
மின்னொளி யாள் குறம்
புகழேந்திப்புலவர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013146, 031239)
முக்கூடற் பள்ளு
ஆதிவித்யாவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041400, 039676)
முத்திநெறி
புதுக்குடி சுப்பிரமணிய சிவயோகி, தனவைசிய ஊழியன் அச்சுக்கூடம், காரைக்குடி, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034376)
முமுக்ஷுப்படி
பிள்ளை லோகாசார்யர், ஸக்ஸஸ் அச்சுக்கூடம், திருவல்லிக்கேணி, சென்னை, 1923, ப.242, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023228)
முருகத் தியானம்
பெரியநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.71, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021946)
முருகர் ஒயிற்கும்மி
கிருபையாச்சாரி, பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106949)
மூன்று வைரங்கள் அல்லது வீரசிங்கன் வெற்றி
ஹக்ஸ்லி பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 039326)
மெய்க் காதல்
பம்மல் சம்பந்த முதலியார், பியர்லெஸ் அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1923, ப.120, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014934)
மெய்ஞ்ஞான விகசிதக் கீர்த்தனையின் ரத்தினச் சிந்து
சே.செ.முஹம்மது ஷாஹூமஸ்தான் சாகிபு, அஷ்டலக்ஷ்மி விலாஸம் பிரஸ், மதுரை, 1923, ப.52, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026620)
மேருமந்தர புராணம்
வாமன முனிவர், சாது அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.751, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017251, 104165)
மோஹன சுந்தரம்
ஜே.ஆர்.ரங்கராஜு, ரங்கராஜூ பிரதர்ஸ், சென்னை, பதிப்பு 10, 1923, ப.168, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034110)
யாப்பிலக்கணமும் மணி யிலக்கணமும்
திருத்தணிகை விசாகப்பெருமாளையர், தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை, பதிப்பு 2, 1923, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3631.10)
யோக ரகசியம்
திருவாரூர் கருணையானந்த ஞானபூபதிகள், கருணாநிதி அச்சியந்திரசாலை, திருவாரூர், 1923, ப.44, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035860)
ரகுவம்ச ப்ரதிபத தாத்பர்யம்
ஆர்யகலா அச்சுக்கூடம், சாஸ்திர சஞ்ஜீவினீ அச்சுக்கூடம், விவேகபாநு அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1923, ப.143, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022264, 022964, 022965, 022966)
ராணி மங்கம்மாள் சரித்திரம்
இ. மா. கோபால கிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1923, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 047907)
ராஜயோகம்
இராமகிருஷ்ணசுவாமி, நோபில் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1923, ப.136, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106769)
ரோஷ நார் பேகம் அல்லது மொகலாய மன்னன் மகள்
துர்க்காதாஸ் எஸ். கே.ஸ்வாமி, டி. எம். வீரமணி, சென்னை, 1923, ப.118, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105428)
லீலாவதி-சுலோசனை அல்லது இரண்டு சகோதரிகள்
பம்மல் சம்பந்த முதலியார், டௌடன் கம்பெனி, பியர்லெஸ் அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 6, 1923, ப.116, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030139)
வட்டிப் பிரகாசிகை
லெட்சுமண ஐயர், வைசியமித்திரன் அச்சியந்திரசாலை, தேவகோட்டை, 1923, ப.223, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009238, 021308, 021309, 021310, 021311, 021312, 021313, 021314, 021315, 026295)
வரலக்ஷ்மி
எம். எஸ். கிருஷ்ணசாமி அய்யர், வி. நாராயணன் & கம்பெனி, மதராஸ், 1923, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 050136, 050160)
வர்த்தக யுக்தி
M.A.நெல்லையப்ப முதலியார், அமிர்தம் அண்டு கோ, சென்னை, பதிப்பு 5, 1923, ப.134, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010240)
வலைஞான வாருதி சிந்து
திருமணி மஸ்தான் சாகிபு, யுனைடெட் பிரிண்டர்ஸ் பிராஞ்சு, திருச்சி, 1923, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026618)
வழிநடை உப்புமா பாட்டு
தென்மதுரை மீனாட்சி அம்மாள், முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 9, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034774, 034775, 041266)
வஸந்த சமுத்திரம்
கோ.ஸ்ரீ.இராமன், வாணிவிலாச புஸ்தக சாலை, திருப்பாதிரிப்புலியூர், 1923, ப.148, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008411)
விசார சாகரம்
நிச்சல தாசர், சச்சிதாநந்த அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1923, ப.428, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009460, 026096)
விநாயகர் அகவல்
