தமிழ் நூல் அட்டவணை
     

1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018


1927ஆம் ஆண்டு வெளியான தமிழ் நூல்களின் பட்டியல்
நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)
அகத்தியர் தேவாரத் திரட்டாதி : பன்னிரு திருமுறைத் திரட்டு
நோபில் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018248, 101036)
அபரோக்ஷாநுபூதி
ஸ்ரீ சங்கராசாரிய ஸ்வாமிகள், ஸ்ரீ சங்கரவிலாச சாரதாமந்திர அச்சுக்கூடம், தஞ்சை, பதிப்பு 2, 1927, ப.52, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013691)
அப்பர் சுவாமிகள் சரித்திரம்
கா.சுப்பிரமணிய பிள்ளை, திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.180, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006837, 109006)
அருணாசல புராணம்
எல்லப்ப நாவலர், அ. இரங்கசாமிமுதலியார் சன்ஸ், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.252, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018633, 033630)
அல்லியரசாணி
கோட்டாறு வீ. உடையார் பிள்ளை, எக்ஸெல்ஸியர் பிரஸ், மதுரை, 1927, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036516, 036260, 048641, 048678, 035981)
அவளோ கொக்கோ அல்லது சீல்வானம் விற்ற சீதா
எம். என். கணேசய்யர், கிராண்ட் அண்ட் கம்பெனி, சென்னை, 1927, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025174)
அழுகணி சித்தர் பாடல்
அழுகணி சித்தர், கலைமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001439)
அறநூல்
சுத்தானந்த பாரதியார், பூர்ணாநந்த அச்சுக்கூடம், தஞ்சாவூர், 1927, ப.82, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030718)
அற நூல்
சுத்தானந்த பாரதியார், கரண்ட் தாட் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.180, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028246, 028684, 028685, 028686, 028687, 029977, 029978, 029979, 029980, 046938, 105119)
அறுபத்துமூவர் திருநக்ஷத்திர தரிசனாநந்தக் கும்மி
அ.கன்னையா செட்டியார், கலைமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.31, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011717)
அற்புத ஆனந்த தேவாரத் தோத்திரத் திரட்டு
கலைமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 4, 1927, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025271)
அற்புதத் தேவாரத் திரட்டு
சம்பந்தர், ஆரியப்பிரகாசினி பிரஸ், திருச்செந்தூர், 1927, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 038207, 024302, 024303, 024304, 024305, 024306, 024307, 024308, 024309, 024310, 024311, 024312, 024313, 024314, 024315, 024316, 024317, 024318, 011137, 015135)
அஸ்வமேதயாகம்
வி.கோவிந்த பிள்ளை, டி. கோபால் நாயகர் அண்டு ஸன், கோள்டன் எலெக்ட்ரிக் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.542, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009386)
அஷ்டப்பிரபந்தம்
பிள்ளைப் பெருமாளையங்கார், மாறன் தமிழ்நூற் பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1927, ப.202, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015165, 101978)
ஆஞ்சனேய சகளசாஸ்திரம் என்னும் இந்து தேகாப்பியாச சாதனம்
காஞ்சீபுரம் தி.அரங்கசாமி நாயுடு, பாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003300)
ஆத்திசூடி
ஔவையார், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 8, 1927, ப.34, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007346, 031563)
ஆனந்தலகரி
வீரை கவிராசபண்டிதர், வாவிள்ள இராமசாமி சாஸ்த்ருலு அண்ட் ஸன்ஸ், சென்னை, 1927, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106891)
ஆஸ்திகமத உபாக்யானம்
வரகவி திரு. அ. சுப்பிரமணிய பாரதி, லலிதாவிலாஸ புத்தகசாலை, மதுரை, பதிப்பு 4, 1927, ப.102, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 037005, 102131)
இகபர ஞான சாகரத்திரட்டு
கலைமகள் விலாசம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.136, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008914, 021252)
இங்கிலீஷ் - தமிழ் வித்தியா மாலிகை : முதல் வாசகம்
V. S. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யர், அர்ச். சூசையப்பர் தொழிற்சாலை, திருச்சினாப்பள்ளி, பதிப்பு 8, 1927, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023813)
இந்திய ஸ்நான உபதேசம்
கிருஷ்ணன், கலைமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009581)
இந்து தேச சரித்திரம்
டி.ஏ. இராஜரத்தினம், கிறிஸ்டியன் லிட்ரேச்சர் சொஸைட்டி ஃபார் இந்தியா, சென்னை, 1927, ப.188, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9297.5)
இந்து தேசாபிமானிகள் செந்தமிழ்த் திலகம்
மதுர பாஸ்கரதாஸ், இ. ராமசாமிக் கோன், மதுரை, 1927, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008350, 008351, 008352, 015715, 036250, 035842, 048596, 048597, 048644)
இரக்ஷணிய யாத்திரிகம்
H. A. கிருஷ்ணபிள்ளை, இந்திய கல்வி அபிவிர்த்தி சங்க அச்சுக்கூடம், சென்னபட்டணம், பதிப்பு 2, 1927, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048343, 050491)
இரண்டு பக்த சிரோமணிகள்
வரகவி திரு. அ.சுப்பிரமணிய பாரதி, மாடர்ன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ், சென்னை, பதிப்பு 3, 1927, ப.108, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017335)
இரத்தினத்திரயம், போககாரிகை, நாதகாரிகை, மோக்ஷகாரிகை, பரமோக்ஷநிராச காரிகை
ஊழியன் அச்சுக்கூடம், காரைக்குடி, 1927, ப.453, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020626, 102005)
இராமாநுச நூற்றந்தாதி
திருவரங்கத்தமுதனார், யுனைட்டெட் அச்சுக்கூடம், காஞ்சீபுரம், 1927, ப.122, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9213.5)
இராமாயணம்
வரகவி திரு. அ.சுப்பிரமணிய பாரதி, ஸி. வி. கே. பப்ளிஷிங் ஹௌஸ், கும்பகோணம், 1927, ப.92, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006975)
இராஜாங்க முறைநூல்
E. கோவிந்தசாமிராவ், இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1927, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036301)
இலக்கண வினாவிடை
ஆறுமுக நாவலர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 17, 1927, ப.70, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016654)
இல்லறமாலிகா அல்லது குடும்பபூஷணம்
காஞ்சீபுரம் தி.அரங்கசாமி நாயுடு, ஸ்ரீ பாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 3, 1927, ப.120, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019027, 030401, 030402)
இல்லாண்மை அல்லது குடும்ப சுகாதார பரிபாலனம்
எஸ்.பி.வெங்கடேச சர்மா, இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1927, ப.66, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001348, 005677)
இல் வாழ்க்கையின் இரகசியங்கள்
எஸ்.எஸ்.வாஸன், வாஸன் புஸ்தகசாலை, மதராஸ், பதிப்பு 3, 1927, ப.360, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018818, 030190, 030001)
ஈட்டியெழுபது
ஒட்டக்கூத்தர், மாறன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.60 (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 060297)
ஈரோடு கோட்டை ஸ்ரீ செங்கமல வல்லித்தாயார் பதிகம்
ஈரோடு ஈ.வெ.கிருஷ்ண ராமாநுஜ தாஸர், உண்மை விளக்கம் பதிப்பகம், ஈரோடு, 1927, ப.13, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002382)
உண்மை நீதித் துண்டுகள்
கருணாநிதி அச்சுக்கூடம், விஜயபுரம், 1927, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009063)
உத்தம ஸ்திரீகளின் மகிமை அல்லது புருஷ பக்திகளின் உருதி
M.N.முத்துக்குமாரசாமி பாவலர், எஸ். ஆர். வி. பிரஸ், விழுப்புரம், 1927, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019021)
உயிரட்டவணை என வழங்கும் பூப்பிள்ளை அட்டவணை
அம்பலவாண தேசிகர், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 060834)
உருக்குமணி கல்யாணம், துருவ சரித்திரம், குசேல சரித்திரம், அம்பரீஷ மஹாராஜ சரித்திரம்
மழவாபுரி சிதம்பரபாரதி, குமரன் அச்சுக்கூடம், காரைக்குடி, 1927, ப.68, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014949, 016595, 106567)
உலகநீதி
உலகநாதர், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1927, ப.42, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005548, 005530, 030920, 030921)
ஊர்வசி வயித்தியசிட்கா
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.74, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000341, 000338)
எட்டாம் பாட புத்தகம் : ஒன்பதாம் வகுப்பு
கா.நமச்சிவாய முதலியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1927, ப.160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010762)
எதார்த்த போதினி, துக்கநிவாரணி, நித்யானந்த போதினி என்னும் சதானந்தத் தோழன்
டி. எ. சுப்பிரமணியய்யர், குமரன் கிளை அச்சுக்கூடம், தேவகோட்டை, 1927, ப.38, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026086)
