1863 ஆம் ஆண்டு வெளியான தமிழ் நூல்களின் பட்டியல்
நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)
அருணாசல புராணம்
எல்லப்ப நாவலர், முத்தமிழ்விளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.172, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035367)
அறப்பளீசுர சதகம்
சீகாழி அம்பலவாணக் கவிராயர், இலட்சுமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.26, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018508)
ஆத்திசூடி கொன்றை வேந்தன் : மூலமும் உரையும்
மெய்ஞ்ஞான சூரியோதய விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.123, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3804.2)
இங்கிலீசுந் தமிழுமாகிய ஒக்காபிலேரி : டயிலாக்ஸ்
சண்முகவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.70, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041417)
இராமாயணக் கொம்மைப் பாட்டு
இந்துவித்தியாநிலய அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3801.14)
இனியவை நாற்பது
பூதஞ்சேந்தனார், இயற்றமிழ்விளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.29, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 103121)
கணிதம் : பெருகுழி-சிறுகுழி வருஷப்பிறப்பு
ஸ்ரீராமாநுஜவிலாச அச்சுக்கூடம், சிதம்பரம், 1863, ப.82, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9401.1)
கருடோப வாக்கிய ஸ்துதி
பாலசூரியோதய அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.86, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106556)
கிருஷ்ணஸ்வாமி தூது
வில்லிபுத்தூராழ்வார், முத்தமிழ்விளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030290)
குணவாகடம்
திருமூலநாயனார், அகஸ்தியமகாமுனிவர், தேரையர், இந்துநீதிஅச்சுக்கூடம், சென்னப்பட்டணம், 1863, ப.58, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000455)
குணவாகடம்
திருமூலநாயனார், அகஸ்தியமகாமுனிவர், தேரையர், கல்விக்களஞ்சிய அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.58, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000472)
குமர தாலாட்டு
நக்கீரர், கல்விப்பிரவாக வச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.6, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3802.8)
குருநாத சதகம்
கருணையாநந்த சுவாமிகள், இந்துவித்தியாநிலய அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018512)
கூளப்ப நாயக்கன் காதல்
சுப்ரதீபக் கவிராயர், சண்முகவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029131)
சடாக்கரசாரப் பதிகம்
இராமநாதபுரம் முத்துராமலிங்க சேதுபதி, திரமிடகீர்வாண முத்திராக்ஷரசாலை, இராமநாதபுரம், 1863, ப.10, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3656.6)
சிதம்பரம் சிவகாமியம்மை ஆசிரிய விருத்தம்
இந்துவித்தியாநிலய அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3801.9)
சீறாப்பதமென்று வழங்காநின்ற, சீறாக்கீர்த்தநம்
கோட்டாற்று சையிதபூபக்கர்ப் புலவர், கல்விவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.516, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026274)
சுப்பிரமணியர் விருத்தம்
திருவாவடுதுறை சுப்பிரமணிய சுவாமிகள், கல்விவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033694)
ஞானப் பாட்டுகளின் புஸ்தகம்
சுவிசேஷக லுத்தரன் மிசியோன் அச்சுக்கூடம், தரங்கன்பாடி, பதிப்பு 7, 1863, ப.418, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 087417)
ஞானம் 107
கொங்கணர், இந்துநீதி அச்சுக்கூடம், சென்னப்பட்டணம், 1863, ப.19, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 039952)
தண்ணிமலை வடிவேலர்பேரில் ஆசிரியவிருத்தம்
முத்துக்கருப்பஞ் செட்டியார், கல்விக்களஞ்சிய அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002227, 002228)
திருக்கருவைப் பதிற்றுப்பத் தந்தாதி
அதிவீரராம பாண்டியர், முத்தமிழ்விளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003594, 014283)
திருக்கழுக்குன்றப் புராணம்
வீரராகவ முதலியார், கல்விவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.314, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034651, 034724, 035645, 103882)
திருக்கழுக்குன்றம் வேதகிரியீஸ்வரர் பேரில் மும்மணிமாலை
அ.நாராயணசாமிபூபதி நாயகர், கல்விப்ரவாக அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102218)
திருக்குளந்தை வடிவேலன் பிள்ளைத்தமிழ்
மதுரை சு.சபாபதி முதலியார், எஸ்.என். அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.102, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 056522)
திருக்குறள்
திருவள்ளுவர், பிரபாகரவச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.583, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000882, 038082)