ஔவையார், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 12, 1923, ப.13, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014381, 047572)
விநாயகர் அகவல்
ஔவையார், சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030800)
விப்ர நாராயணன் அல்லது தொண்டரின் வெற்றி
ஆர்.ரெங்கனாத அய்யங்கார், இந்தியா அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.47, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 108228)
விவேக சிந்தாமணி : மூலமும் உரையும்
பூமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005512)
விஷய ரசமஞ்சரி
ச.தா.மூர்த்தி முதலியார், நவீனகதா புத்தகசாலை, இரங்கோன், 1923, ப.181, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018894, 006674)
வீரலக்ஷுமி என்னும் ஒரு கற்பரசியின் இனிய சரிதை
பூவை கிருஷ்ணசாமி முதலியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1923, ப.149, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105636)
வீராம்பட்டணம் மாரியம்மன் பேரில் விருத்தம்
முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049932)
வெற்றி வேற்கை : மூலமும் - உரையும்
அதிவீரராம பாண்டியர், காக்ஸ்டன் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.19, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006439)
வேதாந்த சாஸ்திர ரத்நாவலி
ஆர்யகலா அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035282, 022937)
வேதாந்த விவகாரக் கிரிமினல் கேஸ்
கா.ப.செய்குதம்பிப் பாவலர், சந்திரா பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.312, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029325)
வேம்புலி யம்மன் பதிகம்
சிதம்பராச்சாரியர், திருமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049953)
வேல்விருத்தம்
அருணகிரிநாதர், திருமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049949)
வைகுந்த அம்மானை
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.188, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033007)
வைத்திய காவியம் 1500
அகத்தியர், முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.236, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9212.6)
வைத்திய குருநூல் 200
தன்வந்திரி, ஸ்ரீ ராமச்சந்திரவிலாச அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1923, ப.52, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000317, 000318)
வைத்தியக் கல்லாடம்
இராமதேவர், ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1923, ப.132, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000269, 000270)
வைத்தியம் 500
உரோமரிஷி, ஸ்ரீ ஆதிமூலம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.128, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000316, 000034)
வைத்தியம் 500
புலிப்பாணி, நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1923, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3908.4)
வைத்தியம் 700
போகர், ஸ்ரீ ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.128, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3915.6)
ஜநவிநோதிநி
ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1923, ப.204, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 104834)
ஜன்ம பூமியும் புண்யபூமியும் ஆகிய இந்திய நாடு முன்னுக்கு வரும்வழி என்ற இந்திய கீத சந்திரிகை
கழுகுமலை ரா.ம.சுப்பையர், ஆனந்தா பிரிண்டிங் பிரஸ், சங்கரன்கோவில், 1923, ப.26, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015665, 026197, 026198, 026199)
ஜீமூதவாகனன்
ம.க.ஜயராம் நாயுடு, விநாயகம் அண்டு கம்பனி, சென்னை, 1923, ப.107, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105619)
ஜீவகாருண்ய போதம்
இளையாற்றங்குடி சொ.முத்தையா பிள்ளை, ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாசம், மதுரை, 1923, ப.58, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005267, 005268, 005269, 009208, 012661, 022853)
ஜீவப் பிரம்மைக்கிய வேதாந்த ரஹஸ்யம்
கடப்பை ஸச்சிதானந்த யோகி, பாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 7, 1923, ப.736, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012917, 034596)
ஜீவரத்தினம்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017575)
ஜீவ ரக்ஷாமிர்தம்
சி.த.சுப்பிரமணிய பண்டிதர், ஆரோ பிரஸ், சென்னை, பதிப்பு 2, 1923, ப.565, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005353, 022684)
ஜெகதீசன் அல்லது ராட்டின் வெற்றி
நோபிள் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.127, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 107070)
ஜெனனசாகரம் 557