எமனேஸ்வரம் ஞானசித்தி வினாயகர், பாலகுமரையா ஸ்ரீ பத்திரகாளி யம்மன், பரமசிவன் பேரில் தோத்திரத்திரட்டு
கோயிலூர் பொன்னம்பல சுவாமிகள், கணேச அச்சியந்திரசாலை, பினாங்கு, 1927, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017607)
ஏகலைவனும் உசீநர ராஜனும்
லாங்மன்ஸ், க்ரீன் அண்ட் கம்பெனி, மதராஸ், 1927, ப.38, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105539)
ஏசுநாதர் சரிதை
சுத்தானந்த பாரதியார், கிறிஸ்டியன் லிட்ரேச்சர் சொசைட்டி ஃபார் இந்தியா, சென்னை, 1927, ப.29, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019363)
ஐனுல் ஆரிபீன்
அப்துல்கனி ஸாஹிபுல் காதிரி, ஷாஹுல் ஹமீதிய்யா அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1927, ப.153, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9418.9)
கடையருக்கும் இங்கு கடைத்தேற்றம்
ஜான் ரஸ்கின், ரா. அனந்தகிருஷ்ணன், சேரமாதேவி, 1927, ப.130, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036448, 102992)
கணித எண்சுவடி
திருச்சி வெ.சுந்தரராஜூ உபாத்தியாயர், கார்த்திகேயன் அச்சுக்கூடம், சிதம்பரம், 1927, ப.98, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018312, 008984, 035508)
கணேச த்யானம்
ஏ.சி.சிவராஜம் பிள்ளை, கலைமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.30, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023945)
கதிரேசன்பேரில் ஆனந்தக்களிப்பு
இராமசாமி பிள்ளை, B. இரத்தின நாயகர் சன்ஸ், திருமகள்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1927, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002060, 002107)
கதிரேசன்பேரில் ஆனந்தக்களிப்பு
இராமசாமி பிள்ளை, சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.47, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002108)
கதிர்காம மான்மியம்
சச்சிதானந்த யந்திரசாலை, சங்கானை, யாழ்ப்பாணம், 1927, ப.45, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023706)
கந்தபுராணம் தக்ஷகாண்டம் உபதேசபடலம்
ராம.சொ.சொக்கலிங்கச் செட்டியார், ஞானாம்பிகா பிரஸ், சிதம்பரம், பதிப்பு 2, 1927, ப.30, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005213, 047681, 020028, 020029, 020030)
கந்தரநுபூதி
அருணகிரிநாதர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004767, 004768, 015068)
கபிலர் அகவல்
கபிலர், புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம், மதராஸ், 1927, ப.65-80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012075)
கம்பராமாயண முதற் செய்யுட் சங்கோத்தர விருத்தி
சிவஞான முனிவர், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1927, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014664)
கம்பராமாயணம் : அயோத்தியா காண்டம்
கம்பர், எஸ்.என். பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.196, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041488)
கம்பெனியில் நிபந்தனைகளும், பிரிமியங்களின் பிரமாணங்களும்
ஓரியண்டல் கவர்ன்மெண்ட் ஸெக்யூரிடி லைப் அஷ்யுரென்ஸ் கம்பெனி, கொழும்பு, 1927, ப.90, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011220)
கருக்கிடை 300
நந்தீசர், ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.62, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000038)
கருப்ப சாஸ்திரம்
வீ.ஏ.முனிசாமிப் பிள்ளை, ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.307, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001367)
கலிகால விபரீத கல்யாணச்சிந்து
ராஜா ஷண்முகதாஸ், ஷம்லியா பிரஸ், மதுரை, 1927, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002516)
கல்விநகர்க் கடவுட்பா
சு.கி.கருப்பன் செட்டியார், பாஸ்கரன் அச்சுக்கூடம், காரைக்குடி, 1927, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002421, 024979)
கவிகுஞ்சரபாரதி, ஸ்ரீராமகவிராயர் பாடிய பதங்கள்
கவிகுஞ்சரபாரதி, ஸ்ரீராமகவிராயர், மனோரஞ்சனி பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015284, 015285, 107987)
கற்பாகர விவேகவல்லி அல்லது விஜயானந்தன்
நா. ஆத. சோ. ஆதீனமழகனார், ஸ்ரீவித்யா லட்சுமி பிரஸ், சிவகெங்கை, 1927, ப.180, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025753)
காசைக்கவரும் வேசிவிலக்கு
சேலம் சு.சுந்தரேச நாயகர், பெரியநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030529)
காஞ்சிப்புராணக் கலித்துறை
நோபிள் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 104020)
காந்திமதி
சொ. பனையப்ப செட்டியார், பி. ஆர். இராமையர் கம்பெனி, சென்னை, 1927, ப.360, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025643)
காந்தி மாலிகை
மி. பீர்முகமது சாகிபு, இ. செ. முகமது இப்றாகீம் றாவுத்தர், மதுரை, பதிப்பு 3, 1927, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019780)
காந்தியின் உண்மை சீடன் அல்லது லோக நாயகியின் வெற்றி
காஞ்சிபுரம் வெ.துரைசாமி, தேவர் அண்டு கம்பெனி, சென்னை, 1927, ப.261, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007113)
காருட புராணமென்று வழங்குகிற ஸ்ரீ கருடபுராண வசனம்
துரைசாமி மூப்பனார், மொழி., திருமகள்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1927, ப.115, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020828)
காரைக்கால் அம்மையார்
சேட்லூர் அ. கு. சீனிவாச ஐயங்கார், மாடர்ன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ், சென்னை, பதிப்பு 3, 1927, ப.66, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 108129)
கிருஷ்ணத்யான மென்னும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பூஜை
எஸ். ஆர். தங்கவேலு முதலியார், நாகை. சரவண முதலியார், சென்னை, 1927, ப.15, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031610, 035311)
கிருஷ்ண ஸ்வாமி தூது
வில்லிபுத்தூராழ்வார், கோள்டன் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005667)
குசேலோ பாக்கியானம்
வல்லூர் தேவராஜ பிள்ளை, முருகவேள் புத்தகசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.162, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030712)
குணத்திற் சிறந்த குணாளன் அல்லது கற்பிற் சிறந்த கற்பக சுந்தரம்
S.E.மொஹிதீன் ஷெரீப் சாய்பு, ஸ்ரீ ராம் பிரஸ், தூத்துக்குடி, 1927, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025633)
குதம்பை சித்தர் பாடல்
குதம்பைச் சித்தர், சரவணபவ அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001534)
குமரேசசதகம்
குருபாததாசர், T.C.பார்த்தசாரதி அய்யங்கார், சென்னை, 1927, ப.360, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002425)
குரு சிஷ்ய சம்பாஷணை யாகிய சோதிட அரிச்சுவடி - நான்காம் பாகம்
பாலக்காடு நித்தியானந்த ஜோதிடம், புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.58, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4308.4)
குழந்தை வளர்ப்பு
எஸ்தர் ராஜம்மாள் சாமுவேல், சகாய அச்சியந்திர சாலை, பாளையங்கோட்டை, 1927, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3936.3)
குற்றாலக் குறவஞ்சி
திரிகூடராசப்பக் கவிராயர், மதுரைத்தமிழ்ச்சங்க அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, பதிப்பு 2, 1927, ப.126, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002453, 053807)
கூளப்பநாயகன் விறலிவிடு தூது
சுப்ரதீபக் கவிராயர், லக்ஷிமி விலாச புத்தகசாலை, மதராஸ், 1927, ப.78, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002840, 002841, 039585, 042884)
கெவுளிசாஸ்திரம்
சகாதேவர், சண்முகானந்தம் பிரஸ், பழனி, 1927, ப.79, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4305.10)
கேஸரியின் ஆயுர்வேத ஔஷதங்கள்
லோத்ரா பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003439, 004734, 046939)
கொலை மறுத்தல், வைராக்கிய சதகம், வைராக்கிய தீபம், அவிரோத வுந்தியார்
திருப்பேரூர் சாந்தலிங்கசுவாமிகள், எலக்டிரிக் பிரிண்டிங் ஒர்க்ஸ், கோயமுத்தூர், 1927, ப.340, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020899, 013300, 024653)
கொன்றை வேந்தன்
ஔவையார், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.34, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030934, 031519, 009069)
கோ ஸம்ரக்ஷண சாஸ்திரம்
R.கோபாலய்யர், ஜெகம் அன் கோ. , டான்ஸன் அச்சாபீஸ், திருச்சினாப்பள்ளி, 1927, ப.156, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000399, 000400, 107642)
சக்தி கவசம்
பள்ளத்தூர் செங்குந்தர் அச்சுக்கூடம், க. புதுவயல், 1927, ப.11, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020465)
சங்கீத நூன்மணி மாலையென்னும் தியாகராஜய்யர் கீர்த்தனை
தியாகராஜ சுவாமி, ஸ்ரீ ராமாநுஜம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026129)
சண்பக விஜயம்
வை.மு.கோதைநாயகி அம்மாள், ஜகன்மோகினி ஆபிஸ், சென்னை, 1927, ப.314, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008400)
சதகண்ட ராவணன் கதை