திருப்பாடற்றிரட்டு
தாயுமானவர், இந்துவித்தியாநிலய அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.184, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014596)
திருப்போரூர் தேவாரம்
கல்விப்பிரவாக வச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024814)
திருவண்ணாமலை ஸ்ரீ அருணாசலேஸ்வரர் பதிகம்
புரசை அஷ்டாவதானம் சபாபதி முதலியார், கல்விகளஞ்சிய அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102217)
திருவரங்கச் சந்நிதிமுறை
அரியக்குடி நமசிவாய நாவலர், ஆத்துமரட்சாமிர்த வச்சுக்கூடம், அரியக்குடி, 1863, ப.58, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003611)
திருவரங்கச் சந்நிதிமுறை
அரியக்குடி நமசிவாய நாவலர், கல்விக்களஞ்சிய அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.58, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015505)
திருவாசகம்
மாணிக்கவாசகர், கல்விவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.158, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018235, 018299)
திருவாய்மொழி
நம்மாழ்வார், இந்துவித்தியாநிலய அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.143, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016229)
திருவிரிஞ்சைப் புராணம்
எல்லப்ப நாவலர், களாநிதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.133, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041811, 103873)
திருவேங்கடமாலை
பிள்ளைப் பெருமாளையங்கார், முத்தமிழ்விளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023139)
திருவேரகம் சுப்பிரமணியக் கடவுள் மெய்ஞ்ஞானப் பதிகம்
சண்முகவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3810.9)
திருவொற்றியூர் வடிவுடையம்மன் ஆசிரியவிருத்தம்
இலக்ஷுமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சைதாப்பேட்டை, சென்னை, 1863, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002037)
தேவாரம்
சம்பந்தர், களாநிதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.562, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007700, 008179, 029372, 100987)
நிஷ்ட்டாநுபூதி
திருக்கோவலூர் ஆறுமுக சுவாமிகள், முத்தமிழ்விளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னபட்டணம், பதிப்பு 2, 1863, ப.146, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013309)
நெஞ்சறி விளக்கம்
கணபதிதாசர், கல்விவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106546)
நைடதம்
அதிவீரராம பாண்டியர், பராங்குசவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.556, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3655.7)
பொன்னிலக்கம், நெல்லிக்கம்
முத்தமிழ்விளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.22, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025106)
மகாபாரத விலாசம் சூது துகிலுரிதல்
இராயநல்லூர் இராமச்சந்திரக் கவிராயர், விவேகவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.92, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029302)
மகாபாரத விலாசம் சூது துகிலுரிதல்
இராயநல்லூர் இராமச்சந்திரக் கவிராயர், சண்முகவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.92, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029304)
மகாபாரத விலாசம் சூது துகிலுரிதல்
இராயநல்லூர் இராமச்சந்திரக் கவிராயர், கல்விப்பிரகாச வச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.92, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029310, 029289, 029763)
மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ்
குமரகுருபர அடிகள், ஜோதிஷ்களாநிதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.26, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005571)
மூதுரை
ஔவையார், இலட்சுமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.69, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031680)
ராமாயணம் ஆரணிய காண்டம்
கம்பர், வாணிநிகேதன வச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.153, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023694, 023695)
வைராக்கிய சதகம்
திருத்துறையூர் சாந்தலிங்க சுவாமிகள், விவேகவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.22, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025712, 025713)
ஸ்ரீரங்க மகத்துவம்
உரையூர் நித்தியானந்த பிரமம், முத்தமிழ்விளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1863, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016099)
இப்பக்கத்தில் அட்டவணைப் படுத்தப்பட்டுள்ள நூல்கள் :   50