போகர், ஸ்ரீ ஆதிமூலம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.151, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000499)
ஜோதிபுரி ராணி அல்லது சந்த்ரமதி தேவி : ஒரு வீரபத்தினி
மோ.வெ.கோவிந்தராஜ ஐயங்கார், த. வை. ஊ. அச்சுக்கூடம், காரைக்குடி, 1923, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004877, 004878)
ஸம்ஸ்கிருதா சாரியர்
கே.சாம்பசிவ சாஸ்திரி, ஸம்ஸ்கிருத ஸாவித்ரி, திருவனந்தபுரம், 1923, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 040189)
ஸ்திரீபுருஷ ஜாதகத் திறவுகோல்
நந்திதேவர், நா. முனிசாமி முதலியார், சென்னை, 1923, ப.111, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4304.3)
ஸ்ரீ உமாவீர சேகரர் துவாதச மஞ்சரி
ராம.சொ.சொக்கலிங்கச் செட்டியார், குமரன் அச்சுக்கூடம், காரைக்குடி, 1923, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017551, 008467, 046584, 030816, 103757)
ஸ்ரீ கபீர்தாஸ் சரித்திரம்
கடப்பை ஸச்சிதானந்த யோகி, சோல்டன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1923, ப.480, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014790, 032957, 032958, 038815, 032046, 033851)
ஸ்ரீக்ருஷ்ண கர்ணாம்ருதம்
லீலாசுகர், சாஸ்திரஸஞ்ஜீவிநீ அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1923, ப.238, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 110929)
ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாமிருத ரஸம் என்னும் ஸத் ஸம்பிரதாய பஜனைப் பத்ததி
ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.52, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027007)
ஸ்ரீகுசேல மகாமுனிவர் சரித்திரக் கீரத்தனமும் ஸ்ரீஹரி நாம ஸங்கீர்த்தனமும்
வேணுகோபாலதாசர், முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.124, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022294)
ஸ்ரீக்ருஷ்ண கர்ணாம்ருதம்
லீலாசுகர், சாஸ்திரஸஞ்ஜீவிநீ அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1923, ப.238, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030711, 022281, 030857)
ஸ்ரீசந்திரசேகர மாலை
மு.கோவிந்தசாமி ஐயர், மீனலோசனி அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1923, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023474)
ஸ்ரீ சிவ சுப்பிரமணியர் வள்ளியம்மையைச் சிறையெடுத்த கொப்பிப் பாட்டு
பெரியநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049944)
ஸ்ரீதக்ஷிண கோகர்ண க்ஷேத்திர மான்மியம்
T.K.ராமபத்ர சர்மா, சாரதா விலாச பிரஸ், கும்பகோணம், 1923, ப.50, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033639)
ஸ்ரீ திருப்பதி வேங்கடாசலபதி க்ஷேத்திர ஸ்தலபுராண மஹாத்மிய வைபவம்
வியாஸ முத்ராக்ஷரசாலை, திருப்பதி, 1923, ப.37, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016058)
ஸ்ரீபிரமானந்த சுவாமிகள்பேரில் நான்மணி மாலை
B.B.நாராயணசுவாமி நாயுடு, ஸ்ரீ சங்கரவிலாச சாரதாமந்திர அச்சுக்கூடம், தஞ்சை, 1923, ப.51, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025091)
ஸ்ரீமகாபக்த விஜயம்
புதுவை நாராயணதாசர், கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1923, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023181 L)
ஸ்ரீ மகா பக்தவிஜயம் - இரண்டாம் பாகம்
பு.நாராயண தாஸர், இராமசாமி நாயுடு & சன்ஸ், சென்னை, 1923, ப.284, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048153 L)
ஸ்ரீமகாபக்த விஜயம் - முதற்பாகம்
ஸன் ஆப் இந்தியா அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.312, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019900 L)
ஸ்ரீமத்வாசாரியர் ஜீவிய சரிதை
பி.வி.பிரபஞ்ச, நோபிள் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.30, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 101224)
ஸ்ரீமஹாபாரதம் - ஆதிபர்வம்
கமர்ஷியல் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.943, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096462)
ஸ்ரீமஹாபாரதம் - கர்ணபர்வம்
கமர்ஷியல் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.475, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096461)
ஸ்ரீமகாபாரதம் விராடபர்வம்
த.சண்முகக் கவிராயர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.216, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023647)
ஸ்ரீ மகாலட்சுமிக்கும் பார்வதிக்கும் வாக்குவாதம்
பி. நா. சிதம்பரமுதலியார் பிரதர்ஸ், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003578)
ஸ்ரீமத் குருஞான சம்பந்த தேசிகர் சரித்திரசார சங்கிரகம்
யதார்த்தவசனீ அச்சியந்திரசாலை, கும்பகோணம், 1923, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032953)
ஸ்ரீமத்பாகவத புராணம்