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.83, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041049)
சத்திய சோதனை
மகாத்மா காந்தி, ரா. கிருஷ்ண மூர்த்தி, மொழி., எஸ். கணேசன், சென்னை, 1927, ப.476, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018986, 039862, 104897)
சவடால் சம்பந்தம்
தேவகோட்டை மு.சொ. சுந்தரேசன் செட்டியார், பி.என். பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.92, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025415, 025028)
சனிபகவான் தோத்திரமும் நவக்கிரக தோத்திரமும்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008958)
சன்மார்க்கம்
C. K. சுப்பிரமணிய முதலியார், எலெக்டிரிக் பிரிண்டிங் ஒர்க்ஸ், கோயமுத்தூர், 1927, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 037595, 037596)
சாதிபேத விளக்கம்
உலகநாதர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.37, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 108285, 102173)
சாம்பசிவம்-ஞானாமிர்தம் அல்லது நன்னெறிக் களஞ்சியம்
காரையம்பதி அ. நாகலிங்கம், எஸ். லாஸர் அண்டு ஸன்ஸ், கோலாலம்பூர், 1927, ப.344, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025257)
சாயமிடுவோர் தோழன்
ஆர்.எல்.காந்த், என்.அண்ணாஜி ராவ், கோயம்புத்தூர், 1927, ப.26, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004710)
சாரங்கதர ஸம்ஹிதை
வைத்திய கலாநிதி ஆபிஸ், சென்னை, பதிப்பு 3, 1927, ப.430, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 047887)
சாவித்திரி அல்லது கற்பின் வெற்றி
க. ராமஸ்வாமி அய்யங்கார், பி.என். பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.86, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031114)
சிங்கைச் சிலேடை வெண்பா
நமச்சிவாயப் புலவர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 3, 1927, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029051)
சிகிச்சாரத்நதீபம் வைத்திய சிந்தாமணி
சி.கண்ணுசாமி பிள்ளை, திருமகள்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1927, ப.287, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000043)
சிந்தாமணி கதா மாலை : மணி 1
வி. பாலம்மாள், சலிவன்ஸ் கார்டன் ரோட், சென்னை, 1927, ப.112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017872, 027054)
சில நண்பர்களின் வேண்டுகோளுக் கிணங்கி தாசிகள் வேசம் மைனர்கள் மோசம்
முஹம்மத்யூசுப் றாவுத்தர், விநாயகன் பிரஸ், பரமக்குடி, 1927, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030537)
சிலப்பதிகார விளக்கம்
ரா.பி.சேதுப் பிள்ளை, ஒற்றுமை ஆபிஸ், சென்னை, 1927, ப.84, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003960)
சிவ கணபதி முருகன் தியானாமிர்தத் திரட்டு
குகன் பிரஸ், பெங்களூர், பதிப்பு 2, 1927, ப.150, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033408, 023037, 034351)
சிவ சண்முகானந்தத் தியானம்
ஏ.சி.சிவராஜம் பிள்ளை, கலைமகள் விலாசம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023606)
சிவசாமி அல்லது நாட்டுப்புரத்தான் நகரப்பிரவேசம்
S.L.மாதவராவ் முதலியார், பாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 5, 1927, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011603, 035979, 050731)
சிவஞானபோதம்
மெய்கண்டதேவர், ஜனனுகூல அச்சுக்கூடம், திருச்சினாப்பள்ளி, 1927, ப.150, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011010, 029083, 101267)
சிவபெருமான் விருத்தகுமார பாலரானது : திருவிளையாடற் புராணக் கதை
பரஞ்சோதி முனிவர், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1927, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028667)
சிவவிஷ்ணு க்ஷேத்திர விளக்கம்
ரா.சீனிவாஸ அய்யர், மாறன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.317, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011888, 039945)
சிவார்ச்சனா சந்திரிகை
ஸ்ரீஅப்பையதீக்ஷிதர், சிவாகமசித்தாந்தபரிபாலன சங்கம், தேவகோட்டை, 1927, ப.243, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096452, 101709)
சிறுத்தொண்ட பத்தன் கதை
புகழேந்திப்புலவர், சரவணபவ அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011899)
சிறுவர்க்கான ஆரம்ப சிகிச்சையும் நோயாளிகளின் பாதுகாப்பும்
கோ.இரத்தினம் பிள்ளை, ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1927, ப.112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000197, 105093)
சிற்பரத்நாகரம்
மனோரஞ்சினி, சென்னை, 1927, ப.232, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010097)
சீகாழி ஸ்ரீ ஞானசம்பந்த லீலாசங்கிரகச் சிலேடை வெண்பா
ராம. சொ. சொக்கலிங்கச் செட்டியார், ஸ்ரீ குஞ்சிதசரணம் பிரஸ், சிதம்பரம், 1927, ப.42, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 046644, 047781, 103756)
சீதாராம வைத்தியசேகரம்
டி. என். சீதாராமய்யர், டி. என். சீதாராமய்யர் கம்பெனி, மதுரை, 1927, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3919.7)
சுகாதார நூல்
இண்டர்நேசனல் பிரிண்டிங் ஒர்க்ஸ், சென்னை, 1927, ப.202, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3940.12)
சுகாதார வாக்கிய விளக்கம்
எஸ்.பஞ்சாபகேச சர்மா, வி. சூ. சுவாமிநாதன், மதுரை, 1927, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005666)
சுடலைமாட சுவாமி வில்பாட்டு
திருமலைவாயல் முத்துசாமி பிள்ளை, ஸ்ரீ ராமாநுஜம் அச்சாபீஸ், மதுரை, 1927, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034806)
சுப்பிரமணியக் கடவுள்பேரில் மாதப்பதிகம், வாரப்பதிகம், திருச்செந்தூ ரகவல், திருமுருகாற்றுப் படை
திருமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.349-402, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026435.4)
சுப்பிரமணியர் மாலை
கோன்டன் எலக்ட்ரிக் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023458)
சுப்பிரமணியர் வளையற்சிந்து
க.இராமஸ்வாமி பிள்ளை, ஷண்முக விலாசம் பிரஸ், மதுரை, 1927, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002989)
சுப்பிரமணியர் வளையற்சிந்து
க.இராமஸ்வாமி பிள்ளை, மனோன்மணிவிலாச அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1927, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002990)
சுப்பிரமணியர் வளையற்சிந்து
க. இராமஸ்வாமி பிள்ளை, சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 038813)
சுப்ரமண்ய ஸ்வாமி கீர்த்தனை
ஆறுமுக உபாத்தியாயர், ஸ்ரீ பானுமதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.76, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 108048)
சுலோசனாஸதி
தூ.தா.சங்கரதாஸ் சுவாமிகள், மனோன்மணி விலாசம் அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1927, ப.84, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018332, 029578, 029684)
சூக்ஷூம கைத்தொழில் சாஸ்திரம் - முதற்பாகம்
கார்டியன் பிரஸ், சென்னை, பதிப்பு 4, 1927, ப.135, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3924.4)
செம்படவன்
ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1927, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105414)
செல்வியர் நியதி அல்லது மனைவியரின் கடமைகள்
மயிலை பா.மிக்கேல் சுவாமிப்பிள்ளை, சத்தியநேசன் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.54 (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 058709)
செவ்வந்திப் புராணம்
எல்லப்ப நாவலர், ஜனானுகூல அச்சுக்கூடம், திரிசிரபுரம், 1927, ப.108, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 103875)
சைவசமயா சாரியர்களாகிய நால்வர் பிள்ளைத்தமிழ்
ராம.சொ.சொக்கலிங்கச் செட்டியார், ஸ்ரீ குஞ்சிதசரணம் பிரஸ், சிதம்பரம், 1927, ப.222, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004633, 017755, 047663, 040753, 041427, 105985)
சைவசித்தாந்த உண்மைவரலாறு
கா.சுப்பிரமணிய பிள்ளை, திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006845)
சைவத் திருமுறை மகிமை
ஆ.சு.இராமலிங்க ஓதுவார், ஷண்முகசுந்தர விலாஸ பிரஸ், சிதம்பரம், 1927, ப.19, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025355, 025356, 025357, 047553, 049306, 049374, 027962)
சொரூபானந்தப் பொருளாகிய உபநிடதம்
வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 7, 1927, ப.30, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102166)
ஞான உபதேசப் பர்வதம்
மாதாக்கோயில் அச்சுக்கூடம், புதுவை, பதிப்பு 2, 1927, ப.488, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 055637)
ஞானசார விளக்கம்
தே. அ. சாமி குப்புசாமி, அமெரிக்கன் டைமண்ட் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.29, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023843)
ஞான சூரியன்
சுவாமி சிவானந்தா, ஊழியன் பிரஸ், காரைக்குடி, 1927, ப.156, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 037791)
தங்கசாலை தாசி மோகனாவின் கேஸ்
திருச்சி நடேச அய்யர், பிர்மானந்தா அச்சுக்கூடம், தஞ்சாவூர், 1927, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 039236)
தங்கவேணி
சி. நா. குப்புசாமி முதலியார், பாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 4, 1927, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033855)
தணிகைப் புராணம்
கச்சியப்ப முனிவர், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1927, ப.631, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096867)
தமிழ் அமைப்புற்ற வரலாறு
நல்லூர் சுவாமி ஞானப்பிரகாசர், வியாபார ஜக்கியசங்கம், சுன்னாகம், 1927, ப.112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051477 L)
தமிழ்நாட்டு இந்து சமயங்களின் சுருக்க வரலாறு
கா.சுப்பிரமணிய பிள்ளை, திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.42, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004798, 023529)
தமிழ்-பர்மா- இந்துஸ்தானி ஒக்கபிலேரி
நவீனகதா புத்தகசாலை, இரங்கோன், 1927, ப.144, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024245)
தமிழ்மொழியின் வரலாறு
வி. கோ. சூரியநாராயண சாஸ்திரி, வி. சூ. சுவாமிநாதன், மதுரை, 1927, ப.128, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028279, 028369)
தனபதி : ஓர் இனிய தமிழ் நாவல்
காஞ்சீபுரம் தி.அரங்கசாமி நாயுடு, பாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 4, 1927, ப.155, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007623)
தனிப்பாடற்றிரட்டு - இரண்டாம்பாகம்
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 4, 1927, ப.364, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 047736, 048002, 048003, 048004, 048005)
தனிவணிக வாலிபர் முதலாவது மகாநாடு : தலைமை முகவுரை
பிச்சப்பா சப்பிரமணியன், தனவணிக வாலிப மகாநாடு, இரங்கூன், 1927, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049710)
திராவிடப் பிரகாசிகை
சபாபதி நாவலர், அ. சிவகுருநாத பிள்ளை, சென்னை, 1927, ப.385, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100242)
திரிபதார்த்த சிந்தனை
திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1927, ப.28, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 060835, 101484)
திரிபதார்த்த ருபாதி தசகாரிய அகவல்
ஞானசம்பந்த தேசிக சுவாமி, திரிபுரசுந்தரி அச்சுக்கூடம், சீகாழி, 1927, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102208)
திரிலோக மோஹனாங்கி
வே.கன்னைய தாஸர், பெரியநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 4, 1927, ப.182, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025749)
திரிவாசகம் : ஆத்திச்சுவடி, குன்றைவேந்தன், வெற்றிஞானம்
ஔவையார், எம். எம். குமாரசாமி முதலியார், ஸ்ரீ சித்தார்த்தா புத்தக சாலை, கோலார் கோல்ட் பீல்ட், 1927, ப.132, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051314 L)
திருக்கடம்பநாத புராணம்
சுவாமிநாத தேசிகர், நோபில் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1927, ப.204, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019451, 103963)
திருக்கழுக்குன்றம் அல்லது பக்ஷி தீர்த்தம்
எம். எம். குமாரசாமி முதலியார், அரோரா அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.188, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 042762)
திருக்குறட் குமரேச வெண்பா
ஜெகவீர பாண்டியனார், ஸ்ரீ ராம் பிரஸ், தூத்துக்குடி, 1927, ப.100, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 057405)
திருக்குறள்
திருவள்ளுவர், B. இரத்தின நாயகர் அண்டு ஸன்ஸ், திருமகள் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1927, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 047750)
திருக்குறள்
திருவள்ளுவர், வாவிள்ள இராமசாமி சாஸ்த்ருலு அண்ட் ஸன்ஸ், சென்னை, 1927, ப.133, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 082785)
திருக்குறள் நாடகம்
மயிலை சீனி.கோவிந்தராசனார், மயிலை மாணிக்கவேல் முதலியார், சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.223, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000946, 000947, 019934, 040351)
திருக்குறள் விளக்கம் அல்லது திருக்குறள் நீதிக் கதைகள்
ம.சுந்தர சுப்பிரமணியம், அல்லயன்ஸ் கம்பெனியார், சென்னை, பதிப்பு 4, 1927, ப.131, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000693)
திருச்சிராப்பள்ளி தேவாரத் திருப்பதிகங்கள் : க்ஷேத்திரத் திருவெண்பா
சம்பந்தர், ஜனானுகூல அச்சுக்கூடம், திருச்சினாப்பள்ளி, 1927, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027712, 027713)
திருச்செந்தூ ரகவல்
சிற்றம்பலநாடிகள், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 5, 1927, ப.15, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003369)
திருச்செந்தூர்க் கந்தர் கலிவெண்பா
குமரகுருபர அடிகள், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1927, ப.61, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013667, 106396)
திருச்செந்தூர்ப் பிள்ளைத்தமிழ்
பகழிக்கூத்தர், திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1927, ப.97, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003209, 025441)
திருச்செந்தூர்ப் புராண வசனம்
அ.சுந்தரநாத பிள்ளை, மீனலோசனி அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1927, ப.103, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017447)
திருச்செந்தூர்ப் புராணவசனம்
அ.சுந்தரநாத பிள்ளை, மு. கிருஷ்ணபிள்ளை, மதுரை, 1927, ப.103, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034234, 034235)
திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சரித்திரம்
கா.சுப்பிரமணிய பிள்ளை, திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1927, ப.280, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017038, 047296)
திருப்பள்ளி யெழுச்சி
மாணிக்கவாசகர், சிவநேசன் அச்சியந்திரசாலை, பலவான்குடி, 1927, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018152, 018153)
திருப்பாடற்றிரட்டு
குணங்குடி மஸ்தான் சாஹிபு, B.இரத்தின நாயகர் & சன்ஸ், ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.352, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013485)
திருப்பாடற்றிரட்டு
குணங்குடி மஸ்தான் சாஹிபு, வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.387, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030509, 033337)
திருப்பாடற்றிரட்டு
பட்டினத்தார், பி. என். சி. பிரதர்ஸ் ஏஜண்டு புக்ஸெல்லர்ஸ், அண்டு பப்ளிஷர்ஸ், மதுரை, 1927, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013798)
திருப்பாடற்றிரட்டு
பட்டினத்தார், கே. வெ. துரைசாமி முதலியார், கீ. திருவேங்கட முதலியார், மதறாஸ், 1927, ப.404, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006553)
திருப்பாடற்றிரட்டு
பட்டினத்தார், சங்கநிதி விளக்கம் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 038404)
திருப்பாடற்றிரட்டு
பட்டினத்தார், வாவிள்ள இராமசாமி சாஸ்த்ருலு அண்ட் ஸன்ஸ், சென்னை, 1927, ப.46, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106890)
திருப்பாதிரிப் புலியூர் தலபுராண வசனம்
மு. சாமிநாதையர், வெங்கடா பிரிண்டிங் வொர்க்ஸ், திருப்பாதிரிப்புலியூர், 1927, ப.47, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017121)
திருப்புகழ்
அருணகிரிநாதர், திருமகள்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1927, ப.402, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014425)
திருப்புகழ்
அருணகிரிநாதர், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1927, ப.101, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014526)
திருப்பைஞ்ஞீலி புராணம்
மதுரை மெய்ப்பாத புராணிகர், நோபில் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.352, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034559, 103806)
திருமங்கை மன்னன்
பூ. அ. பாஷ்யம் ஐயங்கார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1927, ப.44, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 108154)
திருமுதுகுன்ற மென்னும் விருத்தாசல புராணம்
சு. இராஜமாணிக்கம் பிள்ளை, ஸ்ரீ வேலன் அச்சுக்கூடம், சிதம்பரம், 1927, ப.49, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 046646)
திருமுருகாற்றுப் படை : சிற்றாராய்ச்சி
நக்கீரர், ராவ் பகதூர் M. ஆறுமுகம்பிள்ளை, லாலி எலெக்டிரிக் அச்சுக்கூடம், தஞ்சை, 1927, ப.38, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3680.8)
திருவருட்பாத் திரட்டு
வாவிள்ள இராமசாமி சாஸ்த்ருலு & சன்ஸ், சென்னை, 1927, ப.111, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 039164)
திருவள்ளுவர் நூல்நயம்
ரா.பி.சேதுப் பிள்ளை, திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.182, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000884, 003781)
திருவாசகம்