வேதவியாசர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 038888 L, 048316 L)
ஸ்ரீமத் பாரத ஸாரம் அல்லது பாண்டவ சரித்திரம்
ஏ.வரதாச்சாரியார், விவேக போதினி ஆபீஸ், சென்னை, 1923, ப.255, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015544)
ஸ்ரீமத் மத்வாசார்யர்
ஸி.ஆர்.சீனிவாஸ அய்யங்கார், சுதேசமித்திரன், சென்னை, பதிப்பு 2, 1923, ப.58, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035507)
ஸ்ரீமஹாபாரதம் திரௌபதை வஸ்திராபஹரணத் திருப்புகழ்ச் சிந்து
கிருஷ்ணசாமிக் கோனார், முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002623)
ஸ்ரீராம பராக்கிரமம்
காஞ்சீபுரம் தி.அரங்கசாமி நாயுடு, ஸ்ரீ பாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 4, 1923, ப.118, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005431)
ஸ்ரீராமர் தாலாட்டு, கிருஷ்ண பகவான் தாலாட்டு, தக்ஷணா மூர்த்தியார் மெஞ்ஞானத் தங்கம்
காந்திமதி விலாஸம் பிரஸ், திருநெல்வேலி, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006980)
ஸ்ரீராமர் தோத்திர மாலை
ஸ்ரீ பாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049906)
ஸ்ரீராமாயணம்
அ.வீ.நரஸிம்ஹாசாரியர், ஆர். வெங்கடேச்வர் அண்டு கம்பெனி, சென்னை, 1923, ப.800, 1217-1600, 1985-2448, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 038140, 048149, 041626, 048150, 048151, 048146)
ஸ்ரீ ருத்திரம்
ஆறுமுக நாவலர், ஸக்ஸஸ் பிரஸ், திருவல்லிக்கேணி, சென்னை, 1923, ப.140, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020873)
ஸ்ரீலஸ்ரீ நாராயண யோகிகள் சீடர் ஸ்ரீ மாரி முத்தானந்தர் மாலையுஞ் சந்தக் கவிகளும் அடங்கிய கும்மிப் பாடல்
சு.கந்தசாமிப் புலவர், ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாசு அச்சியந்திர சாலை, மதுரை, 1923, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011256, 011257)
ஸ்ரீ விவேகாநந்த ஸ்வாமிகளின் திவ்விய சரித்திரம்
சுப்பிரமணிய சிவா, மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1923, ப.520, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013630, 013646)
ஸ்ரீவேங்கடேஸ்வர பூஜா மஹத்துவம், அர்ச்சனை
ஸ்ரீ வியாஸ அச்சுக்கூடம், திருப்பதி, 1923, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018412)
ஸ்ரீ ஸ்வாமி விவோகாநந்தர் அத்வைத சம்பாஷணைகள்
சுப்பிரமண்ய சிவம், சாது இரத்தின சற்குரு புத்தகசாலை, சென்னை, 1923, ப.130, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013631)
ஸ்ரீ ஸ்வாமி விவேகாநந்தர் இராஜயோகமும் : பகவான் பதஞ்சலி மஹரிஷியின் யோகசூத்திரமும்
ஸ்வாமி விவேகாநந்தர், ஸ்ரீசாது இரத்தின சற்குரு புஸ்தகசாலை, சென்னை, 1923, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012977, 012978)
ஸ்ரீ ஹரிநாம சங்கீர்த்தனை
மீனாட்சிசுந்தர தாசர், சுமதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026224)
ஹரியரபுத்திரர் பேரில் பதிகம்
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1923, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021130)
ஹஸறத் அலியுல்லா அவர்கள் மணம்புரிந்த பப்பரத்தியா ரம்மானை
செயிது மீறா, ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1923, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030498)


உங்கள் நூல்கள் அட்டவணை.காம் (www.attavanai.com) தளத்தில் இடம்பெற...
     உங்கள் நூல்கள் எமது அட்டவணை.காம் (www.attavanai.com) தளத்தில் இடம்பெற நூலின் ஒரு பிரதியை எமக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (முகவரி: கோ.சந்திரசேகரன், ஏ-2, மதி அடுக்ககம் பிரிவு 2, 12, ரெட்டிபாளையம் சாலை, ஜெஸ்வந்த் நகர், முகப்பேர் மேற்கு, சென்னை-600037 பேசி: +91-94440-86888). நூல் பழைமையானதாக இருந்தாலோ அல்லது கைவசம் நூல் பிரதி இல்லை என்றாலோ நூல் குறித்த கீழ்க்கண்ட தகவல்களை எமது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (gowthamwebservices@gmail.com)
நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)


சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.50.00
Buy

அற்புத மகான்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.100.00
Buy

ஞானவியல்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.50.00
Buy

ஊசியும் நூலும்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.40.00
Buy

சிந்தனை முழக்கங்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.45.00
Buy
நீங்கள் எத்தனை நூல் வாங்கினாலும் அஞ்சல் கட்டணம் ஒரு நூலுக்கு மட்டும் செலுத்தவும்.
உதாரணமாக 3 நூல்கள் ரூ.50+ரூ.60+ரூ.90 என வாங்கினால், அஞ்சல் கட்டணம் ரூ.30 (சென்னை) சேர்த்து ரூ. 230 செலுத்தவும்.
அஞ்சல் செலவு: சென்னை: ரூ.30 | இந்தியா: ரூ.50 | (வெளிநாடு: நூலுக்கேற்ப மாறுபடும். தொடர்பு கொள்க: +91-9444086888)