மாணிக்கவாசகர், சைவபரிபாலன சபை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.222, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023691, 006640, 017461, 017462, 017463, 024685)
திருவாய்மொழி
நம்மாழ்வார், நோபில் அச்சுக்கூடம், திருவல்லிக்கேணி, 1927, ப.502, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 060583 L)
திருவாரூர் வன்மீகபுரமெனும் மடப்புரம் ஸ்ரீகுரு தக்ஷிணாமூர்த்தி சுவாமிகள் சரித்திரம்
சிவானந்த சுவாமி, பிரிட்டானியா பப்லிசிடி கம்பெனி, சென்னை, பதிப்பு 6, 1927, ப.71, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண்023930, 008176, 012240)
திருவாலவா யுடையார் திருவிளையாடற் புராணம்
செல்லிநகர் பெரும்பற்றப்புலியூர் நம்பி, கேசரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.424, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008075, 010658, 104012)
திருவிசைப்பா திருப்பல்லாண்டு
திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1927, ப.143, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025560, 101099)
திருவிளையாடற் புராணம்
மீனலோசனி அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1927, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028665)
திருவுசாத்தான மாகிய சூதவனபுராணம்
குமரன் அச்சுக்கூடம், காரைக்குடி, பதிப்பு 2, 1927, ப.205, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017727, 020428, 049716)
திருவூடல்சார சங்கிரகம்
முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.62, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023641, 034582, 102875)
தினசரி உபதேச மொழிகள்
குமரன் அச்சுக்கூடம், காரைக்குடி, 1927, ப.166, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024695, 038094)
துருவன் திருமணம்
விஜயன் பிரஸ், மதுரை, 1927, ப.160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036724)
தேசத்தலைவர் செந்தமிழ் கீதம்
வி. சுப்பையாப்பிள்ளை, பெரியநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 054817)
தேசீய கீதம்
புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016932)
தேதி ஜந்திரி - முதலாவது பாகம். 1867 பிரபவ முதல் 1927 அக்ஷய வரையில்
T.M.பஞ்சாபகேசய்யர், ஸ்ரீ காமாக்ஷி அம்மன் பிரஸ், கும்பகோணம், 1927, ப.129, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009847)
தேம்பாவணி
மாதாக் கோவில் அச்சுக்கூடம், புதுவை, 1927, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051366, 051367, 051368, 107081, 107082, 107083)
தேம்பாவணிக் கருப்பொருள் அல்லது அர்ச் சூசையப்பர் மான்மியம்
மு. ஆரோக்கியசாமி பிள்ளை, அர்ச். சூசையப்பர் தொழிற்சாலை அச்சாபீஸ், திருச்சினாப்பள்ளி, பதிப்பு 2, 1927, ப.228, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 037969)
தைலமுறைகள் 100
அகத்தியர், புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000014)
தைலவருக்கச் சுருக்கம்
தேரையர், ஏரோ பிரஸ், சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.136, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000305)
தொட்டியத்தான் என்னும் கருப்பண்ண ஸ்வாமிபேரில் பஞ்சரத்னம்
சி. மா. மாசாணம் சேர்வை, வித்யா லக்ஷ்மி பிரஸ், சிவகெங்கை, 1927, ப.27, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041260, 042381, 042382)
நக்கீரர்
நடுக்காவேரி மு.வேங்கடசாமி நாட்டார், டாட்சன் பிரஸ், திருச்சினாப்பள்ளி, பதிப்பு 2, 1927, ப.90, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005305, 031751)
நக்ஷத்திரமாலை
வர்த்தமானதரங்கிணி அச்சுக்கூடம், சென்னபட்டணம், 1927, ப.214, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3647.20)
நடராஜப்பத்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1927, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001987, 024434)
நந்தனார் சரித்திரத் திருப்புகழ்
கும்பகோணம் கே. வி. கதிர்வேல் பிள்ளை, ஸ்ரீஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106954)
நந்திக் கலம்பகம்
மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை, 1927, ப.34, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003052, 003053, 046324, 100583)
நபிகள் நாயகமும் நான்கு தோழர்களும்
பா.தாவூத்ஷா, தாரூல் இஸ்லாம் ஆபீஸ், சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.196, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030507)
நமச்சிவாய மாலை
குருநமச்சிவாய தேவர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 16, 1927, ப.10, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002881)
நல்லதங்காள் கதை
புகழேந்திப்புலவர், சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011902)
நல்லொழுக்கம்
செயின்ட் ஜோசப்ஸ் இண்டஸ்டிரியல் ஸ்கூல் பிரஸ், திருச்சினாப்பள்ளி, பதிப்பு 12, 1927, ப.82, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034176)
நல்வழி
ஔவையார், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.43, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031688, 040556, 003641)
நவக்கிரக தோத்திரத் திருப்புகழ்
கன்னையா செட்டியார், கலைமகள் விலாசம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.31, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001214)
நவரத்தின திருப்புகழ்
அருணகிரிநாதர், நாகை. சரவண முதலியார், சென்னை, 1927, ப.29, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011508)
நளவெண்பா
புகழேந்திப் புலவர், ஆர். வெங்கடேஸ்வர் கம்பெனி, சென்னை, 1927, ப.119, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015242, 028516)
நாட்டுத் திலகம் என்னும் ராட்டுப்பாட்டு
கவிகுஞ்சர பாரதி, மீனாக்ஷி விலாஸ் பிரஸ், மதுரை, பதிப்பு 2, 1927, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015702)
நாப் பழக்கத்திற்கான நற்கதைகள்
சே. சோமசுந்தரம் பிள்ளை, ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1927, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 107233)
நானாவித இன்ஷூரன்ஸூ களின் விவரங்கள்
இம்பீரியல் பிரஸ், இரங்கோன், 1927, ப.123, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009623)
நான்காம் பாட புத்தகம் : ஐந்தாம் வகுப்பு
கா. நமச்சிவாய முதலியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1927, ப.131, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 046662)
நிகண்டு 1200
சட்டைமுனி, ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.183, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006333)
நித்திய கன்ம நெறி
சிதம்பரநாத முனிவர், ஆனந்த ஸாகர அச்சுக்கூடம், மாயவரம், 1927, ப.89, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 109097, 102209)
நித்யாநுஸந்தாநம்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026142)
நித்யாநுஸந்தாநம், உபதேசரத்தின மாலை, திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி, ஆர்த்தி ப்ரபந்தம், ஞானஸாரம், ஸப்தகாதை
B. இரத்தின நாயகர் அண்டு சன்ஸ், சென்னை, 1927, ப.152, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025682)
நீதிசாஸ்திரம்
சாஸ்த்ரஸஞ்ஜீவிநி பிரஸ், மதராஸ், 1927, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049797)
நீதி நூல்
வேதநாயகம் பிள்ளை, சரவணபவ அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.107, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 128385)
நீதிநெறிவிளக்கம்
குமரகுருபர அடிகள், வாவிள்ள இராமசாமி சாஸ்த்ருலு அண்ட் ஸன்ஸ், சென்னை, 1927, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014325)
நீதிவெண்பா
வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னப்பட்டணம், பதிப்பு 8, 1927, ப.61, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008815, 031437)
நூதன நான்காம் வாசக புஸ்தகம்
கா.நமச்சிவாய முதலியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1927, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010780)
நூர்ஜஹான்
பா.தாவூத்ஷா, தாருல் இஸ்லாம் ஆபிஸ், சென்னை, 1927, ப.102, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004251)
நெல் வயல்களில் நண்டு பிடிக்கும் விதம்
சூப்பிரடெண்டெண்ட், அரசு அச்சகம், சென்னை, 1927, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 110363)
நேமிநாதம்
குணவீரபண்டிதர், வாவிள்ள இராமசாமி சாஸ்த்ருலு அண்ட் ஸன்ஸ், சென்னை, 1927, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100313)
பகவத்கீதை வெண்பா
அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார், ஸ்ரீ வாணீ விலாஸ் பிரஸ், ஸ்ரீரங்கம், 1927, ப.100, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102785)
பக்தி மார்க்கம்
ஸ்வாமி பரமாநந்தர், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடம், சென்னை, 1927, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024058)
பச்சிலை மூலிகை அகராதி
க.சண்முக முதலியார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.76, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001429)
பஞ்சதந்திரம்
தாண்டவராய முதலியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1927, ப.164, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008559)
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்
அகத்தியர், புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.149, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3926.6)
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்
அகத்தியர், பி. நா. சிதம்பர முதலியார் பிரதர்ஸ், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.100, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 047885)
பஞ்சமித்திரம் 300
இராமதேவர், ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாசம் பிரஸ், மதுரை, 1927, ப.78, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000271)
பஞ்சரத்தினத் திருப்புகழ்
அருணகிரிநாதர், திருமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.173-311, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026435.3)
பஞ்சரத்தினம் 500
திருவள்ளுவ நாயனார், சித்தர் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000312, 000313)
பதஞ்சலி யோக ஸூத்ரம்
பாரதியார், பாரதி பிரசுராலயம், சென்னை, 1927, ப.52, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013289, 107177)
பதிவிரதா பராக்கிரமம் அல்லது சாவித்ரிசத்யவான்
நா. கிருஷ்ணசாமிநாயுடு, எக்ஸெல்ஸியர் பிரஸ், மதுரை, 1927, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036264, 048626)
பதினெண் சித்தர்கள் பெரிய ஞானக்கோர்வை
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018953)
பத்தினிப் பெண்டிர்
ம.க.ஜயராம் நாயுடு, ரா.லோகநாதம் பிள்ளை, சென்னை, 1927, ப.146, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019687)
பவளக்கொடி மாலை
புகழேந்திப்புலவர், முரஹரி பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012580)
பவளக்கொடி மாலை
புகழேந்திப்புலவர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012581)
பழனியாண்டவர் பேரில் உடற்கூறு ஆனந்தக்களிப்பு
கலைமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002054)
பன்னிருகாண்ட வைத்தியம் 200
அகத்தியர், ஸ்ரீ ராமச்சந்திரவிலாச அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1927, ப.62, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3838.4)
பாதஞ்ஜலயோக ஸூத்திரம்
ஆர்யமதஸம்வர்த்தனீ பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.309, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096452, 096454)
பாம்பாட்டிச் சித்தர் பாடல்
பாம்பாட்டிச் சித்தர், நாராயணசாமிப் பிள்ளை & பிரதர், சென்னை, 1927, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001567)
பாம்பாட்டிசித்தர் பாடல்
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031314)
பாம்பாட்டிச் சித்தர் பாடல்
பாம்பாட்டிச் சித்தர், திருமகள்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1927, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001620)
பாரத கீதம் : மலர் 1
சுத்தானந்த பாரதியார், பாரதி அச்சுக்கூடம், மன்னார்குடி, 1927, ப.22, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019372)
பாரத மருத்துவ சரிதம்
ஆ. லக்ஷ்மிபதி, தன்வந்திரி பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.43, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3835.7)
பார்சி சதார மென்னும் சௌந்தரவல்லி சரிதை
ரா.மு.சுப்பராயலு நாயுடு, சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014929)
பார்ப்பன ரல்லாதார் (ஜஸ்டிஸ் கக்ஷி) தலைவர்களின் பாட்டு
தி. வீ. சுப்பிரமணியம், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகப் பதிப்பு நிலையம், சென்னை, 1927, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033496)
பாலபாடம் - இரண்டாம் புத்தகம்
ஆறுமுக நாவலர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 12, 1927, ப.89, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048221, 048222, 048223, 048224, 048225)
பாலபாடம் - மூன்றாம்புத்தகம்
ஆறுமுக நாவலர், கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னபட்டணம், 1927, ப.283, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048208)
பாலர் இராமாயணம் - இரண்டாம் புத்தகம்
எஸ். எஸ். அருணகிரிநாதர், இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1927, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048291)
பிரச்நோத்ர ரத்நமாலிகா
ஸ்ரீ சங்கரவிலாச சாரதாமந்திர பிரஸ், தஞ்சை, 1927, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102099)
பிரமோத்தர காண்டத்தில் சத்தியாதனன் சரித்திரமென்னும் அஞ்சுமதி கலியாண நாடகம்
S. அருணாஜல ஆழ்வார், ஸ்ரீஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.43, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106982)
பிரம்மஞான பரம ரகசியம்
வாசுதேவராவ் கேய்க்வார், மாணிக்க விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.176, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025152)
புதிய ஆத்திசூடி
பாரதியார், எஸ்.என். பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041606)
புதுகோட்டையைச் சார்ந்த தேனிமலை ஸ்ரீ சண்முகக்கடவுள் திருப்பதிகம், தோத்திரப்பத்து
வை.செல்லையாச் செட்டியார், சாமிவேல் பவர் அச்சியந்திரசாலை, இரங்கூன், பதிப்பு 2, 1927, ப.15, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006280, 006281, 006282, 006283, 006284, 006285, 012419)
புத்த விஜயம்
சுத்தானந்த பாரதியார், பாரதி அச்சுக்கூடம், மன்னார்குடி, 1927, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028161)
புருஷனுடன் பிராணம்விட்ட 2 பதிவிரதைகள் சிந்து
பெரியநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012629)
புலவர் வறுமை
கா. நமச்சிவாய முதலியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1927, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105598)
பூஜா ராமாயணம் அல்லது ஸ்ரீராமர் தோத்திரம்
பூதூர் வைத்தியநாதையர், எஸ்,என். பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.19, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005563)
பெண்மதிமாலை, பெண்கல்வி, பெண்மானம்
வேதநாயகம் பிள்ளை, V.G.ஆரோக்கியசாமி & பிரதர்ஸ், மாயவரம், பதிப்பு 4, 1927, ப.198, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003694, 046149, 031145, 031146, 039965)
பெரிய சோதிட அரிச்சுவடி
த.குப்புசாமி நாயுடு, ஸ்ரீ மீனாம்பிகை அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1927, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017557, 017558)
பெரியபுராணம்
சேக்கிழார், திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1927, ப.41, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 046643, 101801)
பெருமக்கள் கையறு நிலையும் மன்னைக் காஞ்சியும்
பரந்தாமனார், தென்னிந்திய தமிழ்க் கல்விச் சங்கம், சென்னை, 1927, ப.29, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 097290, 105788)
பேரின்பக்காதல், மாதா உலா, பேரின்பப் பாடல்கள்
மாதாக்கோயில் அச்சுக்கூடம், புதுவை, பதிப்பு 10, 1927, ப.31, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 056176)
பேரின்பக் கீர்த்தனங்கள்
மழவாபுரி சிதம்பரபாரதி, குமரன் அச்சுக்கூடம், காரைக்குடி, 1927, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020501, 007741, 010635, 015831, 106568, 108009)
பொன் ஆடு
வே. இராஜகோபாலையங்கார், கம்பர் புஸ்தகாலயம், சென்னை, 1927, ப.52, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034456)
போலிஸ் கிலி பொதி ராயர்
வ.கிருஷ்ணஸ்வாமி சர்மா, ஸ்ரீ ஷண்முகா அச்சியந்திர சாலை, திருப்பாதிரிப்புலியூர், 1927, ப.15, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025777)
போற்றிப் பஃறொடை
உமாபதி சிவாசாரியார், கலாரத்நாகரம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028310)
மகளிர் ஒழுக்கம்
S.N.ஸ்ரீநிவாஸபிள்ளை, பாளையங்கோட்டை பிரிண்டிங் பிரஸ், பாளையங்கோட்டை, 1927, ப.114, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018939)
மகான் அரவிந்தகோஷ் மனைவியாருக்கு எழுதிய கடிதம்
லோகோபகாரி புத்தகசாலை, சென்னை, 1927, ப.19, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029002, 046773, 047253, 047258, 047259, 047260, 047261)
மக்கள் தாலாட்டு
பெரி.இலக்குமணச் செட்டியார், விவேகாநந்த வாசகசாலையார், கொப்பனாப்பட்டி, 1927, ப.10, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001810, 011843, 011844)
மங்கையர்க் கரசியின் காதல் முதலிய கதைகள்
வ.வே.ஸூ.ஐயர், எஸ். கணேசன், சென்னை, 1927, ப.149, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 057244, 009645)
மதறாஸின் மர்மம்
கோலவாறு ரா. கிருஷ்ணசாமி நாயுடு, M.கோபால், சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.62, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015434)
மதிவாணன்
வி. கோ. சூரியநாராயண சாஸ்திரியார், வி. சூ. சுவாமிநாதன், மதுரை, பதிப்பு 3, 1927, ப.102, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 086314)
மதுரை சில்லா மாபலிச்சேரியில் மாமியார் கொடுமை சகியாத மருமகள் காரீயத்தைக் காய்ச்சிக் காதிலூற்றி கொன்ற வேடிக்கைச் சிந்து
டயமன்ட் அச்சியந்திரசாலை, கொழும்பு, 1927, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012637)
மயில் பாட்டு
மதுரை கந்தசுவாமி, கலைமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 3, 1927, ப.15, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041244)
மனிதவசியம் அல்லது உலகியல் ஓழுக்கம்
மறைமலையடிகள், டி. எம். அச்சுக்கூடம், பல்லாவரம், 1927, ப.188, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004722, 015109)
மனுமுறைகண்ட வாசகம்
இராமலிங்க அடிகள், தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1927, ப.112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014466)
மன்ரேசா
J. சந்தியாகப்பர், செயிண்ட் ஜோசப்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்கூல் பிரஸ், திருச்சினாப்பள்ளி, 1927, ப.410, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 057893)
மானநஷ்ட வியாஜ்யம்
கணேசய்யர், கிராண்ட் அண்ட் கம்பெனி, சென்னை, 1927, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008864)
மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ்
குமரகுருபர அடிகள், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.116, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013659, 036156)
மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ்
குமரகுருபர அடிகள், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013961, 013962, 105865)
மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ்
குமரகுருபர அடிகள், மு. கிருஷ்ணப் பிள்ளை, மதுரை, 1927, ப.68, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013963)
முகல் மன்னர் வரலாறு : முற் பகுதி
பூ. அ. பாஷ்யமையங்கார், ரா. லோகநாதம் பிள்ளை, சென்னை, 1927, ப.135, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 109098)
முத்தி நெறி
இராமகிருஷ்ணானந்த ஸ்வாமிகள், ராமகிருஷ்ண மடம், மயிலாப்பூர், சென்னை, 1927, ப.19, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010592, 037940)
முத்து மாமா
விசித்திரநாதன், வாஸன் புஸ்தகசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034406)
முப்பெருந் தொண்டர் அல்லது செயற்கரிய செய்தார்
எஸ். எஸ். அருணகிரிநாதர், விநாயகம் அண்டு கம்பெனி, சென்னை, 1927, ப.136, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 050093)
முருகக்கடவுள் பதிற்றுப்பத் தந்தாதி
கோயமுத்தூர் நாகலிங்கசுவாமி, கரிவரதப் பிள்ளை, பொய்கைப்பாக்கம், 1927, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102727, 105878)
முருகன்
T.பக்தவத்சலம், M.P.விட்டல் & கோ, பெரிய காஞ்சீவரம், 1927, ப.159, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023391)
முருகன் அல்லது அழகு
திரு. வி.கலியாணசுந்தரனார், சாது அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.212, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007607, 026083)
மூதுரை
ஔவையார், பி. நா. சிதம்பர முதலியார் பிரதர்ஸ், மதறாஸ், 1927, ப.19, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030939)
மூதுரை
ஔவையார், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.34, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010532, 006448, 006449, 006450, 031718)
மெஞ்ஞானத் தங்கம்
தக்ஷணாமூர்த்தியார், லெக்ஷிமி விலாசம் பிரஸ், சாத்தூர், 1927, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025949)
மேக மாலை
கெ. என். சிவராஜ பிள்ளை, மீரானையா பிரஸ், திருநெல்வேலி, 1927, ப.22, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025957, 105783)
ராணி மங்கம்மாள் சரித்திரம்
நெ.ரா.சுப்பிரமணிய சர்மா, இ. மா. கோபாலக்கிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, பதிப்பு 5, 1927, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004193)
ராமதாஸ சரித்திர கீர்த்தனை
குத்தனூர் சின்னசாமி சாஸ்திரி, பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.94, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010484)
ராமமந்திர மென்னும் ஸ்ரீ பூஜா ராமாயணம்
தி.சீனிவாச பட்டாச்சாரியார், கலைமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.15, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006371)
ரிப்வான் விங்கிள்
இ. மு. சுப்பிரமணிய பிள்ளை, மொழி., திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடெட், சென்னை, 1927, ப.59, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020251, 033802)
ருக்மணி அல்லது புருஷனை பிரபுவாக்கிய கண்மணி
பா.ஸ்ரீ.துரைஸ்வாமி ஐயங்கார், எஸ்.எம்.பாட்ஷா, பாபநாசம், 1927, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011205)
ரெங்கூன் பர்மாடாப்பு நொண்டிச்சிந்து
சீ.இராமசுவாமி ஐயங்கார், மீனாக்ஷி விலாஸ் பிரஸ், மதுரை, 1927, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030556)
ரெட்டிகுடியேசல்
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106712)
வசீகரன் அல்லது அடிமையாலடைந்த அரசின் சுதந்தரம்
ப.கமேச முதலியார், ஸ்ரீ பாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 3, 1927, ப.198, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 050837)
வள்ளல்களின் வரலாறு
எஸ். எஸ். அருணகிரிநாதர், ரா. லோகநாதம் பிள்ளை, சென்னை, 1927, ப.142, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031970)
வள்ளி தெய்வானை ஏசலெனும் சுப்ரமணியர் சமாதானம்
சீ.இராமசுவாமி ஐயங்கார், பெரியநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018342)
வாதசௌமியம் 1200
அகத்தியர், ஸ்ரீ ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.288, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000086)
வாதவைத்தியம் 300
இராமதேவர், ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாசம் பிரஸ், மதுரை, 1927, ப.78, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000288, 000412)
வாயாடி வம்பன்
காஞ்சீபுரம் தி.அரங்கசாமி நாயுடு, ஸ்ரீ பாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 7, 1927, ப.68, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008317)
விநாயகர் அகவல்
ஔவையார், வாவிள்ள இராமசாமி சாஸ்த்ருலு அண்ட் ஸன்ஸ், சென்னை, 1927, ப.11, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106885)
விநாயகர், சுப்ரமண்ய, சிவ, சத்தி அஷ்டோத்ர சதநாமங்களும் மூத்தநாயனார் இரட்டைமணி மாலையும்
திருமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026435.1)
விநாயகர் திருவகவல்
நக்கீரர், திருமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.91-169, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026435.2)
விநாயகர் புராணத்துள் ஓர் சரித்திரமாகிய அரசியற்கைப் படலம்
கச்சியப்ப முனிவர், ஸ்டார் பிரஸ், கும்பகோணம், 1927, ப.84, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000685, 101741)
விநோதரச விசித்திரக் கொத்துகள்
வாசுதேவராவ் கேய்க்வார், கர்ஸன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.174, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010220)
விபூதி விளக்கம்
தே. அ. சாமி குப்புசாமி, அமெரிக்கன் டைமண்ட் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.94, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 101955)
விலக்ஷணா னந்தர் அகத்தீஸ்வரரைத் தெரிசிக்கச் சென்றது
ஹநுமான் அச்சியந்திரசாலை, விழுப்புரம், 1927, ப.21, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031765)
விவேக சிந்தாமணி
திருமகள்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1927, ப.71, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005237)
வினோத ஜாலக் கண்ணாடி
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், பெரியநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006405)
விஸ்வகர்மீய ஆயாதிப் பொருத்த விளக்கம்
சு. ஏ. முத்துக்குமாரஸ்வாமி, பறங்கிப்பேட்டை, 1927, ப.125, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008876)
வீட்டு வைத்தியர்
எம்.ஜே.ஷர்மா, கணபதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 11, 1927, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012876)
வீட்டு வைத்தியர்
எம். ஜே. ஷர்மா, ஸ்ரீ கணபதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 12, 1927, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3925.6)
வீர சிவாஜி விஜயம்
சுத்தானந்த பாரதியார், சிவாஜி மூன்றாம் நூற்றாண்டு கமிட்டி, சென்னை, 1927, ப.26, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004506, 013551, 020179, 046714, 046805, 047215, 105122)
வேதாந்த சூடாமணி வசன வினாவிடை
கோ. வடிவேலு செட்டியார், நோபிள் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.224, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 038067)
வேளாளரது தோற்றமும் அவர்தம் வரலாறும்
வல்லை பாலசுப்பிரமணியன், சென்னை வேளாள சங்கம், மதறாஸ், 1927, ப.102, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051348, 108543)
வேளாளர் நாகரீகம்
மறைமலையடிகள், டி. எம். அச்சுக்கூடம், பல்லாவரம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003849, 010920)
வேழமுகம்
ஔவையார், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1927, ப.120, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008951, 103141)
வைக்கம் வீரர் சொற் பொழிவு
தந்தை பெரியார் ஈ.வே.ராமசாமி, தென்னிந்திய நலவுரிமைச் சங்கம், காரைக்குடி, 1927, ப.33, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004687, 004688, 004689, 004690, 003950)
வைத்தியசார சங்கிரகம்
ஆயுள்வேத பாஸ்கரன் கந்தசாமி முதலியார், வித்தியாரத்நாகரம் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.576, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018364)
வைத்திய சிந்தாமணி 700
இராமதேவர், மனோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடம், மதுரை, 1927, ப.199, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000268)
வைத்திய சிரோரத்ன நடனகாண்டம் 1500
புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.256, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3924.7)
வைத்திய மலை அகராதி
B.இரத்தின நாயகர் & சன்ஸ், திருமகள்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1927, ப.63, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019436)
வைத்தியம் பின்னெண்பது
அகத்தியர், மயிலை க. மாணிக்கவேல் முதலியார், சென்னை, 1927, ப.139, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005385, 107592)
வைத்திய விளக்கம் என்னும் அமிர்தசாகரம் : பதார்த்தசூடாமணி
யாழ்ப்பாணம் இருபாலைச் செட்டியார், சைவப்பிரகாச யந்திரசாலை, யாழ்ப்பாணம், 1927, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3823.1)
வைத்தீசுரன் கோயில் புராணம்
சு. இராஜமாணிக்கம் பிள்ளை, ஸ்ரீ வேலன் அச்சுக்கூடம், சிதம்பரம், 1927, ப.93, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034716)
வைப்பு 800
மச்சமுனி, புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.120, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000371)
ஜநவிநோதிநி
ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1927, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 104835, 104836)
ஜய காந்தன்
விசித்திரநாதன், கஜலட்சுமி விலாஸ புத்தகசாலை, மதராஸ், 1927, ப.112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015947)
ஜீவரத்தினம்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், கோள்டன் எலக்ட்ரிக் பிரஸ், சென்னை, 1927, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017578)
ஜெயங்கொண்டார் சதகம்
பாடுவார் முத்தப்பர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.62, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004380, 005886)
ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய த்யானம்
காஞ்சீபுரம் தி. அரங்கசாமி நாயுடு, கலைமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023942)
ஸ்ரீ இராம செயப் பதிகம்
ஜி. வி. அண்டு சன்ஸ், ஸ்ரீ மீனாம்பிகை அச்சுக்கூடம், காரைக்குடி, 1927, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006106, 006583)
ஸ்ரீஏகாதசி புராணம்
சு. வை. மீ. சிவசுப்பிரமணியச் செட்டியார், ஷண்முக சுந்தர விலாஸ பிரஸ், சிதம்பரம், 1927, ப.62, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020805)
ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலாமிர்தம்
திருவாளொளிபுத்தூர் டி. ஜி. கலியப்பெருமாள், கலைமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031611)
ஸ்ரீ சிவ சுப்பிரமணியக் கடவுளின்பேரில் சிவசெந்திமாலை
அஷ்டலெக்ஷிமி விலாசம் அச்சுக்கூடம், மதுரை, 1927, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002775)
ஸ்ரீ சிற்பரை சோடசம், ஸ்ரீ மனோந்மணி ஏகாதசம்
தி. மு. முக்கண்ணாச்சாரி, விஸ்வகுலோத்தாரண அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031855)
ஸ்ரீதிருப்பதி வேங்கடாசலபதி க்ஷேத்திர ஸ்தலபுராண மஹாத்மிய வைபவம்
வியாஸ முத்திராக்ஷர சாலை, திருப்பதி, 1927, ப.46, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016055, 016056)
ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷர அஷ்டாக்ஷர மந்த்ரார்த்த ஸங்க்ரஹ விளக்கம்
சோளங்கிபுரம் சிவ.அருணகிரி முதலியார், நோபில் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1927, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023998, 027357, 102487)
ஸ்ரீபாலன்
வீ. ஆறுமுகஞ் சேர்வை, ஆரியன் புத்தகசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.119, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011863, 030130)
ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு தசாவதாரத் தியானம்
காஞ்சீபுரம் தி. அரங்கசாமி நாயுடு, கலைமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.125, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031609)
ஸ்ரீமத் கம்பராமாயண வசனம்
கோள்டன் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.635, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 037503)
ஸ்ரீமத் கம்பராமாயண வசனம்
பி. நா. சிதம்பரமுதலியார் பிரதர்ஸ், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 124160, 124161)
ஸ்ரீமத்திராவிட ஸ்ரீமகாபாரதம் விராடபர்வம்
த.சண்முகக்கவிராயர், திருமகள்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1927, ப.209, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023643)
ஸ்ரீமஹா பாகவதசார சங்கிரகம்
எஸ். பி. வெங்கடேச சர்மா, இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1927, ப.158, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031406, 039323)
ஸ்ரீரங்க மகத்துவம்
உரையூர் நித்தியானந்த பிரமம், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015733)
ஸ்ரீராம நாமாமிர்த அற்புத ஆனந்த ராமத்யானம்
உத்திரமாயூரம் எஸ்.இராமமூர்த்தி, கலைமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006373)
ஸ்ரீலளிதாதேவீ மகான்மியக் கீர்த்தனங்கள்
திருவனந்தபுரம் கரமனை நீலகண்டதாஸர் சுவாமி, ஸ்தாணுநாதசிவன், திருவனந்தபுரம், 1927, ப.114, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 108021)
ஸ்ரீலோலன்
அ. ரா. கெங்காதரன், T. S. ராஜம் அண்டு சன், காஞ்சீபுரம், 1927, ப.200, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051020, 051184)
ஷண்முகநாதன் அல்லது தனவைசிய மைனர்
சொ.பனையப்ப செட்டியார், பி. ஆர். இராமையர், சென்னை, 1927, ப.257, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007489, 007490, 025448)
ஷெய்கு நாயகத்தின் ஜீவியசரித்திரம்
எம். ஏ. நெயினான்முகம்மதுப் பாவலர், அமெரிக்கன் டைமெண்ட் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.55, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9418.10)
ஹிப்நாடிஸ மெஸ்மரிச மென்னும் வாயுவேக மனோவசிய சாஸ்திரம்
செழுமணவை தேவேந்திரநாத பண்டிதர், ஷண்முகானந்த புத்தகசாலை, மதராஸ், 1927, ப.214, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015388)


உங்கள் நூல்கள் அட்டவணை.காம் (www.attavanai.com) தளத்தில் இடம்பெற...
     உங்கள் நூல்கள் எமது அட்டவணை.காம் (www.attavanai.com) தளத்தில் இடம்பெற நூலின் ஒரு பிரதியை எமக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (முகவரி: கோ.சந்திரசேகரன், ஏ-2, மதி அடுக்ககம் பிரிவு 2, 12, ரெட்டிபாளையம் சாலை, ஜெஸ்வந்த் நகர், முகப்பேர் மேற்கு, சென்னை-600037 பேசி: +91-94440-86888). நூல் பழைமையானதாக இருந்தாலோ அல்லது கைவசம் நூல் பிரதி இல்லை என்றாலோ நூல் குறித்த கீழ்க்கண்ட தகவல்களை எமது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (gowthamwebservices@gmail.com)
நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)


இசையில் நடனத்தில் ரஸம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.50.00
Buy

எந்த மொழி காதல் மொழி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.45.00
Buy

வழி விடுங்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.40.00
Buy

வீழாதே தோழா
இருப்பு உள்ளது
ரூ.50.00
Buy

பூவும் பிஞ்சும்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.60.00
Buy

தமிழ் புதினங்கள் - 1
இருப்பு உள்ளது
ரூ.99.00
Buy
நீங்கள் எத்தனை நூல் வாங்கினாலும் அஞ்சல் கட்டணம் ஒரு நூலுக்கு மட்டும் செலுத்தவும்.
உதாரணமாக 3 நூல்கள் ரூ.50+ரூ.60+ரூ.90 என வாங்கினால், அஞ்சல் கட்டணம் ரூ.30 (சென்னை) சேர்த்து ரூ. 230 செலுத்தவும்.
அஞ்சல் செலவு: சென்னை: ரூ.30 | இந்தியா: ரூ.50 | (வெளிநாடு: நூலுக்கேற்ப மாறுபடும். தொடர்பு கொள்க: +91-9444086888)